Maatoosa 8

1Yesuusi deriyappe wodhdhiya wode daro asay iya kaallidosona. 2Hekko issi baro hargganchchoy iyaakko shiiqidi, iya sinthan gulbbatidi, "Godaw, ne shene gidikko tana geeshshada pathanaw dandda7aasa" yaagis. 3Yesuusi ba kushiya yeddidi iya bochchidi, "Ee, ta shene, paxa" yaagis. Uray iirakka geeyi aggis. 4Yesuusi iyaakko, "Ne paxuwa ooddeskka odoppa. Shin bada ne geeyada paxoyssa kahine bessa. Ne paxuwas markka gidana mela bada Musey kiittida yarshshuwa yarshsha" yaagis. 5Yesuusi Qifirnahoome katama gakkida wode issi mato halaqay iyaakko shiiqidi, 6"Godaw, ta aylley asatethay gunddin daro harggettidi, son zin77idi de7ees" yaagidi woossis. 7Yesuusi zaaridi, "Taani bada iya pathana" yaagis. 8Shin mato halaqay zaaridi, "Godaw, ne ta soo gelanaw bessiya asi gidikke, shin ne han uttada qaala xalaala oda, ta aylley paxana. 9Ays giikko, taappe bollara ta kiitettiya asati de7oosona, qassi taappe garssara taw kiitetteyssati de7oosona. Enttafe issuwa, 'Ba' giyade bees; hankkuwa qassi 'Haaya!' giyade yees. Ta aylliya, 'Hayssa ootha' giyade oothees" yaagis. 10Yesuusi hessa si7ida wode malaalettidi, bana kaalliya asaakko, "Ta hinttew tuma odays; taani hayssa mela ammano Isra7eele asankka be7abiikke. 11Ta hinttew odays; daroti dolohappenne wulohappe yidi, salo kawotethan Abrahamera, Yisaaqaranne Yayqoobara issife imato bolla uttana. 12Shin salo kawotethaa laattanaw bessishin attidayssati kare dhuman holettana. Yan enttaw yeehonne achcha garccethi gidana" yaagis. 13Yesuusi mato halaqaakko, "Ne soo ba, ne ammanuwatho new hano" yaagis. Iya aylley sohuwara paxi aggis. 14Yesuusi Phexiroosa soo geliya wode Phexiroosa machche aayyaa qoxo misha harggen sakettada zin77idaaro be7is. 15Yesuusi I kushiya bochchida wode qoxoynne mishay aggi aggis. Paxa denddada iya mokkasu. 16He wode omarssi tuna ayyaanan oykettida daro asata, asay Yesuusakko ehidosona. Ikka tuna ayyaanata ba qaalan kessis, hargganchchota ubbaa pathis. 17Hessankka nabiya Isayaasi, "I nu harggiya baw ekkis, i nu harggiya tookkis" gida qaalay polettis. 18Yesuusi daro asay iya yuushuwan eqqidayssa be7idi, abbaafe hefinthi pinnana mela ba tamaareta kiittis. 19Higge asttamaaretappe issoy, "Asttamaariyaw, ne biyaso ubbaa ta kaallana" yaagis. 20Yesuusi iyaakko "Workkanatas olli de7ees, salo kafotas keethi de7ees. Shin Asa Na7aas ba huu7iya shemppisiya bessi baawa" yaagis. 21Yesuusa kaalliya asatappe issoy, "Godaw, taani sinthata bada ta aawa moogada yaana" yaagis. 22Shin Yesuusi, "Hayqqidayssati bantta hayqota moogo; neeni tana kaalla" yaagis. 23Yesuusi baanaw wogoluwan gelida wode iya tamaaretikka iyara baanaw gelidosona. 24Entti qopponna de7ishin, wolqqaama hobbey haatha bolla denddin wogoloy mitettanaw gakkis. Shin Yesuusi dhiskkis. 25Iya tamaareti iyaakko shiiqidi iya barkkethidi, "Godaw, nu dhayos nuna ashsharkkii" yaagidosona. 26Yesuusi enttako, "Hinttenoo, ammanoy paccidayssato, ays yayyetii?" yaagis. Denddidi, hobbiyanne gotiya essis. Ellesidi ubbabay si77i gis. 27Iya tamaareti malaalettidi, "Hayssi, hari attoshin, hobbeynne gotey kiitetteyssi waanida asee?" yaagidosona. 28Yesuusi abbaafe hefinthan de7iya Gerggesoone giya biittaa gakkida wode tuna ayyaanay oykkida nam77u asati duufoppe keyidi iyara gahettidosona. Entti daro iitanne yashshiya asata gidiya gisho asi he bessaara aadhdhanaw dandda7enna. 29Enttika, "Xoossaa Na7aw, nunanne nena aybe gathey? Wodey gakkonna de7ishin nuna pirddanaw yadii?" gidi waassidosona. 30Enttafe daro haakkonna guduntho wudey heemettes. 31Tuna ayyaanati Yesuusa, "Ne nuna kessanabaa gidikko, hini guduntho wudiya giddo yeddarkkii" yaagidi woossidosona. 32Yesuusi, "Biite" yaagis. Tuna ayyaanati asatappe keyidi gudunthotan gelidosona. Gudunthoti ubbay aafo doonara dirggidi bidi abban mitettidi hayqqidosona. 33Guduntho wudiya heemmeyssati baqatidi katama bidi, hanidabaanne tuna ayyaanay oykkida asata bolla oosettidaba ubbaa odidosona. 34Yaatin, kataman de7iya asa ubbay Yesuusa be7anaw keyidosona. Entti Yesuusa be7ida wode bantta biittaafe keyidi baana mela woossidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\