Maatoosa 9

1Hessafe guye, Yesuusi wogoluwan gelidi, abbaa pinnidi ba katamaa bis. 2Hanida guutha asati issi gundda uraa alggara tookkidi Yesuusakko ehidosona. Yesuusi entta ammanuwa be7idi, gundda uraa, "Ta na7aw, yayyofa! Ne nagaray atto geetettis" yaagis. 3He saatiyan, Ayhude higge asttamaaretappe issoti issoti, "Hayssi Xoossaa cashshe gidennee" yaagidi bantta wozanan qoppidosona. 4Yesuusi entta qofaa eridi, "Iitabaa hintte wozanan ays qoppeetii? 5Hanoshin, 'Ne nagaray atto geetettis' geyssafenne 'Dendda eqqada ba' geyssafe awussi kawuyii? 6Shin sa7a bolla nagara atto gaanaw Asa Na7aas maati de7eyssa ta hinttena erisana" yaagidi, gundda addiyako, "Dendda eqqa, ne alggaa tookkada, ne soo ba" yaagis. 7Gundda uray denddidi ba soo bis. 8Derey hessa be7idi malaalettidosona. Hessa mela maata asas immida Xoossaa galatidosona. 9Yesuusi yaappe denddidi bishe Maatoosa geyssa qaraxa qanxisiya bessan uttidashin be7idi, "Tana kaalla" yaagis. Ikka denddidi kaallis. 10Yesuusi Maatoosa son gayta bolla uttidashin, qaraxa qanxisiya daro asatinne nagaranchchoti yidi iyaranne iya tamaaretara issife maanaw uttidosona. 11Issi issi Farisaaweti hessa be7idi, Yesuusa tamaareta, "Hintte asttamaarey qaraxa qanxiseyssataranne nagaranchchotara ays mii?" yaagidosona. 12Yesuusi hessa si7idi, "Dhale koshshey haragganchchotassafe attin paxatassa gidenna. 13Shin hintte bidi, 'Taani hintte yarshshuwa gidonnashin hintte harata maarana mela koyays' geetettidi xaafettidayssi woy guusseeko erite. Ays giikko, taani nagaranchchota xeeganaw yasippe attin xillota xeeganaw yabiikke" yaagis. 14He wode Yohaannisa tamaareti Yesuusakko shiiqidi, "Nunne Farisaaweti xoomos, shin ne tamaareti ays xoomokkonaa?" yaagidi oychchidosona. 15Yesuusi zaaridi enttako, "Mushuray enttara de7ishin xeegettidi yida asay kayottanaw dandda7oona? Mushuray entta matappe ekettana wodey yaana, entti he wode xoomana. 16"Ooratha ma7oppe peedhidi gal77a ma7o bolla sikkey oonikka baawa. Hessatho oothiko oorathay gal77aa peedhees. Peedhethayka gujji dalggees. 17Ooratha woyne gal77a ogoron qoliya oonikka baawa. Hessatho oothiko ooratha woyney gal77a ogoruwa dhusees woyneykka gukkees; ogoroykka nam77antho maaddonnabaa gidees. Shin ooratha woyney ooratha ogoron qoletanaw bessees. Hessatho oosettiko nam77ayka iitonna naagettoosona" yaagis. 18Yesuusi hessa odo bolla de7ishin, Ayhude halaqatappe issoy iyaakko yidi, iya sinthan gulbbatidi, "Ta na7iya ha77i hayqqasu, shin iya paxana mela neeni yada ne kushiya I bolla wotharkkii" gidi woossis. 19Yesuusi denddidi iyara bis; iya tamaaretikka kaallidosona. 20I bishin tammanne nam77u laythi kumethi suuthi goggidi waaysiya issi maccasiya guyera shiiqada Yesuusa afilaa macaraa bochchasu. 21Iya ba wozanan, "Ta iya afilaa macaraa xalaala bochchiyakko paxana" yaagada qoppasu. 22Yesuusi guye simmi iyo xeellidi, "Ta naatte, yayyofa! Nena ne ammanoy pathis" yaagis. Maccasiya sohuwara paxa aggasu. 23Yesuusi Ayhude halaqaa soo gakkiya wode zaye punneyssatanne yeekkeyssata be7idi, 24"Ane kichchite; guutha na7iya dhiskkasuppe attin hayqqabuukku" yaagis. Shin asay iya bolla miicidosona. 25Asaa kare kessidaappe guye soo gelidi, na7ee kushiya oykkis, na7iya dendda eqqasu. 26He worey he biitta ubbaa gakkis. 27Yesuusi yaappe denddidi gede sinthe biya wode nam77u qooqeti bantta qaala dhoqqu oothidi, "Dawite na7aw, nuna maararkii" yaagishe iya kaallidosona. 28Yesuusi soo gelida wode qooqeti iya kaallidi yidosona. Yesuusi enttako, "Taani hessa oothanaw dandda7eyssa hintte ammaneetii?" yaagis. Enttika, "Ee, Godaw" yaagidi zaaridosona. 29Hessafe guye, Yesuusi entta ayfiyaa bochchidi enttako, "Hinttew, hintte ammanuwatho hano" yaagis. 30Entta ayfeykka dooyettis. Yesuusi enttako, "Hayssa ooddeskka odoppite" yaagidi minthi odis. 31Shin asati bidi Yesuusabaa he biitta ubban odidosona. 32Entti yaappe keyaa wode asay tuna ayyaanay oykkidi muumisida issi asi Yesuusakko ehidosona. 33Tuna ayyaanay keyidaappe guye muume uray odettis. Dereykka malaalettidi, "Hayssa mela oorathabay Isra7eele biittan hanibeenna" yaagidosona. 34Shin Farisaaweti, "Tuna ayyaanata halaqan tuna ayyaanata kessees" yaagidosona. 35Yesuusi Ayhude Woosa Keethatan tamaarssishe, salo kawotethaa Wonggelaa sabbakishe, asaa hargge ubbaafe pathishe katamataninne guta ubban yuuyis. 36Daro derey, heemmiya asi baynna dorssada enttana be7iya asi dhayin un77ettidi de7eyssata be7idi enttaw qadhettis. 37Ba tamaaretakko, "Shiiqana kathay daro, shin kathaa shiishiya asay guutha. 38Hessa gisho, Goday kathaa shiishiya oosanchchota yeddana mela woossite" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\