Filphisiyuusa 1

1Kiristtoos Yesuusara issifida gisho Xoossabaa gidida, Filphisiyuusa kataman de7iya woosa keethaa cimatasinne daaqoneta ubbaas. Yesuus Kiristtoosa aylle gidida, Phawuloosappenne Ximotiyoosappe kiitettida kiitaa. 2Nu Aawa Xoossaafenne Godaa Yesuus Kiristtoosappe aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido. 3Taani hinttena qoppiya wode ubban, ta Xoossaa galatays. 4Taani hintte ubbaas Xoossaa woossiya wode ufayssan woossays. 5Hintte koyro gallasappe ha77i gakkanaw, Wonggelaa markkatteyssan taara issife gididi, tana maaddida gisho Xoossaa galatays. 6Hintte giddon lo77o ooso doomida Xoossay, Kiristtoos Yesuusi simmiya gallasay gakkanaw, polanayssa erays. 7Hintte ubba wode ta wozanan de7eeta. Taani ubba wodekka hessada qoppanaw bessees. Ha77i taani qashon de7ashenne qashettanaappe sinthe Wonggelaa naagoninne Wonggelaa mintha eson Xoossay taw qaadida qaadaa hintteka taara shaakettideta. 8Taani hinttena ubbaa Kiristtoos Yesuusa siiquwan ay mela laamotiyakko Xoossay taw markka. 9Hintte siiqoy tuma eratetharanne akeekara issife gujji gujji diccana mela Xoossaa woossays. 10Hessan hintte lo77obaa shaakkidi, dooreyssata, Kiristtoosi simmiya gallasan geeshshatanne borettonnayssata gidana. 11Hintte de7oy Xoossaa bonchchuwasinne galatas Yesuus Kiristtoosa baggara benttiya xillotethaa ayfiyaan kumidi ayfana. 12Ta ishato, tana gakkida ubbay Wonggelay dalggana mela tuma maaddidayssa hintte erana mela koyays. 13Taani Kiristtoosa gisho qashettidayssa, kawo keethaa naageyssatinne hayssan de7iya harati ubbay eroosona. 14Ta qashuwa gaason nu ishatappe daroti Godan keehi ammanettidosona. Hessa gisho, Xoossaa qaala yashshi baynna kaseyssafe aadhdhi minnidi odana mela minotethi demmidosona. 15Gidoshin, issoti issoti qanaateninne palaman Kiristtoosabaa odoosona, shin harati suure wozanappe odoosona. 16Suure wozanappe odeyssati, Xoossay taw Wonggelaa naago ooso immidayssa eriya gisho siiqon odoosona. 17Shin tana qanaateyssati ta qashuwa bolla hara meto ehanabaa enttaw daanin banttana dosidi Kiristtoosabaa odoosonappe attin tuma wozanappe odokkona. 18Hessi aykkoka metenna. Tuma ogen gidin woykko worddo ogen gidin he ubban Kiristtoosi sabbakettees. Tana hessi ufayssees. Qassi harabay tana ufayssiyabay, 19taani hintte woosaninne Yesuus Kiristtoosa Ayyaana maaduwan attanayssa eriya gisho tana ufayssees. 20Ta gita amoynne ufayssan naagiya naagoy ta yeellatonna attanayssa. Shin ubba wode ootheyssada, ha77ika taani paxa de7in woykko hayqqin yayyonna ta kumetha asatethan Kiristtoosi bonchchettana gada minotethan odays. 21Ta de7ikkoka Kiristtoosa xalaalas de7ays; qassi ta hayqqikokka taw aadhdhida wodhe. 22Shin ta paxa de7ikko ayfey de7iya ooso oothana. Shin paxa de7eyssafenne hayqoppe awussa dooranekko taw erettenna. 23Taani ha nam77atappe awussa dooranekko un77ettas. Ha de7uwappe shaakettada Kiristtoosara issife daanaw amottays; Kiristtoosara issife de7eyssi ubbaafe aadhdhida lo77o. 24Shin taani hintte gisho paxa de7eyssi hinttew daro koshshiyabaa. 25Hessa taani geeshshada erays; taani, hintte ammanon diccanaadanne ufayttanaada hinttera paxa daana. 26Hessa gisho, taani hintteko simmada yaa wode Kiristtoos Yesuusara hintte de7iya de7uwan tanan de7iya ceeqetethay hinttew darana. 27Ubbaafe aathidi, hintte Kiristtoosa Wonggelaas bonchcho ehiya de7o de7ite. Ta hinttena be7in woykko be7onna ixxin hintte issi qofan minnidi eqqidi, harati Wonggelan ammanana mela issi wozanan gididi issife baaxeteyssa ta si7ana. 28Hintte morkketas yayyofite. Entti hinttera eqettiyaba gidikko hessi hinttew atotethaas, enttaw dhayos Xoossaafe gidida malla. 29Kiristtoosas oothiya qaaday hinttew imettiday, hintte iya ammanana mela xalaala gidonnashin hintte iya gisho meto ekkana melassa. 30Hessa gisho, hintte ta waaya kase be7ideta; ha77ika ta waayetteyssa si7eeta. Hintteka ta waaya mela waayetteta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\