Filphisiyuusa 2

1Kiristtoosan hintte de7iya de7oy hinttena minthees; qassi iya siiqoykka hinttena minthethees. Geeshsha Ayyaanaara hinttew issifetethi de7ees; hintte haratas keehetanne qadhetteeta. 2Hiza, hintte issi qofan, siiqon, issi wozananinne ayyaanan issino gididi tana polo ufayssite. 3Hinttena doson woykko ceeqettiya hada amon issibaakka oothofite. Shin hintte issoy issuwafe gitatays yaagidi qopponna hinttena kawushshite. 4Hintte issoy issoy, hara asi maaddiyabaa koyiteppe attin hinttena maaddiyabaa xalaala koyoppite. 5Kiristtoos Yesuusan de7iya qofay hinttenan daanaw bessees. 6Iyaw ubba wode Xoossaa hanotethi de7ees. Yaaniya gisho, iya Xoossaara issino oothiya hanotaa, wolqqan ekkanaw koyibeenna. 7Gidoshin, I baw de7iya bonchchuwa ubbaa aggidi, aylle medheta ekkis; ase daanidi qonccis. 8I bana kawushshis; hayqqana gakkanaw, hari attoshin masqaliya bolla hayqqanaw kiitettis. 9Hessa gisho, Xoossay iya daro dhoqqu dhoqqu oothis; qassi suntha ubbaafekka aadhdhiya dhoqqa sunthaa immis. 10Saloninne sa7an, sa7appe garssan de7iya ubbay, Yesuusa sunthaa bonchchuwas gulbbatana. 11Asa ubbay bantta inxarssan, Yesuus Kiristtoosa Goda yaagidi, Xoossaa Aawa bonchchuwas markkattana. 12Ta ishato, taani hinttera de7iya wode ubban hintte kiitettidayssada, ha77i taani hintte matappe haakkinkka, kaseyssafe aathidi, kiitettanaw bessees. Xoossaas yashshaninne kokkorssan hintte atotethaa polanaw oothite. 13Xoossay, hintte iyaw ero gidi kiitettana mela ubba wode hintte giddon oothees. 14Ay ooso oothishekka zuuzummonna woykko palamonna oothite. 15Geellanne nagaranchcho asaa giddon borettonnayssata, geeshshatanne pokkoy baynna Xoossaa nayta gidite. Hintte entta giddon salo xoolinttoda poo7ishe, 16de7o immiya kiitaa enttaw odite. He wode ta daaburissaynne ta oosoy mela attiboonna gisho Kiristtoosi yaa gallas ta hinttenan ceeqettana. 17Hintte Xoossaas immiya ammano imotaa bolla ta suuthay ushsha yarshshoda gukkikokka tana ufayssees. Hintteka taara ufayttana. 18Hessada hintteka ufayttidi tanakka ufayssanaw bessees. 19Taani hintte de7uwabaa si7ada ufayttanaw Ximotiyoosa hintteko ellesada yeddana mela Godaa Yesuusi tana maaddanayssa ammanettays. 20Hintte de7uwas wozanappe qoppiya iya mela asi hari oonikka baawa. 21Harati banttana go77iyabaa koyoosonappe attin Yesuus Kiristtoosi koyabaa oothokona. 22I taara issife gididi na7i ba aawas ootheyssada Wonggelaa ooso oothidayssanne ammanettiya asi gideyssa hintte ereeta. 23Hessa gisho, tabay haniyabaa be7ada ellesada iya hintteko yeddana gada qoppays. 24Taani, ta huu7en mata woden hintteko baanayssa Godan ammanettays. 25Hessadakka, taani, ta ishaa Ephafiroditusa, taara issife ta bagga gididi oothidayssa, olettidayssanne, tana maaddanaw hinttew kiitettidayssa, hintteko kiittanaw qoppas. 26I hinttena ubbaa be7anaw daro laamotees. Qassi I harggettidayssa hintte si7ida gisho ba wozanan daro un77ettis. 27I tuma harggettidi hayqqi kichchidi attis. Shin Xoossay iyaw qadhettis. Iya xalaalas gidonnashin azzanoy azzano bolla guzhettonnaada, tawukka qadhettis. 28Hiza, hintte iya zaari be7idi ufayttanaada tawukka ta wozanaa seelay irxxanaada taani iya ellesada hintteko yeddanaw amottays. 29Godaas haggaaziya asada iya kumetha ufayssan mokkite. Qassi iya mela asa ubbaaka bonchchite. 30Hintte ta matan gididi oothanaw dandda7onna maadiya maaddidi Kiristtoosa oosuwa gisho ba shemppuwas mishettonna ixxidi hayqqi kichchidi attis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\