Filphisiyuusa 3

1Wurssethan, ta ishato, hintte Godaaba gidiya gisho ufayttite. Taani kase xaafidayssa zaarada xaafanayssi tana waaysenna, shin hinttena balappe naagana. 2Iitabaa oothiya kanatappe, qassi qaxxarettanaw koshshees giya iita asatappe naagettite. 3Nuuni Xoossaa Geeshsha Ayyaanan goynniya gishonne nu de7uwan Kiristtoos Yesuusan ceeqettiya gisho tuma qaxxaro qaxxarettidayssata. Nuuni kare asatethaa bolla oosettiyaban ceeqettoko. 4Ta kare asatethan ceeqettanaw koshshiko ta daroban ceeqettanaw dandda7ays. Ay asikka ba kare asatethan ceeqettiyabay baw de7ees gidi qoppiko, taani iyappe daro aadhdhada ceeqettiyabay de7ees. 5Taani yelettida saaminttara qaxxarettas. Taani yeletan Isra7eele; taani Biniyame zare; taani walaki baynna Ayhude ase. Ayhude higge naagon gidikko taani Farisaawe. 6Ayhude ammanuwas mishetethan gidikko taani woosa keethaa yedethas. Issi asi higge naagidi xilliyaba gidikko, tanan borey benttibeenna. 7Shin kase tana maaddees gada qoppidabaa ubbaa, Kiristtoosa gisho gada maaddonnabaa oothada taybas. 8Hessa xalaala gidonnashin taani ta Godaa Kiristtoos Yesuusa ereyssi haraba ubbaafe daro aadhdhiya gisho he ubbaa wodhey baynnabaada taybas. Taani iya gisho ubbabaa dhayas. Kiristtoosa demmanaw ubbabaa wora holettida buureda taybays. Taani Yesuusara issino gidas. 9Taani higges kiitettada demmiya ta huu7e xillotethi taw baawa. Kiristtoosa ammanin benttiya xillotethay, Xoossaa matappe yaa xillotethay ha77i taw de7ees. 10Taani Kiristtoosanne iya denddo wolqqaa eranaw koyays. Taani iya metuwa iyara shaakettanawunne iya hayquwan iya daananaw amottays. 11Hessadakka, hayqoppe denddada merinaw de7on daanayssa ufayssi oothays. 12Taani ha77i gaxa gakkas woykko tanan bali baawa giikke. Shin Kiristtoos Yesuusi tana oykkida gisho taani ta sinthan de7iya woytuwa oykkanaw woxxaysinne butetays. 13Ta ishato, taani hessa demmas gada qoppike, shin taani issibaa oothays. Taappe guyera de7eyssa dogada sinthan de7eyssa oykkanaw zaaturays. 14Hessa gisho, taani gaxa gakkanaw woxxays. Xoossay Kiristtoos Yesuusa baggara salo de7uwas xeegida woytuwa ekkanaw daaburays. 15Hiza, nuuni Ayyaanan gashttida ubbay hessa qoppanaw bessees. Hinttefe baggatas dummattiya qofi de7ikko, hessaka Xoossay hinttew qonccisana. 16Gidikkoka, nuuni hanno gakkanaw de7ida de7uwan, ane sinthe boos. 17Ta ishato, tana daanite; hessadakka, nu leemisuwa kaalliya asata akeekidi be7ite. 18Taani hessa hinttew kase daro toho odas, shin ha77ika zaarada afuthan odays. Kiristtoosi masqaliya bolla hayqqidayssas banttana morkke oothida daro asati de7oosona. 19Entta wurssethay dhayo; entta uloy enttaw xoosse. Yeellatanaw bessiyaban entti ceeqettoosona; qassi ha sa7abaa xalaala qoppoosona. 20Nu biittay saluwana. Saloppe yidi nuna ashshanaw de7iya Godaa Yesuus Kiristtoosa naagoos. 21Kiristtoosi ubbabaa ba maatappe garssan oothanaw dandda7iya ba wolqqan nu daaburanchcho asatethaa laammidi ba bonchcho asatethaa daanisana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\