Filphisiyuusa 4

1Ta ishato, ta doseyssato, ta laamoteyssato, tana ufaysseyssato, tana gitayeyssato hiza Godan minnidi eqqite. 2Ewoodinne Sinxiika, hintte nam77ay, issi qofan michchida Godan daanada taani hinttena zorays. 3Taara oothiya ammantheysso, neeni ha maccasata maaddana mela ta nena woossays. Ha maccasati taara, Qeleminxoosaranne entta sunthay Xoossaa de7o maxaafan xaafettida haratara issife Wonggelaa ubba bessaa gathanaw daaburidosona. 4Godaara hintte de7iya de7uwan ubba wode ufayttite. Taani hessa gujjadakka odays; ufayttite. 5Asa ubbay hintte ashkketethaa ero; Goday matan yaana. 6Xoossaa hintte woossiya wode ubban iya galatishe, hinttena koshshiyaba ubbaas woossiteppe attin aybibaaskka hirggofite. 7Asa eratetha ubbaafe aadhdhiya Xoossaa sarotethay, hintte wozanaanne hintte qofaa Godaa Yesuus Kiristtoosa baggara naagana. 8Wurssethan, ta ishato, hintte wozanan lo77obaanne galatisiyabaa qoppite. Tuma gidiyabaa ubbaa, bonchchoba ubbaa, qoho gidonnaba ubbaa, geeshshaba ubbaa, siiqobaa ubbaanne ufayssiyaba ubbaa qoppite. 9Hintte taappe tamaaridabaa, ekkidabaa, si7idabaanne be7idabaa ubbaa oothite. Sarotethaa immiya Xoossay hinttera issife gidana. 10Daro wodeppe guye, hintte tabaa zaaridi qoppanaw doomida gisho taani Godan daro ufayttays. Hessa guussay, taw qoppanaw hinttew injjetonna ixxidayssafe attin taw qofaa aggibeeketa. 11Taani hessa tana metida gisho giikke; taw de7iyabay gidana guussu tamaaras. 12Taani metootettidi de7iya duussi erays; qassi durettidi de7iya duussika erays. Awun gidin qassi ay wodekka taani kalonne kosha, pacenne palaha tamaaras. 13Kiristtoosi taw immiya wolqqan ubbabaa oothanaw dandda7ays. 14Gidikkoka, hintte ta metuwa taara ekkidayssan lo77o oothideta. 15Filphisiyuusa asaw, Wonggelaa koyro odanaw taani Maqedooniyappe keyaa wode immiyabankka ekkiyabankka hintte woosa keethaafe attin hari tana maaddiboonayssa hintte ereeta. 16Teselonqen metoy gakkida wodekka tana zaari zaaridi maaddideta. 17Taani, hinttefe imota ekkanaw koyada gidonnashin imoppe yaa anjjuwaa hintte ekkana melassa. 18Taani, hintte immida ubbaanne gididi palaheyssa ekkas. Hintte yeddida ubbaa Ephafiraditusappe ekkas; koshshiyaba ubbay taw de7ees. Hintte taw yeddida imoy Xoossaas sawo tonggu giya, I dosiya, I ufayttiya yarshsho mela. 19Ta Xoossay ba bonchcho duretethaafe, Kiristtoos Yesuusa baggara hinttew koshshiyaba ubbaa immana. 20Nu Aawa Xoossaas merinaappe merinaa gakkanaw bonchchoy gido. Amin77i. 21Kiristtoos Yesuusa baggara Xoossabaa gidida ubbaa saro giite. Taara de7iya ishati hinttena saro goosona. 22Xoossabaa gidida asa ubbay, ubbaafe aathidi Kawuwa Qeesare keethan de7eyssati hinttena saro goosona. 23Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay hinttera gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\