Filmmoona 1

1Taani Phawuloosi, Yesuus Kiristtoosa gisho qashon de7eysinne nu ishaa Ximotiyoosi, nuura oothiya nuuni dosiya Filmmoonas, 2ne son shiiqiya woosa keethaas, nu michche Afibiyasinne nuura issife de7iya wotaaddare Arkkiphaasas xaafida kiita. 3Xoossaa nu Aawappenne nu Godaa Yesuus Kiristtoosappe aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido. 4- 5Neeni geeshshata doseyssanne Godaa Yesuusa ammaneyssa taani si7iya gisho Xoossaa woossashe nena qoppiya wode ubban ta Xoossaa galatays. 6Neeni ne ammanuwa haratas shaakkeyssi nuus Kiristtoos Yesuusa baggara yaa lo77obaa ubbaa erisana mela taani Xoossaa woossays. 7Geeshshata wozanay ne oosuwan minnida gisho ta ishaw, taani ne siiquwan daro ufayssinne minthetho demmas. 8Hessa gisho, neeni oothanaw bessiyabaa oothana mela nena kiittanaw Kiristtoosa baggara taw minotethi de7ees. 9Taani, cimay Phawuloosi, Kiristtoos Yesuusas ha77ika qashon de7eyssi, siiqon nena woossays. 10Taani qashon de7ashe iyaw zoriya aawa gidada ta na7aa Anasmoosa gisho nena woossays. 11I kase nena maaddenna, shin ha77i nenakka tanakka tuma maaddiya asi. 12- 13Taani wozanappe dosiya Anasmoosa neekko yeddays. Taani Wonggelaa gisho qashettidashin, ne gisho taw oothidi tana maaddana mela ta matan iya ashshanaw koyas. 14Shin ne sheneda oothanaw koyasippe attin neera zorettonna wolqqan aykkoka oothanaw koyikke. 15Anasmoosi guutha wode neeppe shaakettidayssi, ooni eri simmidi ubba wode neera de7onna aggenna. 16Hiza, hayssafe guye Anasmoosi aylle gidonnashin ayllefe I daro aadhdhees. I taw ay mela siiqo ishee! Qassi I new asa baggarakka Godaa baggarakka aadhdhida isha. 17Hiza, neeni tana ne lagge giyabaa gidikko tana mokkeyssada iya mokka. 18I nena qohidabay woykko I acottidabay de7ikko taappe ekka. 19He acuwa taani qanxana gada taani, Phawuloosi, ta kushen xaafays. Neeni taw ne shemppuwa acota uttidayssa taani nena akeekisanaw koshshenna. 20Ta ishaw, Godaa baggara neeppe maade demmanaw koyays. Kiristtoosa baggara tana minthetha. 21Taani gidayssafe daro neeni oothanayssa erada qassi ne taw kiitettanayssa ammanada hayssa xaafays. 22Xoossay hintte woosa si7idi tana hintteko guye zaarana gada qoppiya gisho taw imathi shemppiya keethi giigisa. 23Kiristtoos Yesuusa gisho taara qashon de7iya Ephafiri nena saro saro gees. 24Qassi taara issife oothiya Marqqoosi, Arsxirokoosi, Deemasinne Luuqaasi nena saro saro goosona. 25Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay hintte ayyaanaara gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\