Yohaannisa Qonccethaa 1

1Eeson hananaw de7iyabaa ba aylleta bessana mela Xoossay iyaw immida Yesuus Kiristtoosa qonccethay hayssa. Yesuusi ba kiitanchchuwa kiittidi, ba aylliya Yohaannisas qonccisis. 2Yohaannisi Xoossaa kiitaa, Yesuus Kiristtoosi oothidabaanne odidabaa ubbaa markkattis. 3Ha ubbay hananaw wodey matida gisho ha tinbbite qaala nabbabiya oonikka anjjettidayssa; qassi ha qaala si7eyssatinne xaafettida kiitaa naagiya ubbay anjjettidayssata. 4- 5Ha dabddaabbey, Yohaannisappe, Iisiya biittan de7iya laappun woosa keethatas xaafettis. Kasekka, ha77ika de7iya, sinthafekka yaanaw de7iya Xoossaafe, qassi iya araata sinthan de7iya laappun ayyaanatappe, hessadakka, hayqoppe denddon koyro gididayssafe, sa7aa kawota haariya ammanettiya markka gidida Yesuus Kiristtoosappe, aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido. Yesuusi nuna siiqees, qassi ba suuthan nagara aylletethaafe nuna la77a kessis. 6Nuuni Xoossaa iya Aawas oothana mela nuna kawotethaa kahine oothis. Iyaw merinaappe merinaa gakkanaw bonchchoynne wolqqay gido. Amin77i. 7Hekko, Yesuusi shaarara yees. Asa ubbay hari attoshin, iya caddida asaykka iya be7ana. Sa7an de7iya asa ubbay iya gisho yeekkana. Hessi tuma hanana! Amin77i. 8"Kasekka, ha77ika de7eyssi, sinthafekka yaana Goday, Ubbaafe Wolqqaama Xoossay, Alfanne Oomegi tana" yaagees Godaa Xoossay. 9Taani, Yohaannisi, hintte ishay, hinttera issife Yesuusan waaya, iya kawotethaanne iya dandda7aa be7as. Taani Xoossaa qaalaa gishonne Yesuusabaa markkattida gisho Paximo giya haathan teqettida biittan de7ays. 10Godaa gallasan ta Geeshsha Ayyaanan haarettada de7ays; taappe guyera moyze puno mela gita girssi si7as. 11He girssay tana, "Ne be7eyssa maxaafan xaafada, Iisiyan de7iya laappun woosa keethatas, Efesoona, Samirnneesa, Pherggamoona, Tiyatiroona, Sarddeesa, Filaadelfiyanne Loodoqiya yedda" yaagis. 12Taani taw odiya girssaa be7anaw guye simmada xomppe wothiya laappun worqqa kocata be7as. 13He kocata giddon asa na7a daaneyssa be7as. I adussa afila ba tohuwa gathi ma77is, worqqa danccon ba tiraa danccis. 14Iya huu7eynne iya binaanay bootha dorssa ikise mela woykko shachcha mela boothi; iya ayfey tama laco daanees. 15Iya tohoy taman seeridi zo77ida naase biraata daanees; iya girssaykka gita shaafa kooshinchcha mela. 16I ba ushachcha kushen laappun xoolinttota oykkis. Iya doonappe nam77u baggara qarattida mashshi keyees. Iya som77oy seeta gallasa awa ayfe daanees. 17Taani iya be7ida wode hayqqida asada hanada iya tohuwa matan kunddas. I ba ushachcha kushiya ta bolla wothidi, "Yayyofa; Koyroy Wurssethay tana. 18Taani de7on de7ays; taani hayqqas, shin hekko meri merinawukka de7on de7ays. Hayqonne Si7oole qulppey ta kushena. 19Hiza, ha77i haniyabanne sinthafe hananabaa ne be7idabaa xaafa. 20Neeni ta ushachcha kushen be7ida laappun xoolinttotanne laappun worqqa kocata birshshethay hayssa: Laappun xoolinttoti laappun woosa keethata kiitanchchota; laappun worqqa kocati laappun woosa keethata."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\