Yohaannisa Qonccethaa 11

1Hessafe guye, taw wadha xam77a immidi, "Bada Xoossa Keethanne yarshsho bessaa wadhdha; yan goynniya asatakka payda. 2Shin Xoossa Keetha kare dabaabay Ayhude gidonna asaas imettida gisho wadhdhonna aggaaga. Ayhude gidonna asay geeshsha katamaa oytamanne nam77u ageena haarana. 3Taani kalle ma77ida ta nam77u markkatta kiittana; entti 1260 gallas tinbbite odana" yaagis. 4He nam77u markkati alamiya Godaa sinthan eqqiya nam77u shamaho mithatanne nam77u xomppe wothiya kocata. 5Oonikka entta qohanaw koykko entta doonappe tami keyidi, entta morkketa dhayssees. Entta qohanaw koyaa oonikka hessada hayqqana. 6Entti tinbbite odiya wode iri bukkonna mela saluwa gorddanaw enttaw maati de7ees. Enttaw haathe suuthi kessanaw, qassi entti koyida mela biittaa dumma dumma gadon dhayssanaw enttaw maati de7ees. 7Entti bantta markkatethaa onggidaappe guye, ollaafe keyaa do7ay enttana olana. He do7ay entta xoonana; wodhana. 8Entta Goday masqaliya bolla kaqettida gita katamaa ogiya bolla entta ahay yegettana. He katamay leemison Soodome woykko Gibxxe geetetti xeegettees. 9Qassi zerethi ubbaafe, yara ubbaafe, dumma dumma doonappenne kawotethi ubbaafe yida asay entta ahaa heedzu gallasinne bagga gakkanaw be7ana. Entta ahay moogettonna mela asay diggana. 10Ha nam77u nabeti sa7an de7iya asaa waaysida gisho asay entta hayquwan ufayttana. Bantta ufayssaa bessanaw issoy issuwas imota immana. 11Heedzu gallasinne baggafe guye, de7o ayyaanay Xoossaa matappe yidi enttan gelin, entti denddi eqqidosona. Entta be7ida ubbay gita yashshi yayyidosona. 12Hessafe guye, he nam77u nabeti, "Haa pude keyite" giya qaala saloppe si7idosona. Entta morkketi enttana be7ishin, entti shaaran gelidi pude salo bidosona. 13He saatiyan biittay wolqqaama qaaxo qaaxxin, katamaappe tammantho kushey dhays. Qassi biitta qaaxon laappun mukulu asay hayqqis. Attida asay daro kokkoridi babbidi; salo Xoossaas bonchcho immidosona. 14Nam77antho ayyey aadhdhis, shin hekko heedzantho ayyey eeson yaana. 15Laappuntha kiitanchchoy ba moyziya punnis. Saloppe, "Sa7aa kawotethay nu Godaasinne Kiristtoosas gidis; I merinaappe merinaa gakkanaw haarana" yaagiya wolqqaama qaalay si7ettis. 16Yaatin, Xoossaa sinthan, bantta araatan uttida laatamanne oyddu cimati gufannidi, Xoossas goynnidi, 17"Ha77ika kasekka de7eysso, Godaw, Ubbaafe Wolqqaama Xoossaw, neeni gita wolqqaa oykkadasa. Neeni haaranaw doomida gisho nuuni nena galatoos. 18Ayhude gidonna asay hanqettidosona, shin ne hanqoy yis. Hayqqidayssata bolla ne pirddiya wodey yis. Neeni ne aylleta, nabetas geeshshatasinne ne sunthaas yayyeyssatas, guuthatasinne gitatas, entta oosuwada immiya wodey gakkis. Alamiya dhaysseyssata dhayssiya wodey yis" yaagidosona. 19Salon de7iya Xoossa Keethay dooyettis; iya giddon Xoossaa caaqo taabotey benttis. Qassi wol77anthi wol77ammis, deshoy dechchis; dadi dhuuqqis; biitti qaaxxis; shachchi bukkis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\