Yohaannisa Qonccethaa 15

1Taani salon hara gitanne malaalisiya malaata be7as. Xoossaa wurssetha hanquwa qonccisiya laappun boshata oykkida laappun kiitanchchoti de7oosona. 2Qassi tamara walakettida burccuko abbaa daaneyssa be7as. He abbaa gaxan do7aa, iya misiliyanne iya sunthaa taybuwa xoonidayssata be7as. Xoossay enttaw immida diithaa oykkidi eqqidosona. 3Entti Xoossaa aylliya Muse mazmuriyanne Dorssa mazmuriya hayssada yaagid yexxoosona. "Godaw, Ubbaafe Wolqqaama Xoossaw, ne oosoy gitanne malaalisiyabaa. Dere ubbaa kawaw, ne ogey xillonne tuma. 4Geeshshi ne xalaala gidiya gisho Godaw, new yayyonnaynne ne sunthaa bonchchonnay oonee? Ne xillo oosoy asa ubbaas qoncce gidiya gisho kawotethi ubbay ne sinthe yidi goynnana" yaagidi yexxoosona. 5Hessafe guye, salon dooyettidi de7iya Xoossa Keethaa, ikka Markkatetha Dunkkaaniya be7as. 6Laappun boshata oykkida laappun kiitanchchoti Xoossa keethafe keyidosona. Entti geeshshinne phooliya liino ma7o ma77idosona; bantta tiran worqqa dancco danccidosona. 7Oyddu medhetethatappe issoy, merinaw de7iya Xoossaa hanqoy kumida laappun worqqa xuu7ata laappun kiitanchchotas immis. 8Xoossaa bonchchuwafenne iya wolqqaafe denddoyssan Xoossa Keethay cuyan kumis. Laappun kiitanchchoti oykkida laappun boshati polettana gakkanaw Xoossa Keetha oonikka gelanaw dandda7ibeenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\