Yohaannisa Qonccethaa 19

1Yaatin, salon daro asay, "Xoossay galatetto! Atotethay, bonchchoynne wolqqay nu Xoossaas gido. 2Iya pirdday tumanne xillo. Sa7aa tunisida iita laymiw Xoossay pirddis. Xoossay ba aylleta suuthaa iippe achchis" yaagishin si7as. 3He asay zaaridi bantta qaala dhoqqu oothidi, "Xoossaa galati gakko. He katamiya merinaw cuyashe daana" yaagidosona. 4Laatamanne oyddu cimatinne de7on de7iya oyddu medhetethati araatan uttida Xoossaas gufannidi, "Amin77i! Xoossaa galati gakko" yaagidi goynnidosona. 5Yaatin, "Xoossa aylleti, Xoosse yayyaa guuthinne giti ubbay, nu Xoossaa galatite" yaagiya qaalay araatappe keyis. 6Yaatin, daro asada wocamiya, wolqqaama shaafada guummiya, dadada dechchiya girssay, "Xoossaa galati gakko; nu Goday, Ubbaafe Wolqqaama Xoossay kawotis. 7Dorssaa yaaganoy gakkida gishonne iya geliyara giigida gisho nu ufayttoos, galatoosinne Dorssaa bonchchos. 8Gelos giigidaara phooliyanne geeshshi gidida liino ma7o ma77ana mela iw imettis" yaagishin ta si7as. (Liino ma7oy geeshshata xillo ooso leemiso.) 9Hessafe guye, kiitanchchoy taakko, "Dorssa yaaganuwa xeegettidayssati anjjettidayssata" gada xaafa. He kiitanchchoy gujjidi, "Hayssi Xoossaa tuma qaalaa" yaagis. 10He wode ta iya goynnanaw iya tohuwa bolla kunddas. Shin I, "Hessa oothofa! Taani Yesuusabaa markkattiya ne melanne ne ishata mela. Ne Xoossaa goynna" yaagis. Hiza, Yesuusabaa markkattidayssatas nabetetha ayyaani de7ees. 11Yaatin, saloy dooyettin, yan bootha pari de7eyssa be7as. He paraa toggidayssi Ammanettidayssanne Tumanchcho geetettees. I xillotethan pirddesinne olettees. 12Iya ayfey tama laco daanees; iya huu7en daro kallachchi de7ees. Iya bolla I attin hari oonikka eronna xaafettida sunthi de7ees. 13I suuthan muukettida ma7o ma77is; iya sunthaykka Xoossaa Qaalaa. 14Phooliyanne geeshshi gidida liino ma7o ma77ida salo olanchchoti bootha parata toggidi iya geedo kaalloosona. 15Kawotethata qanxiya mashshi iya doonappe keyees. I biraata xam77an asaa haarana. Ubbaafe Wolqqaama Xoossaa hanqo woyne ushshaa gum77iya bessaa I yedhdhana. 16Iya ma7uwa bollanne iya wodiriya bolla, "Kawota Kawuwanne godata Godaa" yaagiya sunthay xaafettis. 17Hessafe guye, issi kiitanchchoy awa bolla eqqidayssa be7as. He kiitanchchoy salora piradhdhiya kafo ubbaas ba qaala dhoqqu oothidi, "Haa yiite! Xoossaa gibiraa maanaw issi bessi shiiqite. 18Yidi kawota ashuwa, shalaqata ashuwa, wotaaddareta ashuwa, parata ashuwa, parata toggeyssata ashuwa, asa ubbaa ashuwa, aylleta ashuwa, womaannota ashuwa, gitatanne guuthata ashuwa miite" yaagis. 19Do7ay, paraa toggidayssaranne iya olanchchotara olettanaw sa7a kawotinne entta olanchchoti issi bessi shiiqidashin be7as. 20Shin he do7aynne iya sunthan malaatata oothida worddo nabey iyara issife oykettis. He malaatatan do7aa mallay de7eyssatanne iya misiliya goynneyssata I balethis. Do7aynne worddo nabey nam77ayka diinnen eexiya tama abban paxa yegettidosona. 21Attidayssati paraa toggidayssa doonappe keyaa mashshan hayqqidosona. Kafoti ubbay entta ashuwa midi kallidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\