Yohaannisa Qonccethaa 2

1"Efesoona woosa keetha kiitanchchuwas hayssada yaagada xaafa. Ba ushachcha kushen laappun xoolinttota oykkidaysinne laappun worqqa kocata giddora hamutteyssi hayssada yaagees: 2Taani ne oosuwa, ne daaburanne ne genccaa erays. Neeni iita asatabaa genccanaw dandda7aboonnayssa erays. Qassi hawaare gidonnashin banttana, hawaare geyssata pilgga erada entti worddanchcho gideyssa demmidayssa ta erays. 3Neeni genccadasa; ta sunthaa gisho meto dandda7adasa; xoonettabaakka. 4Gidoshin, ha77i ta nena boriyabay de7ees; hessika neeni kase ne siiquwa aggadasa. 5Hiza, ne ay mela dhoqqa bessafe kunddidaako akeeka! Ne nagaraappe simma; neeni kase oothiya oosuwa ootha. Neeni ne nagaraappe simmona ixxiko, ne xomppe wothiya kocaa iya bessaafe ekkana. 6Ha77i ta nena nashshiya issibay de7ees; ta ixxiya Niqoolaweta oosuwa nekka ixxadasa. 7Geeshsha Ayyaanay woosa keethatas giyabaa si7anaw haythi de7iya oonikka si7o. Xooniya oonikka Xoossaa gannatiyan de7iya de7o mithee ayfeppe maana mela maata immana. 8"Samirnneesa woosa keethaa kiitanchchuwas hayssada yaagada xaafa. Koyroynne wurssethay, hayqqidaysinne hayqoppe denddidayssi hayssada yaagees: 9Taani ne waayanne ne manqotethaa erays; gidoshin neeni dure. Ayhude gidonnashin banttana Ayhude geyssati cayaa cashshaa ta erays, shin entti Xalahe maabaran de7oosona. 10Neeni ekkanaw de7iya waaya babbofa. Xalahey hinttefe issota issota paaccanaw qasho keethan yeggana; tammu gallas gakkanaw hintte waayettana. Hayqqana gakkanaw ammanettidayssa gida; ta new de7o kallachcha immana. 11Geeshsha Ayyaanay woosa keethatas giyabaa si7anaw haythi de7iya oonikka si7o. Xooniya oonikka nam77antho hayquwan qohettenna. 12"Pherggamoona woosa keethaa kiitanchchuwas hayssada yaagada xaafa. Nam77u baggara qarattida mashshi de7eyssi hayssada yaagees: 13Taani ne de7iya bessaa erays; neeni Xalahe araatay de7iya bessan de7aasa; ta sunthaa mintha naagadasa. Hari attoshin, Xalahey de7iya hintte kataman hayqqida taw ammanettida markkay, Antiphaasi, de7iya wodekka ammanuwa aggabaakka. 14Gidoshin, ta nena boriya guuthabati de7oosona. Hessika Isra7eele asay eeqas yarshshettida kathaa midi tunana melanne laymatetha nagara oothana mela Baalaqa tamaarssida Balaama timirttiya ekkida issi issi asati neera de7oosona. 15Hessadakka, Niqoolaweta timirttiya tamaariya asati neera de7oosona. 16Hessa gisho, neeni ne nagaraappe simma. Hessi hanonna ixxiko, ta neekko ellesa yada he asata ta doonappe keyaa mashshan olana. 17Geeshsha Ayyaanay woosa keethatas giyabaa si7anaw haythi de7iya oonikka si7o. Xooniya ooddeskka qosettidi de7iya mannaafe immana. Qassi ekkiya uraappe attin hara asi eronna ooratha sunthay xaafettida bootha shuchchaa ta iyaw immana. 18"Tiyatiroona woosa keethaa kiitanchchuwas hayssada yaagada xaafa. Tama laco daaniya ayfey de7eyssi, qassi taman seerida naase biraata daaniya tohoy de7eyssi, Xoossaa na7ay, hayssada yaagees: 19Taani ne oosuwa, ne siiquwa, ne ammanuwa, ne oosuwanne ne genccaa erays. Neeni koyro ootheyssafe ha77i aathada ootheyssaka erays. 20Gidoshin, ta nena boriya issibay de7ees; bana nabe giya maccasiw, Elzaabelo, aykkoka gabaakka. He maccasiya eeqas yarshshettida kathaa midi tunanaadanne laymatanaada oothada ta aylleta balethasu. 21Iya ba nagaraappe simmana mela ta iw wode immas, shin iya simmanaw koyabuukku. 22Entti I bala ogiyappe simmona ixxiko, ta iyo iita harggen yeggana; iira laymateyssatikka iita waaye waayettana. 23Taani I nayta wodhana; qassi woosa keetha ubbay ta asa qofanne asa wozana ereyssa gideyssa erana. Ta issuwas issuwas hintte oosuwada oosuwada immana. 24Shin Tiyatiroonan de7iya harata, he iita timirttiya ekkiboonnayssatanne, "Xalahe gita xuura" geetettiya ha timirttiya tamaariboonna hinttena hara deexo tooho toossike. 25Gidoshin, ta yaana gakkanaw hinttew de7iyabaa minthi naagite. 26Xooneyssasinne wurssethi gakkanaw taw kiitettiya ooddeskka kawotethata haarana mela maata immana. 27'I entta biraata xam77an haarana; meqqa miishedakka mentherethana.' He maatay taani ta aawappe ekkida maata mela. 28Qassi ta iyaw bakkala xoolintto immana. 29Geeshsha Ayyaanay woosa keethatas giyabaa si7iya haythi de7iya oonikka si7o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\