Yohaannisa Qonccethaa 20

1Zawi baynna ollaa qulppiyanne gita santhalaata ba kushen oykkida issi kiitanchchoy saloppe wodhdhishin be7as. 2I dawiya oykkidi mukulu laythas qachchis. He dawey koyro shooshaa, Daabuloosa woykko Xalahe. 3Kiitanchchoy zawi baynna ollan iya yeggidi, mukulu laythi wurana gakkanaw kawotethata zaari balethonna mela qulppen gorddidi attamis. Hessafe guye, dawey guutha wodes bilettanaw bessees. 4Hessafe guye, araatatanne araatata bolla uttidi pirddana mela maati imettidayssata be7as. Yesuusas markkattida gishonne Xoossaa qaala odida gisho bantta qoodhiya goyrettida asaa shemppuwa be7as. Entti do7aa woykko do7aa misiliya goynnibookkona. Entti do7aa malla bantta som77on woykko bantta kushen wothibookkona. Entti hayqoppe denddidi Kiristtoosara issife mukulu laythi haaridosona. 5Hayssi koyro dendduwa; attida hankko hayqqidayssati mukulu laythay wurana gakkanaw hayqoppe denddibookkona. 6Koyro dendduwas qaadi de7eyssati anjjettidayssatanne geeshshata. Entta bolla nam77antho hayquwas wolqqi baawa. Entti Xoossaasinne Kiristtoosas kahine gidana; iyara issife mukulu laythi haarana. 7Mukulu laythay wuridaappe guye Xalahey qashoppe bilettana. 8I sa7aa gaxappe gaxa gakkanaw de7iya kawotethata, enttika, Googenne Maagoge geetetteyssata balethidi olas shiishanaw keyana. Entta paydoy abbaa gaxan de7iya shafe mela. 9Entti biitta ubban laalettidi, geeshshata heeranne Xoossay dosiya katamaa teqqidosona. Shin tami saloppe wodhdhidi enttana mis. 10Entta balethida Xalahey, do7aynne worddo nabey yegettida eexiya diinne tama abban yegettis. Entti qammanne gallas merinaw paxa kaa7ettana. 11Hessafe guye, gita bootha araata bolla uttidayssa be7as. Sa7inne saloy iya sinthafe baqatidosona; entti zaari benttibookkona. 12Hayqqidayssati, gitatinne guuthati araata sinthan eqqidayssata be7as; maxaafati dooyettidosona; qassi de7o maxaafa gidida hara maxaafi dooyettis. Hayqqidayssati maxaafan xaafettida bantta oosuwada pirdda ekkidosona. 13Abbay ba giddon de7iya hayqqidayssata immis; hayqoynne Si7ooley bantta giddon de7iya hayqqidayssata immidosona. Issi issi asi ba oosuwada pirdda ekkis. 14Yaatin, hayqoynne Si7ooley tama abban yegettidosona. He tama abbay nam77antho hayqo. 15De7o maxaafan iya sunthay xaafettiboonna oonikka tama abban yegettis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\