Yohaannisa Qonccethaa 21

1Taani ooratha salonne ooratha sa7a be7as. Koyro saloynne koyro sa7ay dhays; abbayka dhays. 2Geeshsha katamiya, ooratha Yerusalaamey, azina gelanaw alleeqettada giigada de7iya maccasada saloppe Xoossaa matappe duge wodhdhishin be7as. 3Araatappe hayssada yaagidi, odiya gita qaala si7as; "Xoossa Keethay asaara de7ees; Xoossay ba bonchchuwara asaara issife daana. Entti iya dere gidana; Xoossay ba huu7en enttara daana; I entta Xoossaa gidana. 4Xoossay entta ayfeppe afutha ubbaa quchchana. Hizappe hayqoy woykko kayoy woykko waasoy woykko waayey deenna. Gal77a ubbay aadhdhis" yaagis. 5Araata bolla uttidayssi, "Taani ubbaa oorathi oothana" yaagis. Qassi zaaridi taakko, "Taani odeyssi ammantheyssanne tuma gidiya gisho xaafa" yaagis. 6Qassi taakko, "Polettis! Taani Alfanne Oomega; Doomethinne Polo. Saamottida oonakka de7o haathaa pulttuwafe cigi baynna coo ushshana. 7Xooniya oonikka hessa ubbaa laattana; taani iyaw Xoossaa gidana; ikka ta na7a gidana. 8Shin yashshanchchota, ammanettonnayssata, tunata, shemppo wodheyssata, laymateyssata, biteyssata, eeqa goynneyssatanne worddanchchota qaaday diinney eexiya tama abban gidana. Hessi nam77antho hayqo" yaagis. 9Laappun wurssetha boshati kumida laappun xuu7ata oykkida laappun kiitanchchotappe issoy taakko yidi, "Haaya, taani nena gelos giigida Dorssaa machchiw bessana" yaagis. 10Kiitanchchoy tana daro dhoqqa deriya huu7e Geeshsha Ayyaanan kessidi, geeshsha katamay, Yerusalaamey, saloppe Xoossaa matappe duge wodhdhishin bessis. 11He katamay Xoossaa bonchchon poo7ees. He katamaa poo7oy yasphphiide giya al77o shuchchaa mela; geeshsha birilleda phoolees. 12He katamaa dirssay wolqqaamanne adusse. Iyaw tammanne nam77u penggetinne he penggeta naagiya tammanne nam77u kiitanchchoti de7oosona. Penggeta bolla tammanne nam77u Isra7eele zerethata sunthay xaafettis. 13Doloha baggara heedzu penggeti, pudeha baggara heedzu penggeti, dugeha baggara heedzu penggetinne wuloha baggara heedzu penggeti de7oosona. 14Katamaa gimbbe dirssay tammanne nam77u shuchcha baasota bolla eqqis. Entta bolla tammanne nam77u Dorssaa hawaareta sunthay xaafettis. 15Taw odiya kiitanchchuwas, katamaa, iya penggetanne iya dirssaa wadhdhiya worqqa xam77ay de7ees. 16Katamaas oyddu maazaneti de7oosona; katamaa geesaynne gomppay issi gina. Kiitanchchoy katamaa ba xam77an wadhdhin, katamay tammanne nam77u mukulu kilo mitire gidis; katamaa geesay, gomppaynne dhoqqatethay issi gina. 17Kiitanchchoy qassi dirssaa wadhdhin, kiitanchchoy go7ettiya asa kushen issi xeetanne oytamanne oyddu wadha gidis. 18Katamaa dirssay yasphphiide giya shuchchan direttis. Katamay masttoteda phooliya geeshsha worqqan oosettis. 19Katamaa dirssaa baasoy ubba qommo bonchchettida shuchchan alleeqettis. Koyro hiixettida shuchchay yasphphiide, nam77anthoy samppeere, heedzanthoy kelqqedoone, oyddanthoy baalure, 20ichchashanthoy sarddonkise, usuppunthoy sarddiyoone, laappunthay kiristiloobe, hosppunthoy birille, uddufunthoy tophaaziyone, tammanthoy kirisphiraasise, tammanne issinthoy yaakintte, tammanne nam77anthoy ametesxinoose. 21Tammanne nam77u penggetas tammanne nam77u inqo giya al77o shuchchi de7ees. Issi issi penggey issi inqon oosettis. Katamaa wogga ogey masttoteda phooliya geeshsha worqqafe oosettis. 22Goday, Ubbaafe Wolqqaama Xoossaynne Dorssay katamaas keethe gidiya gisho ta he kataman Xoossa keethi be7abiikke. 23Xoossaa bonchchoy he katamaas poo7iya gishonne Dorssay iyaw xomppe gidiya gisho katamaas awa woykko ageena poo7o koshshenna. 24Kawotethati he katamaa poo7on hamuttana; kawotikka bantta bonchchuwa yaa ehana. 25Qammi yan baynna gisho katamaa penggeti ubba wode dooya gidana; gorddettokona. 26Kawotethata gitatethaynne bonchchoy he katamaa yaana. 27Dorssaa de7o maxaafan sunthay xaafettidayssata xalaali attin tunabaa woykko yeellayabaa oothey woykko worddotey oonikka he katamaa gelenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\