Yohaannisa Qonccethaa 6

1Dorssay laappun maatamiyappe issuwa dooyishin be7as. Qassi oyddu de7on de7iya medhetethatappe issoy, dada desho girssan, "Haaya!" yaagishin si7as. 2Hekko bootha paraa be7as. He paraa toggidasi dongge oykkis; iya huu7en kallachchi de7ees. Ikka xoonishe xoonanaw keyis. 3Qassi dorssay nam77antho maatamiya dooyida wode de7on de7iya nam77antho medhetethay, "Haaya!" yaagishin si7as. 4Qassi hara siha zo7o pari keyis. He paraa toggidayssas sa7appe saro dhayssana melanne asay woli wurssana mela maatinne gita mashshi imettis. 5Dorssay heedzantho maatamiya dooyida wode de7on de7iya heedzantho medhetethay, "Haaya!" yaagishin si7as. Hekko kareetha para be7as; ikka ba kushen mizaane oykkis. 6Oyddu de7on de7iya medhetethata giddofe, "Issi gallasa oosos damooze, bagga kilo gistte; qassi issi gallasa oosos damooze, issi kilonne bagga bangga gido. Shin zaytiyanne woyniya qohoppa" yaagishin si7as. 7Dorssay oyddantho maatamiya dooyida wode oyddantho de7on de7iya medhetethay, "Haaya!" yaagishin si7as. 8Hekko wancco para be7as. He paraa toggidayssa sunthay hayqo; iya geedo Si7ooley kaallees. Enttaw alameppe oyddantho kushiya olan, koshan, gadoninne do7an wodhisana mela maati imettis. 9Dorssay ichchashantho maatamiya dooyida wode entti Xoossaa qaala odida gishonne bantta markkatethan ammanettida gisho shukettida asaa shemppota yarshsho bessaafe garssan be7as. 10Entti bantta qaala dhoqqu oothidi, "Ubbaa haariya Godaw, geeshshaw, tumanchchuwaw, sa7an de7iya asaa bolla ne pirddanaynne nu suuthaa gisho halo keyanay awude?" yaagidosona. 11Entta issuwas issuwas bootha ma7oy imettis. Enttayssada hanidi hayqqanaw bessiya entta laggeta tayboy kumana gakkanaw guutha wode shemppana mela enttaw odettis. 12Dorssay usuppuntha maatamiya dooyida wode ta be7as; wolqqaama biitta qaaxoy hanis. Awaa ayfey kaarexidi kalle daanis. Ageenaykka zo77idi suuthu daanis. 13Wolqqaama carkkoy carkkidi balase mitha qawu7e ayfiyaa qoqqofeyssada saluwa xoolinttoti sa7an qoqqofettidosona. 14Saloy xaatha maxaafada xaaxettidi aadhdhis; zumaynne abban teqettida biittati bantta bessaafe dhayidosona. 15Biitta kawoti, deriya haareyssati, olla kaaletheyssati, dureti, wolqqaamati, aylletinne, womaannoti gonggoloninne deriya bolla de7iya zaalla hom77on qosettidosona. 16Enttika zumaakkonne zaallako, "Nu bolla wodhdhite; nuna qosite; araatan uttidayssa ayfiyaappenne Dorssa hanquwafe nuna genthite. 17Hiza, gita hanqo gallasay gakkis; oone dandda7idi eqqanay?" yaagidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\