Yohaannisa Qonccethaa 7

1Hessafe guye, oyddu kiitanchchoti oyddu sa7aa gaxan eqqidayssata be7as. He kiitanchchoti sa7a bolla woykko abbaa bolla woykko ay mitha bolla carkkoy oyddu sa7aa gaxappe carkkonna mela teqqidosona. 2Qassi de7o Xoossaa maatamiya oykkida hara kiitanchchoy doloha baggafe keyeyssa be7as. He kiitanchchoy ba qaala dhoqqu oothidi, sa7aanne abbaa qohanaw wolqqi imettida oyddu kiitanchchota, 3xeegidi, "Nuuni Xoossaa aylleta som77on maatamiya wothana gakkanaw biittaa woykko abbaa woykko mithaa qohoppite" yaagis. 4Yaatin, taani Xoossaa maatamey som77on wosettidayssata payduwa si7as. Isra7eele mayzata ubbaafe xeetanne oytamanne oyddu mukulu asaas som77on maatame wothis. 5Yihuda zerethaafe tammanne nam77u mukulu, Roobela zerethaafe tammanne nam77u mukulu, Gaade zerethaafe tammanne nam77u mukulu, 6Aseere zerethaafe tammanne nam77u mukulu, Niftaaleme zerethaafe tammanne nam77u mukulu, Minaase zerethaafe tammanne nam77u mukulu, 7Simoona zerethaafe tammanne nam77u mukulu; Leewe zerethaafe tammanne nam77u mukulu, Yisaakore zerethaafe tammanne nam77u mukulu, 8Zaabiloone zerethaafe tammanne nam77u mukulu, Yoosefa zerethaafe tammanne nam77u mukulu, Biniyame zerethaafe tammanne nam77u mukulu, asaa som77on maatame wothis. 9Hessafe guye, zerethi ubbaafe, kawotetha ubbaafe, yara ubbaafenne dumma dumma doonappe zawi baynna daro asaa be7as. He asay bootha ma7o ma77idi, zambba haythi bantta kushen oykkidi, araata sinthaninne Dorssa sinthan eqqidosona. 10Entti bantta qaala dhoqqu oothidi, "Atotethay araatan uttida nu Xoossaafenne Dorssaafe yees" yaagidosona. 11Kiitanchchoti ubbay, araataa, cimatanne oyddu medhetethata yuushuwan eqqidosona. Entti araata sinthan gufannidi Xoossaa goynnidosona. 12"Amin77i! Anjjoy, bonchchoy, cinccatethay, galatay, sabay wolqqay, minotethay meri merinaw nu Xoossaas gido. Amin77i!" yaagidosona. 13Cimatappe issoy taakko, "Ha bootha ma7uwa ma77ida asati oonantee? Entti awuppe yidonaa?" yaagidi oychchis. 14Taani zaarada, "Godaw, ne eraasa" yaagas. Ikka taakko, "Hayssati daro waaye waayidi aadhdhidayssata. Entti bantta ma7uwa Dorssaa suuthan meeccidi geeshshidosona. 15Hessa gisho, entti Xoossaa araata sinthan gididi qammanne gallas iya keethan oothoosona. Qassi araata bolla uttidayssi enttaw kuya gidana. 16Hizappe guye, entti koshattokona, saamottokona. Awi woykko mishi entta meenna. 17Araata giddon uttida Dorssay entta heemmana. De7o pultto haathako entta kaalethana. Xoossay entta ayfiyaappe afutha ubbaa quchchana" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\