Yohaannisa Qonccethaa 8

1Dorssay laappuntha maatamiya dooyida wode bagga saate gideyssa mela saloy si77i gis. 2Hessafe guye, taani laappun moyzeti imettida laappun kiitanchchota Xoossaa sinthan eqqidayssata be7as. 3Ixaane cuyisiya worqqa shaate oykkida hara kiitanchchoy yidi, yarshsho bessaa matan eqqis. I araata sinthan de7iya worqqa yarshsho bessaa bolla geeshshata ubbaa woosaara gujjidi yarshshana mela iyaw daro ixaaney imettis. 4Ixaaniya cuyay geeshshata woosaara issife kiitanchchuwa kusheppe pude Xoossaakko keyis. 5Hessafe guye, kiitanchchoy ixaane cuyisiya shaatiya ekkidi, iyan yarshsho bessaafe bonqqo tama kunthidi sa7a duge holis. Yaatin deshoy, wol77anthi, girssinne biitta qaaxoy hanis. 6Hessafe guye, laappun kiitanchchoti bantta moyziya punnanaw giigettidosona. 7Koyro kiitanchchoy ba moyziya punniya wode shachchinne suuthara walakettida tami saloppe bukkis. Sa7aappe sikkoy xuugettis; mithaafe sikkoy xuugettis; cil77o maata ubbay xuugettis. 8Nam77antho kiitanchchoy ba moyziya punnida wode wolqqaama dere daaniyabay taman eexishe abban yegettis. Yaatin, abbaafe sikkoy suuthu gidis. 9Abban de7on de7iya medhetethaafe sikkoy hayqqis; markkabetappe sikkoy dhays. 10Heedzantho kiitanchchoy ba moyziya punnida wode xomppeda eexiya wolqqaama xoolinttoy shaafappe sikkuwa bollanne pulttota bolla saloppe wodhdhis. 11He xoolinttuwa sunthay Camo geetettees. Haathaafe sikkuwa camisis; haathay cammida gisho daro asay he haathaa uyidi hayqqidosona. 12Oyddantho kiitanchchoy ba moyziya punnis. Awaappe, ageenaappenne xoolinttotappe sikkuwa dechchis; entta poo7uwappe sikkoy dhumis. Gallasaappe sikkoy, qammaafekka sikkoy dhumis. 13Issi argganthi salo dhoqqu gidi, piradhishin be7as. He argganthay ba qaala dhoqqu oothidi, "Attida heedzu kiitanchchoti bantta moyziya punnanaw de7iya gisho sa7an de7iya asaa ayye! Ayye! Ayye!" yaagishin si7as.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\