Yohaannisa Qonccethaa 9

1Hessafe guye, ichchashantho kiitanchchoy ba moyziya punnin saloppe duge sa7a kunddida xoolintto be7as. He xoolinttuwas wolqqaama ollaa qulppey imettis. 2Xoolinttoy ollaa dooyida wode dalgga cooceppe keyaa cuya mela cuyay he ollaafe keyis. He ollaafe keyida cuyan awaynne saloy dhumidosona. 3He cuyappe booley keyidi sa7an wodhdhis. Sa7an de7iya kornnetas de7iya wolqqaa mela wolqqi booletas imettis. 4Xoossaa maatamey som77on baynna asaa xalaalappe attin sa7an de7iya maata woykko mithi woykko ay cil77obaa gidin qohonna mela booletas odettis. 5Booleti asaa ichchashu ageena gakkanaw paxa kaa7ana mela maati imettisppe attin asaa wodhana mela gidenna. Kornney ase dukkin zaameyssa mela booley dukkidi zaamisees. 6He gallasatan asay hayqo koyana, shin demmenna. Entti hayqqanaw amottana, shin hayqoy enttafe haakkana. 7Booley olas giigi uttida para daanees. Booliya huu7en worqqa kallachchi de7ees; entta som77oykka asa som77o daanees. 8Iya binaanay maccasa binaana mela adusse. Entta achchaykka gaammo achchi daanees. 9Enttaw tira bolla wothiya biraata xururey de7ees; entta qefiya girssay olettanaw gaallabiya paranne para gaare girssaa mela. 10Enttaw kornne goyna daaniya goyninne dukkiya yiishshi de7ees. He goynan ichchashu ageena asaa qohana mela maati imettis. 11Enttana haariya kawoy de7ees; he kawoy olla kiitanchchuwa. Iya sunthay Ibraysxe doonan Abddoona; qassi Girike doonan Apholiyoona geetettees. Iya sunthaa birshshethay "Dhaysseyssa" guussu. 12Koyro ayyey aadhdhis; hekko, buroo hara nam77u ayyeti eeson hanana. 13Usuppuntha kiitanchchoy ba moyziya punnis. Xoossaa sinthan eqqida, worqqa yarshsho bessan de7iya oyddu kacetappe issi girssi si7as. 14He girssay moyze oykkida usuppuntha kiitanchchuwako, "Efiraxiise giya gita shaafan qashettida oyddu kiitanchchota birshsha" yaagis. 15Biitta bolla de7iya asaappe sikkuwa wodhana mela he saatiyas, he gallasaas, he ageenasinne he laythas giigidi uttida oyddu kiitanchchoti birshshettidosona. 16Ola paraa toggiya olanchchota paydoy daro xeetu miloone gideyssa si7as. 17Qassi ta qonccethan paratanne he parata toggida asaa be7as. He asay tiran wothiya biraata xururey tama bonqqo mela zo7o, yaakintte mela, kaaretha kalose melanne diinne mela ciliilo. Parata huu7ey gaammo huu7e mela; entta doonappe tami, cuyinne diinney keyis. 18Parata doonappe keyida taman, cuyaninne dinniyan he heedzu gadotan sa7an de7iya asaappe sikkoy hayqqis. 19He parata wolqqay entta doona giddoninne goynan de7ees. Entta goynaykka shoosha huu7e mela; entti iyara asaa qohoosona. 20Ha gadotappe attidayssati bantta kushe oosuwappe simmibookkonna. Entti tuna ayyaanan worqqafe, birappe, naase biraatappenne shuchchafe oosettida eeqas goynnosona. Xeellanaw, si7anaw, hamuttanaw dandda7onna eeqatas goynneyssa aggibookona. 21Asay wodheyssa, biteyssa, laymateyssanne kayseyssa aggidi maarota oychchibookkona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\