Roome 1

1Yesuus Kiristtoosa aylle gidida, hawaare gidana mela xeegettidayssafenne Xoossaa Wonggelaa sabbakana mela doorettida Phawuloosi kiittida kiitaa. 2Xoossay daro wodeppe sinthe ba nabeta baggara immana yaagida Xoossaa Wonggelay Geeshsha Maxaafatan xaafettis. 3He Wonggelay ashon Dawite sheeshaappe yelettida, Xoossaa Na7aa, nu Godaa Yesuus Kiristtoosabaa. 4Qassi I ba geeshsha Ayyaanan hayqoppe denddidi, Xoossaa Na7aa gideyssa gita wolqqan bessis. 5Iya baggara Ayhude gidonna asa ubbay, ammanidi kiitettana mela Kiristtoosa sunthaa gisho Xoossay aadho keehatethinne hawaaretetha maata nuus immis. 6Yesuus Kiristtoosas gidana mela xeegettida asatappe baggati hinttena. 7Roomen de7iya, Xoossay siiqeyssatasinne iya geeshsha dere gidana mela dooridayssatas. Xoossaa nu Aawappenne Godaa Yesuus Kiristtoosappe aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido. 8Ubbaafe koyrottada, hintte ammanoy biitta ubban si7ettida gisho Yesuus Kiristtoosa baggara hintte gisho ta Xoossaa galatays. 9Taani iya Na7aa wonggelabaa kumetha wozanan odiya Xoossay, taani ta woossan ubba wode hinttena qoppeyssas I markka. 10Wurssethan, Xoossaa shene gidikko, taani hintteko baanaw ogey taw injjetana mela ubba wode woossays. 11Taani hinttew Ayyaana imuwa shaakkanawunne hinttena be7anaw laamotays. 12Hessika, taani hintte ammanuwan, qassi hintte ta ammanuwan minettana melassa. 13Ta ishato, taani Ayhude gidonna asaappe ayfe demmidayssada, hinttefekka ayfe demmanaw hintteko baanaw qoppas, shin digettas. 14Tamaarida asaasinne tamaariboonna asaas qassi cinccatasinne eeyatas taw acoy de7ees. 15Hessa gisho, Roomen de7iya hinttewuka Wonggelaa odanaw amottays. 16Iya ammaniyaa ubbaa, koyrottidi Ayhudeta, kaallidi Ayhude gidonnayssata ashshanaw Wonggelay Xoossaa wolqqaa gidiya gisho ta Wonggelan yeellatikke. 17Xilloy ammanon de7on daana geetettidi Geeshsha Maxaafan xaafettis. Wonggelaan Xoossaa xillotethay qonccis; koyroppe wurssethi gakkanaw asay xilley ammanona. 18Tumay erettonna mela bantta iita ooson kammiya asaa bollanne nagara ubbaa bolla, Xoossaa hanqoy saloppe wodhdhees. 19Xoossay enttaw qonccanaw bessiyabaa qonccisida gisho entti Xoossabaa eroosona. 20Alamey medhettosappe doomidi, asaas benttonna Xoossaa kanddoy, hessika iya merinaa wolqqaynne Xoossatethay iya medhetethan qonccidi de7iya gisho asay bantta iitatethaas gaasoyaabay baawa. 21Entti Xoossaa erishe, iya bonchchibookonanne galatibookkona. Entta qofay maaddonnabaa gidis; entta akeekonna wozanay dhumis. 22Entti banttana cinccata goosona, shin eeyata. 23Entti hayqqonna Xoossaa goynnanayssa aggidi, hayqqiya asa medhon, kafota medhon, do7ata medhoninne ulora gooshettiyabata daanisidi oothida misileta goynnidosona. 24Hessa gisho, entti issoy issuwara borssobaa oothidi, bantta asatethaa kawushshana mela Xoossay entta wozanay amottiya tuna oosos entta yeggi aggis. 25Hessi haniday entti Xoossaa tumaa worddon laammida gishonne medhdhida Xoossaa aggidi, medhetethi goynnida gishossa. Xoossay merinaw galatettidayssa. Amin77i. 26Hessa gisho, Xoossay enttana entta borsso amuwaas yeggi aggis. Entta maccasay banttaw bessiya addera gahetethi aggidi, bessonnabaa hanidi maccasi maccasara gahettidosona. 27Hessadakka, addeti banttaw bessiya maccasara gaytethi aggidi, addey addera gahettidosona. Addeti issoy issuwara amon xuugettidi, borssobaa oothidosona. Bantta oothida balaas bessiya pirddaa ekkidosona. 28Entti Xoossaa erishe, hari attoshin iyabaa qoppanaw koyonna ixxida gisho bessonnabaa oothana mela Xoossay enttana pathonna qofas aathi immis. 29Enttan geellatethi, iitatethi, yiiqey, geney, qanaatey, shemppo wodhoy, palami, cimoynne iita amoy kumis. Entti zigireyssata, 30asa sunthi iisseyssata, Xoossaa ixxeyssata, cayeyssata, otoreyssata, ceeqetteyssata, iitabaa oothanaw koyeyssatanne bantta aayesinne aawas kiitettonayssata, 31akeekonnayssata, caaqo mentheyssata, siiqoy baynnayssata, qadhey baynnayssata. 32Hayssata mela ootheyssatas hayqoy bessees giya Xoossaa higgiya erishe, hayssata oothoosona. Entti banttaw ooso xalaala gidonnashin oothiya haratakka nashshoosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\