Roome 10

1Ta ishato, ta kumetha wozanan ta amotteynne Xoossaa woossey Isra7eeley attana melassa. 2Entti Xoossaas mishettosonashin, tuma eratethan mishettonnayssa ta markkattays. 3Entti Xoossaa xillotethaa ogiya eronna ixxidi, bantta huu7e xillotethaa kaallidosonappe attin Xoossaa xillotethaa koyibookkona. 4Asi ubbay ammanon xillana mela Kiristtoosi higgiya polis. 5Asi higge naagidi ekkiya xillotethabaa Musey xaafishe, "Higge naagiya oonikka he higgiya naagida mela de7ees" yaagis. 6Shin ammanon ekkiya xillotethabaa geetettiday hayssa: "Ne wozanan, 'Ooni salo keyanee?' yaagoppa; hessi Kiristtoosa wodhisanaassa. 7Woykko, 'Duge sa7a garssi wodhdhanay oonee?' gooppa; hessi Kiristtoosa duufoppe kessanaassa. 8Shin yaagidi xaafettis: 'Xoossaa qaalay ne matana; ne doonaninne ne wozanan de7ees' Nuuni hinttew odiya ammano qaalay hayssa. 9"Yesuusi Goda" gada ne doonan markkatikonne Xoossay iya hayqoppe denthidayssa ne wozanan ammanikko, ne attana. 10Asi ba wozanan ammanidi xillees; ba doonan markkattidi attees. 11Geeshsha Maxaafay, "Iyan ammaniyaa oonikka yeellatenna" yaagees. 12Issi Xoossay ubbaa Goda gidiya gisho Ayhudeta giddoninne Ayhude gidonna asaa giddon dummatethi baawa. I bana xeegiya ubbaas daro keeha. 13Geeshsha Maxaafay, "Godaa sunthaa xeegiya oonikka attana" yaagees. 14Yaatin, entti ammanonna de7ishe waanidi iya xeeganaw dandda7onna? Entti iyabaa si7onna de7ishe waattidi iya ammananaw dandda7onaa? Qassi enttaw qaala odiya asi baynna de7ishin, waanidi si7anaw dandda7onaa? 15Kiitettida asi baynna de7ishin, qaalay waanidi odettanaw dandda7ii? Geeshsha Maxaafan, "Ufayssa Wonggelaa odiya asaa tohoti waanidi lo77onaa!" yaagidi xaafettis. 16Shin Isayaasi, "Godaw, nu markkatethaa ooni ammanidee?" yaagidayssada, ubbay Wonggelaa ammanibookkona. 17Hessa gisho, ammanoy sissafe yees; sissi Kiristtoosa qaalappe yees. 18Gidoshin, Isra7eele asay qaala si7ibookkona guusseyye? Akkay si7idosona. Geeshsha Maxaafan, "Entta qaalay biitta ubban si7ettis, entta oday sa7aa gaxa gakkis" yaagettis. 19Shin Isra7eele asay eribookkona guusseyye? Musey kase, "Taani hinttena leqettida asan qiiroysana; qassi eeya asan hinttena yiloyana" yaagis. 20Qassi Isayaasi, "Tana koyiboonna asaas benttas; tana oychchiboonna asaas qonccas" yaagidi yayyonna odis. 21Shin Isayaasi Isra7eeletabaa odishe, "Ubba wode kiitettonna asaasinne tana ixxiya asaas ta kushiya miccas" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\