Roome 12

1Hiza, ta ishato, hinttee, hintte asatethaa Xoossaa ufayssiya, de7onne geeshsha yarshsho oothidi, immana mela taani hinttena Xoossaa maarotethan woossays. Xoossaa hintte goynnanaw bessiya tuma ogey hessa. 2Lo77o, ufaysseyssanne polo gidida Xoossaa sheniya hintte shaakki eranaw hintte qofan laamettiteppe attin ha alamiya daanopite. 3Xoossay hintte issuwas issuwas immida ammanuwa mela wozanaama asada qoppite. Qoppanaw besseyssafe aathidi hinttena dummayidi, otoron qoppofite gada taw imettida aadho keehatethan hinttew odays. 4Nu issi asatethaa giddon dumma dumma kifileti de7oosona; he dumma dumma kifiletas dumma dumma oosoy de7ees. 5Hessada, nuuni daro asi gidikkoka Kiristtoosan issi asatethi gidida. Nuuni issi asatethi gididi dumma dumma kifileti issoy issuwara oykettida. 6Nuus imettida aadho keehatethan dumma dumma imotati de7oosona. Nu imoy tinbbit odo gidikko, nuus de7iya ammanuwa mela odanaw bessees. 7Nu imoy harata maade gidikko, he oosuwan minnanaw bessees; tamaarsso gidikko, he tamaarssuwan minnanaw bessees. 8Nu imoy harata minthetho gidikko, minnidi minthethanaw bessees. Nu imoy nuus de7iyabaappe haratas imo gidikko, wozanappe immanaw bessees. Nu imoy ayso gidikko, minnidi aysanaw bessees. Nu imoy haratas keeho gidikko, ufayssan keehanaw bessees. 9Hintte siiqoy qoodheppe qommon gidanaw bessenna. Iitabaa ixxite; lo77obaa minthidi oykkite. 10Issoy issuwara ishada siiqetite; issoy issuwa bonchchite. 11Azallofite; hintte ayyaanan minnidi Godaas oothite. 12Xoossay immida ufayssan ufayttite; metuwa dandda7ite; ubba wode Xoossaa woossite. 13Ammaniya geeshshata koshshiyaban maaddite; imathata mokkite. 14Hinttena goodeyssata anjjite; anjjiteppe attin baaddofite. 15Ufayttessatara ufayttite; yeekkeyssatara yeekkite. 16Issoy issuwara issi qofan de7ite. Otoro qofaa aggidi, hinttena kawushshidi, kawushsha ooso oothite. Hintte hinttena cincca gidi qoppofite. 17Oonikka hinttew iitabaa oothiko, he uraas iita zaaroppite. Asa ubbaa sinthan nashisiya lo77o ooso oothite. 18Asa ubbaara saron daanaw hinttew dandda7ettiya ubbaa oothite. 19Ta ishato, hinttee, hintte huu7en asas halo keyoppite. Xoossay halo keyana mela iyaw aggaagite. Geeshsha Maxaafan, "Taani halo keyana; taani kushe zaarana" yaagees Goday, geetettidi xaafettis. 20Shin Geeshsha Maxaafan, "Ne morkkey koshattiko muza; I saamotiko ushsha. Neeni hessa oothiko iya huu7en yeella tama bonqqo qolaasa" geetettidi xaafettis. 21Iitaa lo77on xoonappe attin iitaan xoonettofa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\