Roome 13

1Xoossaa shene gidonnashin maati imettonna gishonne ha77i de7iya shuumatikka Xoossaa shenen shuumettida gisho asi ubbay deriya ayseyssatas kiitettanaw bessees. 2Hessa gisho, maatara de7eyssatas kiitettonna ixxiya oonikka Xoossaa kiitaa ixxees. Kiitettonna ixxiya oonikka ba bolla pirddaa ehees. 3Ayseyssati iita ootheyssatappe attin lo77o ootheyssata yashshokona. Ayseyssatas yayyonna agganaw koyay? Yaakko lo77o ootha; entti nena galatana. 4Entti new lo77obaa oothanaw shuumettida Xoossaa aylle. Shin neeni iitabaa oothiko, entti iitabaa oothidayssa seeriya gisho iyaw yayya. Entti iita ootheyssata seeridi, Xoossaa hanquwa qonccisiya Xoossaa aylle. 5Hessa gisho, Xoossaa hanquwa xalaalas gidonnashin hintte kahay markkattiya gisho deriya ayseyssatas kiitettanaw bessees. 6Hintte giira giireykka hessassa. Deriya ayseyssati he oosuwa oothey, entti Xoossaa aylleta gidida gishossa. 7Issuwas issuwas besseyssa immite. Giira giiranaw besseyssas giirite; qaraxa qanxanaw besseyssas qaraxa qanxite; yayyanaw besseyssas yayyite; bonchchoy besseyssa bonchchite. 8Issoy issuwara siiqetite. Siiqo acoppe attin hintte bolla hara acoy dooppo. Ase siiqiya oonikka higgey geyssa polis. 9"Laammofa; wodhoppa; kaysotoppa; amottofa" giya kiitaynne hara kiita ubbay, "Ase ne huu7eda dosa" giya kiitan qashettis. 10Ase siiqiya oonikka iya bolla iitabaa oothenna. Hessa gisho, ase siiqeyssi higge kiitaa polis. 11Dhiskkofe hintte barkkiya wodey ha77i gideyssa akeekidi hessa oothite. Nu attana wodey koyro nu ammanida wodiyappe ha77i nuukko matis. 12Dhuma wodey aadhdhanaw hanees; wonttay matis. Hiza, nuuni dhuma ooso aggidi poo7o ola miishe oykkoos. 13Ane gallas poo7on de7iya asada maaran de7oos. Mathoninne laymatethara gahettiya dumma dumma tuna oosotan, palamaninne qanaaten gidoppo. 14Godaa Yesuus Kiristtoosa kandduwa ma77ite; hintte nagaranchcho asatethay ba amuwaa polana mela iyaw qoppofite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\