Roome 14

1Ammanon daaburida oonakka shiishi ekkiteppe attin iya qofaa bolla pirddofite. 2Leemisos, ammanon minnida issi asi ay kathika maanaw dandda7ees. Shin ammanon daaburiya asi atakiltte xalaala mees. 3Ubbabaa miya asi moonna uraa kadhoppo. Ubbabaa moonna asi miya uraa bolla pirddofo. Xoossay ubbaa miya uraa shiishi ekkis. 4Hara asa aylle bolla pirddey neeni oonee? I daaburin woykko minnin ba Godaassa. Goday iya essanaw dandda7iya gisho I minnidi eqqana. 5Qassi "Issi gallasay hara gallasappe aadhdhees" yaagidi qoppiya asi de7ees. Haray qassi, "Gallasati ubbay issi mela" gidi qoppees. Shin issoy issoy ba qofaa akeekidi qachcho. 6Issi gallasaa hara gallasatappe aathidi bonchchiya oonikka Godaa bonchchos gidi oothees. Ubba kathi miya asi Godaa bonchchos gidi mees. I miya he kathaa gisho Xoossaa galatees. Ubba kathi moonna asi Godaa bonchchos moonna aggees; qassi moonna agon Xoossaa galatees. 7Nuuppe oonikka baw deenna; qassi nu giddofe oonikka baw hayqqenna. 8Nu de7on de7ikko Godaas de7oos; qassi hayqqikokka Godaas hayqqoos. Hiza, nu de7on de7in woykko hayqqin Godaassa. 9Kiristtoosi hayqqidi hayqoppe denddiday, de7on de7eyssatasinne hayqqidayssatas Goda gidanaassa. 10Yaatin, neeni ne ishaa bolla ays pirdday? Woykko neeni ne ishaa ays kadhay? Nuuni ubbay Xoossaa pirdda araata sinthan eqqana. 11Geeshsha Maxaafan Goday, "Taani de7on de7ays; asa ubbay ta sinthan gulbbatana; taani Xoosse gideyssa markkattana" yaagees. 12Hiza, nu oothidabaas nu huu7en huu7en Xoossaa sinthan shiiqidi zaaro immana. 13Hessa gisho, nuuni issoy issuwa bolla pirddeyssa aggoos. Shin hintte ishaa dhubsidi woykko qaxxidi nagaran gelssiyaba oothonnaada naagettite. 14Godaa Yesuusa ammaniyaa asada, ba huu7en tuna gidida kathi baynnayssa taani geeshshada erays. Shin issi asi issibaa tuna gidi qoppiko hessi iyaw tuna gidees. 15Ne miya katha gisho ne ishaa dhubbiyabaa gidikko, Kiristtoosan de7iya ne ishaa siiqakka. Kiristtoosi iya gisho hayqqida uraa ne miya kathan iya ayyaana de7uwa dhayssofa. 16Hiza, hinttew de7iya la77atethaa harati borana mela oothofite. 17Xoossa kawotethay Geeshsha Ayyaanan benttiya xillotethi, sarotethinne tuma ufayssife attin muussabaanne ushshabaa gidenna. 18Hessada Kiristtoosas oothiya asi Xoossaa ufayssees; asankka anjjettees. 19Hessa gisho, ane nuuni sarotethi benttiya ogiyanne issuwa issuwa ammanon minthiya ogiya koyoos. 20Katha gisho gada Xoossaa oosuwa dhaysssofa. Ubba kathi meetetees, shin hara asi nagaran dhubsiya kathi muussi iita. 21Ne ishay dhubettonna mela asho moonna woykko ushshu uyonna woykko ne ishaa dhubbiya harabaa oothonna agoy lo77o. 22Hiza, ha ne ammanuwa ne giddoninne ne Xoossaa giddon naaga. Likke gidi qoppidabaa oothiya wode iya kahay mootonna uray anjjettidayssa. 23Shin sidhishe miya uraas iya muussay ammanon gidonna gisho pirddettees. Ammanoy baynna oosettida ooso ubbay nagara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\