Roome 15

1Nuuni ammanon minnidayssati daaburanchchota toohuwa tookkanaw bessees. Nuuni nuna ufayssanaw bessenna. 2Nuuni nu ishaa ammanon minthanaw iya maaddanawunne ufayssanaw bessees. 3Kiristtoosi bana ufayssibeenna. Shin Geeshsha Maxaafan, "Asay nena cayida cashshay tana gakkis" geetetti xaafettidayssada hanis. 4Geeshsha Maxaafay immiya genccaaninne minthethuwan nu ufayssaa ekkana mela Geeshsha Maxaafan xaafettida ubbay nuna tamaarssanaw xaafettis. 5Genccaanne minotethi immiya Goday hintte Kiristtoos Yesuusa kaalliya wode issifetethi hinttew immo. 6Hessika, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Aawa, Xoossaa, issi wozananinne issi qaalan hintte bonchchana melassa. 7Kiristtoosi hinttena ekkidayssada Xoossaa bonchchos issoy issuwa ekkite. 8Xoossay beni aawatas immida ufayssay polettana melanne iya tumatethay erettana mela Kiristtoosi Ayhudeta aylle gididi yidayssa ta hinttew odays. 9Kiristtoosi Ayhudeta aylle gidida hara gaasoy qassi Ayhude gidonna asati Xoossaa iya maarotethaa gisho galatana melassa. Geeshsha Maxaafan, "Ta nena Ayhude gidonna asaa giddon galatana; ne sunthaa sabbana" geetettidi xaafettidayssada hanis. 10Qassi, "Ayhude gidonna asaw, Xoossaa deriyara ufayttite" yaagettis. 11Qassi zaaridi, "Ayhude gidonna asaw, Godaa galatite; kawotetha ubbay iya sabbite" yaagettis. 12Hessada Isayaasi, "Isseyye zareppe yelettiya issoy yaana; I kawotetha ubbaa haarana. Entti bantta ufayssaa iya bolla wothana" yaagees. 13Geeshsha Ayyaana wolqqan hintte diccana mela ufayssi immiya Xoossay, hintte ammanuwa gaason hinttew ufayssinne sarotethi kumethi immo. 14Ta ishato, hinttenan lo77otethinne eratethi kumidayssa qassi issoy issuwa zoranaw dandda7eyssa ta geeshshada erays. 15Taani hinttena issi issibaa gujja akeekisanaw koyada yayyonna ha dabddaabbiya hinttew xaafas. 16Taani Kiristtoos Yesuusa aylle gidada, Ayhude gidonna asaas kahineda oothada, Wonggelaa odana mela Xoossay taw aadho keehatethaa immis. Ayhude gidonna asay Geeshsha Ayyaanan geeyidi, Xoossaa ufayssiya yarshsho gidana mela Xoossay hessa oothis. 17Taani Kiristtoos Yesuusan gidada Xoossaas oothiya oosuwan ceeqettays. 18Ayhude gidonna asay Xoossaas kiitettanaada, Kiristtoosi ta qaalanne ta oosuwa baggara oothida oosuwappe attin hari ta ceeqettiyabay baawa. 19Xoossay hessa malaataninne Geeshsha Ayyaana wolqqan waati oothidaakko ta hinttew odana. Taani Yerusalaameppe doomada, Iliwarqoone gakkanaw Kiristtoosa Wonggelaa sabbakas. 20Taani hara asi baasida bessan keexanaw koyikke. Kiristtoosa sunthay xeegettiboonna bessan Wonggelaa odanaw amottays. 21Geeshsha Maxaafan, "Iyabay odettiboonna asati iya be7ana; iyabaa si7iboonna asati akeekana" geetettidi xaafettis. 22Hessa gaason, taani hintteko yaanaw dandda7abiikke. 23Shin taani ha77i ha heeran ta oosuwa onggida gishonne daro laythafe doomada hinttena be7anaw laamotida gisho 24taani Isppeene bashe hinttena be7anaw qoppas. Qassi guutha wode hinttera ufayttidaappe guye Isppeene biya wode hintte ta ogiyas tana maaddana mela koyays. 25Shin ha77i taani Xoossaa asata maaddanaw Yerusalaame bays. 26Maqedooniyanne Akkayan de7iya Xoossaa asati, Yerusalaamen de7iya manqota miishen maaddanaw koyida gishossa. 27Entti manqota maaddanayssi enttaw attonnabaa gidida gisho bantta huu7en hessa oothanaw qofa qachchidosona. Ayhudeti Ayhude gidonnayssatara ayyaana anjjuwa shaakettiko, entti qassi banttaw de7iyaban Ayhudeta maaddanaw bessees. 28Hessa gisho, taani he shiiqida miishiya enttaw immidaappe guye Isppeene bashe hintte matara aadhdhana. 29Taani hintteko biya wode Kiristtoosa anjjuwaan kumada baanayssa erays. 30Ta ishato, taw Xoossaa woossishe ta baaxiyan taara eqqana mela Godaa Yesuus Kiristtoosaninne Geeshsha Ayyaana siiquwan hinttena woossays. 31Xoossay tana Yihudan de7iya ammanonna asatappe ashshanaadanne Yerusalaamen ta oothana oosoy Xoossaa asata matan ekettana mela taw woossite. 32Qassi Xoossi giikko, taani hintteko bada ufayssan hinttera shemppana mela taw woossite. 33Sarotethaa Xoossay hintte ubbaara gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\