Roome 16

1Kinkkiriya kataman de7iya woosa keethan oothiya nu michchiya Feeba lo77o maccas gideyssa hintte erana mela koyays. 2Hintte iyo ammaniyaa asati Godaa sunthan mokkanaw bessiya ammaniyaa asatappe issuwada mokkite. Iya hinttefe koyabaa ubbaa iyo maaddite. Iya ba huu7en daro asaa maaddasu; qassi tana ta huu7enkka daro maaddasu. 3Kiristtoos Yesuusa oosuwa taara issife oothiya Phirisqilanne Aqiila saro giite. 4Entti ta gisho bantta shemppuwa aathi immidosona. Ta xalaala gidonnashin Ayhude gidonna asaa woosa keetha ubbay entta galatees. 5Entta son shiiqiya ammaniyaa asaa saro giite. Iisiya biittan Kiristtoosa koyro ammanida, ta dosiya Ephanexoosas ta sarothuwa odite. 6Hintte gisho ooson daro daaburida Mayraamo saro giite. 7Taara qasho keethan aathida ta Ayhude laggeta Anddironiqoosanne Yuuniyasa saro giite. Entti Yesuusa hawaareta giddon erettidayssata. Qassi entti Kiristtoosa taappe sinthe ammanidosona. 8Godan ammaniyaa ta siiqo laggiya, Amphiliyaxoosa saro giite. 9Kiristtoosa oosuwa nuura issife oothiya Urbbanoosenne ta dosiya Isttakuusa saro giite. 10Kiristtoosan ammanthiya aylliya Apheliisas ta sarothuwa odite. Arsxobuloosa soo asaas ta sarothuwa odite. 11Ta Ayhude laggiya Heroodiyoona saro giite. Narssisanne iya soo asaappe Kiristtoosa ammanidayssata saro giite. 12Godaa oosuwan daaburiya Tirufaynanne Tirufoosa saro giite. Qassi Godaas daro daaburada oothiya, ta dosiya Phersiiso saro giite. 13Godaa oosuwan daro erettida Rufoosasinne tana ba na7ada be7iya iya aayes ta sarothuwa odite. 14Asinikirttoosas, Filegoonas, Hermmeesas, Patirobaasasinne enttara de7iya ammaniyaa ishata ubbaas ta sarothuwa odite. 15Filoloogusa, Yuuliya, Neeriya, iya michchiw, Olumppoosanne enttara de7iya ammaniyaa asa ubbaa saro giite. 16Geeshsha yeeretethi yeerettishe, issoy issuwa sarothite. Kiristtoosa woosa keetha ubbay hinttena saro yaagosona. 17Ta ishato, hintte tamaarida timirttiya ixxidi, hintte giddon shaaketethinne meto medhdhiya asatappe naagettite. Enttafe haakkite. 18Hessa mela asati banttaw oothosonappe attin nu Godaa Kiristtoosas oothokona. Bantta mal77iya doonaninne saphothiya qaalan aykko eronna asaa wozanaa balethoosona. 19Wonggelaas hintte kiitettidayssa asa ubbay si7idayssi tana ufayssees. Shin hintte lo77obaa erana melanne iitabaappe haakkana mela ta koyays. 20Sarotethaa Xoossay Xalahiya hintte tohuwappe garssan gaaci yeggana. Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay hinttera gido. 21Taara oothiya Ximotiyoosi hinttena saro yaagees. Hessadakka, ta dabboti Luuqiyosi, Yaasoninne Sosphaxiroosi hinttena saro yaagosona. 22Ha dabddaabbiya Phawuloosas xaafida taani, Xarxiyoosi, hinttena Godaa sunthan saro yaagays. 23Tana mokkidaynne woosa keetha ubbay iya son shiiqiya Gaayoosi, hinttena saro yaagees. Katamaa miishiya oykkiya Erasxoosinne nu ishaa Qarxoosi hinttena saro yaagosona. [ 24Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay hintte ubbaara gido. Amin77i.] 25Xoossas galati gido. Taani, Yesuus Kiristtoosabaa odiya Wonggelaa qaalaninne daro wodeppe qosettidi gam77ida tumatethan, Xoossay hinttena ammanon minthidi essanaw dandda7ees. 26Shin ha77i he tumay qonccis. Kawotetha ubbay ammanidi kiitettana mela merinaa Xoossaa kiitan nabeti he tumabaa xaafidosona. 27Yesuus Kiristtoosa baggara cinccatethi iya xalaalas de7iya, issi Xoossaas merinaw bonchchoy gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\