Roome 2

1Hessa gisho, neno harata bolla pirddeysso, neeni gaasoyaabay baawa. Neeni harata bolla pirddashe, he neeni pirddiya uraa mela oothiko, nee, ne bolla pirddaasa. 2Hessa mela ooso ootheyssata bolla Xoossay xillo pirddaa pirddeyssa nu eroos. 3Neno, hessa mela ooso ootheyssata bolla pirddeysso, entti ootheyssa mela ootheysso, neeni Xoossaa pirddaafe attanabaa daanii? 4Woykko Xoossaa keehatethaa, genccaanne dandda7a darotethaa kadhayye? Xoossay new keehiday nena nagaraappe zaaranaw gideyssa erikkiyye? 5Shin hinttew shuchcha wozaninne si7onna haythi de7ees. Hessa gisho, Xoossaa hanqoynne xillo pirdday qoncciya gallas, ne bolla pirdday darana mela oothaasa. 6Xoossay issuwas issuwas iya oosuwa mela immana. 7Lo77o ooson minnidi, galataa, bonchchonne dhayonna de7uwa koyeyssatas Xoossay merinaa de7uwa immana. 8Shin banttana siiqeyssata, tumaa ixxeyssatanne iitabaa oothanaw koyeyssata bolla Xoossaa hanqoynne pirdday yaana. 9Iitabaa oothiya asa ubbaa, koyrottidi Ayhudeta, kaallidi Ayhude gidonna asaa metoynne waayey gakkana. 10Shin Xoossay lo77o ooso oothiya ubbaas, koyrottidi Ayhudetas, kaallidi Ayhude gidonnayssatas galataa, bonchchonne sarotethaa immana. 11Xoossay som77o be7idi ase shaakkenna. 12Higgey baynna nagara oothida ubbay higgey baynna dhayana. Higgey de7ishin, nagara oothida ubbay higgen pirddettana. 13Xoossaa sinthan xilleyssati higge naageyssatappe attin higge sissa xalaala si7eyssata gidokkona. 14Higgey baynna Ayhude gidonna asay medhon higgey kiitteyssa oothoosona. Enttaw xaafettida higgey baynna ixxikokka entti bantta wozanan higgiya eroosona. 15Entta hanotay, higge kiitay entta wozanan xaafettidayssa bessees. Qassi entta kahay entta bolla markkattees. Entta qofay issi issi toho enttana bala gees; issi issi toho enttana likke gees. 16Ta tamaarssida Wonggelaa mela Xoossay Yesuus Kiristtoosa baggara asa wozanan geemmida qofaa pirddiya wode hessi erettana. 17Shin ne nena Ayhude gaasa; higgen zemppaasa; Xoossan ceeqaasa. 18Ne oothana mela Xoossay koyabay aybeekko eraasa. Higgiya tamaarida gisho tuma gidiyabaa dooranaw eraasa. 19Neeni qooqeta kaaletheyssa, qassi dhuman de7eyssatas poo7o gideyssa shaakka eraasa. 20Neeni higgiyafe demmida eratethaaninne tumatethan eeyata eriseyssanne yoogata tamaarsseyssa gideyssa eraasa. 21Yaatin, ne harata tamaarsseyssi ne nena ays tamaarssikii? Neeni, "Kaysotoppa" gashe, neeni ne huu7en kaysotayye? 22Neeni, "Laammofa" gashe, neeni ne huu7en laammayye? Neeni eeqa ixxashe, eeqay de7iya keethaa bonqayye? 23Neeni Xoossaa higgiyan ceeqettasa, shin higgiyas kiitettonna ixxada Xoossaa yeellayay? 24Geeshsha Maxaafan, "Hintte gaason Xoossaa sunthay Ayhude gidonna asatan cayettees" geetettidi xaafettis. 25Ne higges kiitettiko, ne qaxxaretethaas maadey de7ees, shin neeni higgiyas kiitettonna ixxiko ne qaxxaretethay qaxxarettiboonna mela gidees. 26Ayhude gidonna asi qaxxarettonna de7ishe, higgiyas kiitettiko, Xoossay iya qaxxarettida mela taybenne? 27Hintte, Ayhude asati, hinttew xaafettida higgeynne qaxxaroy de7ishin, hintte higges kiitettonna ixxiko, Ayhude gidonna asay qaxxarettonna ixxikokka higges kiitettidi, hintte bolla pirddana. 28Hiza, sunthan Ayhude gidida ubbay tuma Ayhude gidenna. Qassi kare asatethaa qaxxaroy tuma qaxxaro gidenna. 29Shin tuma Ayhudetethi gaatha baggan Ayhude gideyssa. Tuma qaxxaretethi Xoossaa Ayyaanan oosettiya wozana qaxxaretethafe attin xaafettida higgiyan oosettiya asatetha qaxxaro gidenna. He uray galataa Xoossafe ekkeesippe attin asappe gidenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\