Roome 3

1Yaatin, Ayhude gidon ay dummatethi de7ii? Woykko qaxxaretethan ay maadey de7ii? 2Tumakka Ayhude gidoy daro ogera maaddees. Ubbaafe sinthe Xoossay ba qaala hadara Ayhudetas immis. 3Yaatin, enttafe issoti issoti qaala ammanonna ixxiko, entta ixoy Xoossaa ammanetethaa diggiyye? 4Diggenna! Asa ubbay worddanchcho gidikkoka Xoossay tuma gido. Geeshsha Maxaafan, "Ne qaalan ne xillasa; nena mooteyssa pirddan lathaasa" geetettidi xaafettis. 5Yaatin, nu nagaray Xoossay xillo gideyssa bessiyabaa gidikko, nu woyganee? Xoossay nu nagaraa gisho nu bolla pirddiko, likke gidenneyye? Hayssa taani asa qofatho gays. 6Hessi ubbarakka hanenna. Hessada hanikko, Xoossay ha alamiya bolla waati pirddanee? 7Shin ta worddotethay Xoossaa tumaa qonccisidi, iya bonchchuwa darssi bessiyabaa gidikko, yaatin, ays ta bolla nagaranchchoda pirddeetii? 8Issi issi asay, "Lo77oy yaana mela iita oothoos" yaagidi tamaarssiyaada oothidi tana mootosona. Hessa mela asaa bolla yaa Xoossaa pirdday likke. 9Yaatin, nuuni woyganee? Nu Ayhudeti, Ayhude gidonnayssatappe aadhdhonaayye? Gidenna! Ayhude gidin, Ayhude gidonna ixxin ubbay nagaranchcho gideyssa taani kasetada hinttew odas. 10Geeshsha Maxaafan, "Xillo asi issoykka baawa. 11Akeekiya asi baawa, Xoossaa koyaa oonikka baawa. 12Asa ubbay Xoossaas zokko zaaridosona; ubbay issife pathonnabaa gididosona. Lo77o oothiya oonikka baawa; issi asikka baawa. 13Entta doonappe keyaa qaalay, dooyettida duufoppe keyaa xinqqo mela; bantta inxarssan cimmoosona. Entta doonappe ase wodhiya, shoosha marzey keyees. 14Entta doonan camo odaynne baadethi kumis. 15Entti suuthi gussanaw ellesoosona. 16Entta ogiyan dhayoynne qohoy de7ees. 17Entti sarotetha ogiya erokkona. 18Bantta de7uwan Xoossaas yayyokona" geetettidi xaafettis. 19Ase ubbaa doona oythanawunne kumetha alamiya Xoossaa pirddaafe garssan shiishanaw, higgey imettiday higgefe garssan aqeyssatas gideyssa nu eroos. 20Hessa gisho, oonikka higges kiitettidi Xoossaa sinthan xillanaw dandda7enna. Higgey asi ubbay nagaranchcho gideyssa bessees. 21Shin ha77i Xoossay asi higgey baynnashin xilliya oge qonccisis. He ogiya Muse higgeynne nabeti markkattidosona. 22Ha xillotethaa, Xoossay Yesuus Kiristtoosa baggara asa ubbaas shaakoy baynna immees. 23Asa ubbay nagara oothidosona; Xoossay enttaw immida bonchchuwafe haakkidi attidosona. 24Shin entti Xoossaa aadho keehatethan, woziya Kiristtoos Yesuusa baggara coo xillidosona. 25Xoossay Yesuus Kiristtoosa yarshsho oothidi immiday, iya ammaniyaa ubbay iya suuthan nagara maarotethi demmana melassa. Xoossay hessa oothiday ba dandda7an kase nagaraa taybonna aggidi, ba xillotethaa bessanaassa. 26Ha77i wodiyan Yesuusa ammaniyaa ubbaa xillisidi, Xoossay ba huu7en xillo gideyssa bessees. 27Yaatin, nu ceeqettiyabay aybi de7ii? Aybikka baawa. Nuuni ceeqettey higges kiitettiya gishoyye? Akkay! Ammano gishossa. 28Xoossay ase xillisey ammanonnappe attin higges kiitetethan gidonnayssa nu akeekos. 29Woykko Xoossay Ayhudeta xalaala Xoosseyye? Ayhude gidonnayssatas Xoosse gidenneyye? Tuma, Ayhude gidonnayssataskka I Xoosse. 30Xoossay isso; Ayhudetanne Ayhude gidonnayssata ammanon xillisey iya. 31Yaatin, nuuni higgiya ammano gisho shaaros guusseyye? Gidenna! Higgiya minthosippe attin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\