Roome 5

1Hiza, nu ammanon xillida gisho nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggara Xoossaara nuus sarotethi de7ees. 2Nuuni iya baggara ha77i nu eqqida aadho keehatethaa giddo ammanon gelida. Hessa gisho, nu Xoossaa bonchchuwa shaaketanaw de7iya ufayssan ceeqettoos. 3Hessa xalaala gidonnashin metoy dandda7a eheyssa nu eriya gisho nu metuwankka ceeqettoos. 4Qassi dandda7ay genccaa, genccay ufayssi immeyssa nu eroos. 5Nuus immida Geeshsha Ayyaana baggara Xoossay ba siiquwa nu wozanan gussida gisho he ufayssay nuna yeellayenna. 6Nuuni buroo daaburanchchota gididi de7ishin, Xoossaa wodey gakkin, Kiristtoosi nagaranchchota gisho hayqqis. 7Xillo asa gisho hayqqana asi demmanayssi daro meto, shin keeha asa gisho hayqqana asi ooni eri benttonna aggenna. 8Shin nuuni buroo nagaranchcho gididi de7ishin, Kiristtoosi nu gisho hayqqis. Hessi Xoossay nuna ay mela siiqiyakko iya siiquwa bessees. 9Hiza, nuuni Kiristtoosa suuthan xillidabaa gidikko, ubbaafe aathidi iya baggara Xoossaa hanquwafe attana. 10Nuuni Xoossaara kase morkke, shin iya Na7aa hayquwan iyara sigettida. Hessafe aathidi, ha77i nuuni Xoossaara sigettidaappe guye iya na7aa de7uwa gaason nuuni attana. 11Hessa xalaala gidonnashin ha77i nuna Xoossaara sigethida nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggara nu Xoossan ceeqettoos. 12Addaame baggara nagari ha alamiya gelis. He nagaraa baggara hayqoy yis. Asi ubbay nagara oothida gisho hayqoy asa zare ubbaa gakkis. 13Higgey imettanaappe sinthe alamen nagari de7ees, shin higgey baynna wode nagari nagara gididi taybettenna. 14Shin Addaameppe Muse gakkanaw hayqoy asa ubbaa haaris. Hari attoshin, Addaameda higges kiitettonna ixxidi, nagara oothiboonayssata bollaka hayqoy kawotis. Addaamey yaana Yesuusas leemiso. 15Shin Xoossaa aadho keehatethay Addaame nagaraa mela gidenna. Issi asa nagara baggara daro asay hayqqis. Shin Yesuus Kiristtoosa baggara Xoossaa aadho keehatethay asa ubbaas daridi imettis. 16Addaame nagaraa giddoninne Xoossaa imotaa giddon daro dummatethi de7ees. Issi asa nagara gaason Xoossay iya bolla pirddis. Shin asay daro nagara oothinkka Xoossaa aadho keehatethay xillotethaa ehis. 17Issi asa nagara gaason hayqoy asa ubbaa bolla kawotis. Shin Yesuus Kiristtoosa baggara Xoossaa aadho keehatethaanne xillotetha imota ekkiya ubbay, xoono de7on de7oosona. 18Hiza, issi asi nagara oothida gaason asa ubbaa bolla pirddi yidayssada issi asi xillo oothida gaason, Xoossay ase ubbaa xillisidi enttaw de7o immees. 19Issi asi kiitettonna ixxida gaason, daro asay nagaranchcho gididayssada issi asa kiitetethan daro asay xillana. 20Asay nagara wolqqaa erana mela higgey yis, shin nagara wolqqay darida wode Xoossaa aadho keehatethay aadhdhidi daris. 21Nagari hayqo wolqqan kawotidayssa mela Xoossaa aadho keehatethay xillotethaa wolqqan kawotidi, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggara nuna merinaa de7uwakko kaalethees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\