Roome 7

1Ta ishato, taani odey higge eriya asatassa. Higgey issi asi paxa de7iya wode ubban iya haarees. 2Leemisos, azina gelida maccasiya I azinay paxa de7iya wode higgen iyara qashettasu. Shin I azinay hayqqiko iyara iya caaqqida caaqoy iyo haarenna. 3Hessa gisho, iya ba azinay paxa de7ishin, hara adde gelikko, iya laammidaaro geetettawusu. Shin I azinay hayqqiko, caaqoy iyo haaronna gisho iya hara azina gelikko, iya laammidaaro geetettuku. 4Hessa gisho, ta ishato, hintte Kiristtoosa asatethaa baggara higge wolqqaas hayqqidi, Xoossaas ayfe ayfanaw hayqoppe denddida Kiristtoosas gidideta. 5Nu asho amoy nuna haarin, nu de7iya wode higgey gujji nagara oothana mela nuna denthethees. Nu asatethaa giddon iita amotethi de7iya gisho nuuni hayqo ayfe ayfana mela oothis. 6Shin ha77i nuuni nuna qachchida higgiyas hayqqida gisho nuuni higge qashoppe bilettida. Hessa gisho, Geeshsha Ayyaana ogen Xoossaas kiitettosippe attin xaafettida cima higgiyas kiitettoko. 7Yaatin, nuuni woyganee? Higgey ba huu7en nagaree? Gidenna! Shin higgey nagari aybeekko tana erisis. Higgey, "Amottofa" goonnako, amotethi aybeekko taani erikke. 8Shin ta ubbabaa amottana mela nagari higge baggara tanan oge demmis. Higgey bayneekko nagari hayqqidayssa. 9Kase higgey baynna wode ta paxa, shin higgey imettida wode nagari paxin ta qassi hayqqas. 10Taani de7on daana mela Xoossay immida higgey taw hayqo ehis. 11Nagari higge baggara tana cimmiya oge demmidi, wodhdhis. 12Hessa gisho, higgey geeshshi; iyan xaafettida kiitaykka geeshshi, xillonne lo77o. 13Yaatin, lo77o gididabay ta bolla hayqo ehideyye? Gidenna! Shin nagari nagara gideyssi qonccana mela lo77oban maaddettidi taw hayqo ehis. Hessa gisho, nagara nagaratethay higge baggara aadhdhidi erettis. 14Nuuni higgey ayyaanabaa gideyssa eroos. Shin taani nagaras bayzettida asho asi. 15Taani oothiyabaa akeekikke; taani dosiyabaa oothanayssa aggada ta ixxiyabaa oothays. 16Taani ixxiyabaa oothiyabaa gidikko, higgey lo77o gideyssa ma77ays. 17Hessa gidikko, he oosuwa tanan de7iya nagaray oothaysippe attin ta oothike. 18Tanan, hessika ta ashuwan lo77obay baynnayssa erays. Lo77obaa oothiya amotethi tanan de7ees, shin lo77obaa oothanaw dandda7ikke. 19Taani ixxiya iitabaa oothaysippe attin ta dosiya lo77obaa oothike. 20Taani ixxiyabaa oothiyabaa gidikko, hessa tanan de7iya nagaray ootheesippe attin oothey tana gidikke. 21Hiza, ta lo77obaa oothanaw dosishin, iitabaa oosoy woga gideyssa demmas. 22Taani ta wozanan Xoossaa higgiyan ufayttays. 23Shin ta asatethaa giddon de7iya ta qofaa higgiyara olettiya dumma higge be7ays. He higgey ta asatethaa giddon oothiya nagara higgiyas tana aylle oothidi immis. 24Taani waanida yibbata asee? Hayqos efiya ha asatethaafe tana ashshanay oonee? 25Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggara tana ashshiya Xoossaas galati gido. Hiza, taani ta qofan Xoossaa higgiyas haarettays; shin ta asatethan tana nagara oosisiya higgiyas haarettays.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\