Roome 8

1Hessa gisho, Kiristtoos Yesuusan de7eyssati ha77i pirddettokona. 2Kiristtoos Yesuusa baggara nuus de7o immiya Geeshsha Ayyaana higgey, tana nagaranne hayqo higge aylletethaafe kessis. 3Nu nagara asatethaa gaason, higgey daaburanchcho gidiya gisho nuna ashshanaw dandda7ibeenna. Xoossay ba na7aa nagaranchcho asa leemison nagaras yarshsho gidana mela kiittidi hessa oothis. Yaatidi, Xoossay Kiristtoosa ashuwa baggara nagara, nagaranchcho asa giddon pirddis. 4Xoossay hessa oothiday, nu asho amoy koyeyssada gidonnashin Geeshsha Ayyaanay koyeyssada de7iya nu bolla higgiya xillo kiitay polettana melassa. 5Bantta asho amuwaa kaallidi de7eyssati banttana ufayssiyabaa qoppoosona. Shin Geeshsha Ayyaana shenen de7eyssati Geeshsha Ayyaana ufayssiyabaa qoppoosona. 6Nu qofay asho amos haarettiko hayqo ehees, shin ayyaana amos haarettiko de7onne sarotethi ehees. 7Asho amos haarettiya asi Xoossaa higgiyas kiitettanaw koyonna gishonne kiitettanaw dandda7onna gisho Xoossaara morkke. 8Bantta asho amuwaas haaretteyssati Xoossaa ufayssanaw dandda7okkona. 9Shin Xoossaa Ayyaanay hinttenan de7ikkonne hinttena haarikko, hintte Ayyaana shenen de7eetappe attin hintte asho amuwaas haaretteketa. Kiristtoosa Ayyaanay baynna oonikka Kiristtoosabaa gidenna. 10Shin Kiristtoosi hinttenan de7ikko, hintte asatethay nagara gaason hayqqidayssa. Shin hintte ayyaanay xillotethaa gaason de7on de7ees. 11Shin Yesuusa hayqoppe denthida Xoossaa Ayyaanay hinttenan de7ikko, Kiristtoosa hayqoppe denthida Xoossay, hinttenan de7iya ba Geeshsha Ayyaanan hayqqiya hintte asatethaas de7o immana. 12Hiza, ta ishato, nuuni nu asho amuwaa kaallidi daanaw bessenna. 13Hinttee, hintte asho amuwaas de7ikko hayqqana, shin Geeshsha Ayyaana wolqqan nagara oosuwa wodhikko hintte de7on daana. 14Xoossaa Ayyaanay kaalethiya ubbay Xoossaa nayta. 15Nuuni, "Abbaa, ta Aawaw" yaagidi xeegiya, Xoossaa nayta oothiya Geeshsha Ayyaana ekkidaappe attin zaaridi yashshan daanaw aylle oothiya ayyaana ekkibookko. 16Xoossaa Ayyaanay nu ayyaanara gididi nuuni Xoossaa nayta gideyssa markkattees. 17Nuuni iya nayta gidikko Xoossaa anjjuwaa laattana; Kiristtoosara wolla he anjjuwaa laattana. Qassi nuuni Kiristtoosara metuwa ekiko iyara wolla iya bonchchuwan shaakettana. 18Nuuni ha77i waayettiya waaya, sinthafe nuus qonccana bonchchuwara gathi be7ikko, ginisanaw dandda7ettenna gada qoppays. 19Medhetetha ubbay Xoossaa nayta qonccethaa daro laamotidi naagoosona. 20Medhetetha ubbay hada gidis; hessika, medhetethaa dooron gidonnashin ufayssan naagana mela oothida Xoossaa shenen hanis. 21Medhetethay ba huu7en dhayo aylletethaafe wozettidi, Xoossaa naytara wolla bonchcho la77aa shaakettana. 22Medhetethay issife hanno gakkanaw miixoy oykkida maccasada ooleninne un77an de7eyssa nu eroos. 23Qassi hessa medhetethaa xalaala gidonnashin Geeshsha Ayyaanaa bayra imotada ekkida nuuni, nu huu7en nu asatethaas wozo gidida Xoossaa nayta gidana ufayssaa naagishe nu asatethan oolos. 24Ha ufayssan nuuni attida. Shin nuuni ufayssi oothiyabay benttiya gidikko hessa ooni ufayssi oothi? 25Shin nu be7onnabaa demmana gidi ufayssan naagikko hessa dandda7an naagoos. 26Hessada Geeshsha Ayyaanay nu daaburan maaddees. Nuuni Xoossaa waati woossanaw bessiyako erokko, shin Geeshsha Ayyaanay ba huu7en, asi odanaw dandda7ettona qaalan nuus gaannatees. 27Qassi asa wozana eriya Xoossay Geeshsha Ayyaana qofay aybeekko erees. Geeshsha Ayyaanay Xoossaa sheniyada geeshshatas gaannatees. 28Xoossaa siiqeyssatasinne iya sheniyada xeegettidayssatas Xoossay ubbaa lo77os ootheyssa eroos. 29Xoossay koyrottidi eridayssati ba Na7aa daanana melanne na7aykka ammaneyssata giddon bayra gidana mela entta dummayidi wothis. 30Xoossay koyrottidi dummayidayssata xeegis; he xeegidayssata xillisis; he xillisidayssata qassi bonchchis. 31Yaatin, nu ha ubbaas woyganee? Xoossay nu bagga gidikko nuura oone eqettanay? 32I hari attoshin, ba na7aas qadhettonashin, nu gisho aathi immis. Yaatin, ba na7aa nuus aathi immidayssi waanidi ubbabaa coo immenne? 33Xoossay enttana xillisida gisho I dooridayssata oone mootanay? 34Yaatin, entta bolla pirddanaw dandda7ey oonee? Oonikka baawa. Hayqoppe denddidi Xoossaa ushachchan uttida, Kiristtoos Yesuusi, I nuus gaannatees. 35Hiza, nuna Kiristtoosa siiquwappe shaakkanay oonee? Waayeyye woykko metoyye woykko goodeyye woykko kosheyye woykko kallotetheyye woykko yashsheyye woykko oleyye? 36Geeshsha Maxaafan, "Nuuni ne gisho gallasa kumethaa hayqqoos; shukkas efiya dorssada taybettida" geetettidi xaafettidayssa mela gidis. 37Shin nuuni, nuna siiqida Kiristtoosan ha ubbaa polo xoonos. 38Hessa gisho, hayqo gidin de7o gidin kiitanchchota gidin haareyssata gidin ha77i de7eyssa gidin sinthafe yaanayssa gidin wolqqaamata gidin, 39salo wolqqaa gidin sa7a wolqqaa gidin ay medhetethi gidin nu Godaa, Kiristtoos Yesuusan de7iya Xoossaa siiquwappe nuna shaakkanaw dandda7onnayssa taani eras.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\