Roome 9

1Taani Kiristtoosan tuma odays, worddotikke. Geeshsha Ayyaanay kaalethiya ta kahay taani worddotonnayssa taw markkattees. 2Ta wozanan Isra7eeletas daro qadhettaysinne qamma gallas qoppays. 3Taani, ta ishata gisho Kiristtoosappe shaakettada Xoossaa qanggethafe garssan de7idaakko dosaysishin. 4Entti Isra7eeleta, Xoossay entta ba nayta oothis, ba bonchchuwa enttaw qonccisis. Enttara caaqqis; higgiya enttaw immis. Entti Xoossaa goynnana tuma ogiya bessis; Xoossay ufayssa qaala enttaw immis. 5Entti yeletethan mayzata zare; qassi Kiristtoosi ashon entta zare gididi yis. Ubbaafe bolla gidida Xoossay merinaw galatetto. Amin77i! 6Gidoshin, Xoossay gelida qaalay polettonna attis guussu gidenna. Isra7eele asa ubbay Xoossaa asi gidokkona. 7Qassi Abrahame zare ubbay Abrahame nayta gidokkona. Xoossay Abrahames, "Ne zerethay Yisaaqa baggara xeegettana" yaagis. 8Hessa guussay ashon yelettida nayti ubbay Xoossaa nayta gidokkona. Shin tuma Isra7eele nayti Xoossay Abrahames gelida qaalada yelettida nayta. 9Xoossay immana gidi gelida qaalay, "Taani wontto laythi hannoode yaana; Saarakka adde na7a yelana" yaageyssa. 10Hessa xalaala gidonnashin Irbbiqinne Yisaaqi yelida mentte adde naytabaa akeekite. 11Entti yelettanaappe woykko iita woykko lo77o oothanaappe sinthe Xoossaa dooroy ooson gidonnashin xeessan gideyssa qonccisanaw, 12"Bayray kaaluwas kiitettana" yaagidi Goday Irbbiqas odis. 13Hessika Geeshsha Maxaafan, "Yayqooba dosas, Eesawe ixxas" geetettidi xaafettis. 14Yaatin, nuuni woyganee? Xoossay ase asappe shaakkiyye? Gidenna. 15Goday Musekko, "Ta maaranaw koyidayssata maarana; ta qadhettanaw koyidayssatas qadhettana" yaagis. 16Hiza, Xoossaa dooroy asa shenen woykko ooson gidonnashin iya maarotethaana. 17Geeshsha Maxaafan, Gibxxe kawuwakko, "Taani, ta wolqqaa nenan bessanawunne ta sunthay alame ubban erettana mela hessas nena kawothas" geetettidi xaafettis. 18Hiza, Xoossay maaranaw koyeyssa maarees; wozanaa muumisanaw koyeyssa wozanaa muumisees. 19Hinttefe issoy, "Yaatin, Xoossay ase iita ooso gisho ays borii? Xoossaa sheniya ixxas gaanay oonee?" yaagidi oychchanaw dandda7ees. 20Shin ta ishaw, Xoossaara palamanaw neeni oonee? Urqqafe medhettida miishey bana medhdhidayssa, "Tana hayssada oothada ays medhdhadi?" gidi oychchanaw dandda7ii? 21Woykko urqqa medhdheyssi issi urqqafe issuwa bonchcho miishe, hankkuwa qassi tooshe miishe oothidi medhdhanaw maati baawe? 22Xoossay ba hanquwa bessanawunne ba wolqqaa erisanaw koyidi, pirddas giigida hanqo nayta daro genccan dandda7idaakko ne ay eray? 23Hessa I oothiday koyrottidi bonchchoos giigisida, ba doorida naytas ba bonchchuwa qonccisanassa. 24Ayhude gidin, woykko Ayhude gidonna asa ubbay Xoossan doorettida. 25Nabiya Hose7e maxaafan, "Ta ase gidonnayssata, 'Ta ase' gada xeegana. Ta siiqaboonna deriya, 'Siiqetidayssata' gada xeegana. 26Entti, 'Ta ase gidekketa' geetetti xeegettida bessan, 'De7o Xoossaa nayta' geetettidi xeegettana" yaagees. 27Nabiya Isayaasi Isra7eele asaabaa, "Isra7eele asay abbaa gaxan de7iya shafiyada darikkoka, enttafe guutha asa xalaali attana. 28Goday alamiya ubbaa bolla ellesidi polo pirddaa pirddana." 29Qassika Isayaasi, "Ubbaafe Wolqqaama Goday nuus guutha zerethi ashshonnabaa gidiyakko, nuuni Soodomenne Gamoora katamaada dhayanashin" yaagidi koyrottidi odis. 30Yaatin, nu woyganee? Xillotethaa koyiboonna Ayhude gidonna asay ammanon xillotethi demmidosona. 31Shin xillotethako gathiya higgey de7iya Isra7eele asay xillotethi demmibookkona. 32Ays demmibookkonaa? Entti xillotethaa ammanon gidonnashin ooson ekkanaw koyida gishossa. Yaaniya gisho, entti, "Dhubbiya shuchchan" dhubettidosona. 33Geeshsha Maxaafan, "Taani Xiyoonen dhubbi kunddisiya shuchchaa wothana. Iyan ammaniyaa oonikka yeellatenna" geetettidi xaafettis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\