Tito 1

1Yesuus Kiristtoosa hawaareynne Xoossaa aylley, Phawuloosi, xaafida dabddaabbiya. Xoossay doorida asaa ammanuwa dichchanaadanne tuma ayyaana de7uwa waanidi daanekko bessiya tumaa eraakko entta kaalethanaw taani kiitettas. 2He ammanoynne eratethay merinaa de7uwa ufayssaa bolla zemppis. Hessa daro wodeppe sinthe worddotonna Xoossay nuus immana gidi qaala gelis. 3Nuna ashshiya Xoossay ba woden ha kiitaa odana mela taw hadara immis. 4Nu kothe ammanuwan ta tuma na7aa gidida Tito, Xoossaa Aawappenne nuna ashshiya Yesuus Kiristtoosappe aadho keehatethay, maarotethaynne sarotethay new gido. 5Taani nena Qarxeesan aggada yiday, neeni attidabaa giigisanaadanne taani kiittidayssada katamaa ubban woosa keetha cimata doorana melassa. 6Cimi borettonnayssa, issi machche azinaa, maara dhayon woykko kiitetetha ixon asi boronna ammaniyaa nayti de7iya asi gidanaw bessees. 7Woosa keetha cimi Xoossaa oosuwa hadara ekkida gisho borettonnayssa, otorttonayssa, elle yilottonnayssa, mathottonayssa, oda medhdhonayssanne bessonna go77as dafettonayssa gidanaw bessees. 8Shin imathe mokkeyssa, lo77obaa ubbaa doseyssa, akeekanchcho, xillo, geeshshinne bana haareyssa gidanaw bessees. 9Harata suure timirttiyan minthethanawunne he timirttiya ixxeyssata zaaranaw ba tamaarida tuma qaalan minnidi eqqanaw bessees. 10Kiitettonayssati, pathonna oda odetteyssati, cimmeyssati ubbaka qaxxaretetha wogaa naagiya daro asati de7oosona. 11Entti bessonna ogen miishe demmanaw koyidi, tamaarssanaw bessonnabaa tamaarssishe keetha asaa ubbaa iissiya gisho entta timirttiya teqqanaw bessees. 12Entta nabetappe issoy, "Qarxeesa asay ubba wode worddo odettoosona; iita do7atanne azalla yarambbata" yaagis. 13Ha markkatethay tuma markkatethi. Hessa gisho, enttaw tuma ammanoy daana mela entta hanqetta. 14Tumaa ixxiya asaa timirttiyanne Ayhudeta pathonna tossiya si7onna mela entta seera. 15Banttaw geeshshi gididayssatas ubbay geeshshi, shin tunatasinne ammanonnaysstas entta qofaynne kahay tunida gisho enttaw aybikka geeshshi gidenna. 16Entti nu Xoossaa eroos goosona, shin bantta oosuwan iya kaddoosona. Entti Xoossan ixettidayssata, kiitettonayssatanne lo77o ooso ubbaas gidonnayssata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\