Tito 2

1Shin neeni suure timirttiya phalqqonna timirtte tamaarssanaw bessees. 2Cima addeti banttana haareyssata, woppu gidayssata, bonchchettidayssata, ammanon, siiqoninne dandda7an, mino gidana mela zora. 3Hessadakka, cima maccasay bantta duussan geeshshata, zigironnayssata, woyne ushshan haarettonnayssatanne lo77obaa tamaarsseyssata gidana mela tamaarssa. 4Entti hessada hanikko yalaga maccasay bantta azinatanne bantta nayta siiqana mela tamaarssanaw dandda7osona. 5Xoossaa qaalay borettonna mela banttana haareyssata, geeshshata, bantta son ootheyssata, keehatanne bantta azinatas kiitetteyssata gidana mela yalaga maccasaa tamaarssona. 6Hessadakka, yalaga addati banttana haarana mela zora. 7Neeni ne huu7en lo77o ooso ubban enttaw leemiso gida. Neeni ne timirttiyan eqqidayssanne ammanettidayssa gida. 8Nu morkketi nuna zigiranaw gaasoyaabay enttaw dhayin entti yeellatana mela neeni borettonna lo77o oda odetta. 9Aylleti ubbaban bantta godatas kiitettana mela, entta ufayssana melanne enttara palamonna mela zora. 10Entti bantta godatappe kaysotoppo. Hessika, nuna ashshiya Xoossaa timirttey, ubba ogen dosettidayssa gidana mela bantta oothiya oosuwan ammanetteyssata gideyssa bessana mela entta zora. 11Ase ashshiya Xoossaa aadho keehatethay asa ubbaas qonccis. 12He aadho keehatethay, nu nagaranne ha alamiya amuwaa aggidi, ha wodiyan nuna haaridi, tuma ayyaana de7uwaninne xillotethan daana mela nuna tamaarssees. 13Nuuni anjjettida ufayssaa gidida gita Xoossaanne nuna ashshiya Yesuus Kiristtoosa bonchcho qonccethaa naagoos. 14Iita ooso ubbaafe nuna wozanawunne lo77obaa oothanaw amottiya ba geeshsha asi kessanaw nu gisho bana aathi immis. 15Neeni hayssa tamaarssa; kumetha maatan zora, seera; oonikka nena kadhoppo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\