Tito 3

1Asay deriya haareyssatas, aawatethay de7eyssatas haarettanaw, kiitettanawunne lo77o ooso ubbaa oothanaw giigettidayssata gidana mela akeekisa. 2Qassi entti oodde bollaka iita odettonna mela, saro asi gidana mela, ashkketanne asa ubbaas qadhetteyssata gidana mela zora. 3Nuuni kase eeyata, kiitettonayssata, balettidayssata, dumma dumma asho ufayssasinne amos ayllettidayssata. Nuuni iitatethaninne qanaaten kumidayssata; nu ase ixxeyssata, asikka nuna ixxeyssata. 4Shin ashshiya Xoossaa keehatethaynne siiqoy qonccida wode 5nu oothida xillo oosuwa gisho gidonnashin ba maarotethaa gisho nuna ashshis. Nuna I ashshiday, nam77antho yeletethaa meechchaninne Geeshsha Ayyaana baggara immida ooratha de7uwana. 6He Ayyaana, Xoossay nuna ashshiya Yesuus Kiristtoosa baggara nu bolla darssidi gussis. 7Ba aadho keehatethaa baggara nuna xillisidi merinaa de7uwa laata ufayssaa oykkana mela hessa oothis. 8Ha qaalay ammanettida qaala. Xoossaa ammaneyssati lo77o ooso oothanaw giigidayssata gidana mela ne ha qaala miinthada odana mela ta koyays. Hayssati ase ubbaas lo77onne go77eyssata. 9Shin eeyatetha palamappe, kochcha tayboppe, kachchafenne higge gaason denddiya ooshshaafe naagetta. Hessi go77inne wodhey baynnabaa. 10Shaahotethi medhdhiya uraa koyro zora; nam77antho hanqetta hessafe guye iyappe haakka. 11Hessa mela asi geellanne nagaranchcho; I ba bolla pirddeyssa era. 12Taani balggo yan shaaccanaw qoppida gisho Arxemaasa woykko Tikiqoosa neekko kiittiya wode ne taakko Niqophiliyoona yaanaw minna. 13Higge eriya Zeenasinne Aphiloosi oge biya wode enttaw koshshiyabay pacconna mela entta maadda. 14Nu asaykka pathonna asi gididi attonna mela banttaw koshshiyabaa demmana mela lo77o ooso oothanaw minnidi tamaaro. 15Taara de7iya ubbay nena saro goosona; ammanon nuna siiqiya asaa saro ga. Xoossaa aadho keehatethay hintte ubbaara gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\