1 WAKOLINTO 10

1Nye mo wandugu zangu, ane nghusaka anye mumanye vyono walezi wose wali wali hasi ye livunde, na vyono kanyhi wose walowoka i lilenga lililya, wapolile. 2Na wose wakabaputizizwa mu wumonga na Musa, mwi'vunde lililya ne lilenga lililya. 3Na wose kanyhi, wakayilya ndigwa yiyilya ye cimuhe. 4Na kanyhi wakang'wa ne cing'wegwa cicilya ce cimuhe, hambi nha wang'wa mu wulawa mwi'bwe lililya lye cimuhe lyono lyawatyatyaga, ne libwe lyeneco lilyo, lyali yo Kilisito mweneco. 5Ninga hamba nhavivyo, wenji wa muli wene si wamwendeza u Mulungu, ne mivimba yawo yikeyagazwa caka mu nyika. 6Alu i zinghani zizo zose, zali nha cihwanicizo du kuli'se, zikucisugula ase ho cilece kuwusulumila u wubi, nha vyono wakawusulumila wene. 7Kanyhi mulece kuwa wahemba vihwani, nha vyono wali wenha wayawo wanji, nha vyono i Mandiko Gono Gelile gakutya, “I wanhu wakekala ho walye no kung'wa, wakenuka wedawale.” 8Hamba cilece kwiyinjiza mu wusenyha, nha vyono wayawo wanji wakasenyha, nawo wakagwa wanhu makumi mejete elufu mwizuwa limonga. 9Kanyhi, cilece kumujela u Muwaha, nha vyono wanji wakamujela, nawo wakawulagwa ne zinzoka. 10Hamba mulece kumung'ung'ulicila nha vyono wanji wamung'ung'ulicila, nawo wakawulagwa wose no Muwulaji! 11Ale, zinghani zizo zono zawejelela wene, zaweza yifundo kuli wanji, nazo zandikwa ho zicisugule sese, mono cili behi ne vilo vya ku ndumo. 12Holeka mono yakwiwona yemile yakamile, yalanjilile yalece kugwa. 13I majelo gono gakondya kumuzizenyi, go majelo ge nhondo zose du kuli munhu. Ninga umwene Mulungu, yo mwihuwilwa, nayo si kosuma kumulecenyi ho mujelwe kuciza vyono mosuma, ninga hamonga ne majelo gago, u mwene komupelenyi ne vilungo vyo kugakangalilila, sunga ne nzila yono yomukozenyi mu majelo gago mupolile. 14Holeka ku soko yiyo mo wendece wangu, mwilegaje mu wuhemba vihwani. 15Ane nghulongana nanye nhe wanhu we mahala, holeka mwihagulilaje nyo weneco muli zizo zono nghulonga. 16Na lono cikumulumba u Mulungu mu nzila yiyilya ye cikombe co wumoteswe, wulenyi si cikuwa kuhanga i sakami ya Kilisito? Na lono cikuwubegula u mukate ma, si cikuwa kuhanga u muwili wa Kilisito? 17Nha vyono mukate wuwo wo monga, ale, ase nase hamba ciwe nha cili wenji, ninga cikunoza muwili monga, vyono ase wose cikuhanga u mukate wuwo du wumonga. 18Ale, ta, cisole i cihwanicizo ce Wayahudi weneco, kuli wene, wono walizaga vyono vikumbiciligwe mu cikumbicilo, wakondya kwilunza na cico icikumbicilo. 19Alu nghusaka nonje cici? Wo wutya ndigwa yono yikumbiciywe vihwani yikuwa yili cinhu cinji 'mbi, kuciza ndigwa? Hamba vivyo vihwani wule, vikuwa vinhu vye mbeka kuciza vihwani? 20Hamba hadodo! Nane yono nghulonga yoyi, i makumbiko gono wakumbikaga wono si wamumanyile u Mulungu, wakumbikaga masetani, hamba si Mulungu ng'o. Ninga si nendile anye muhangahanje ne masetani. 21Si mosuma kung'wela i cikombe co Muwaha, hamonga ne cikombe ce masetani, hamba si mosuma kuhanga mu meza yo Muwaha hamonga ne meza ye masetani. 22Hamba cikuhila kumunoza u Muwaha yawone wivu? Hongo mukwihwesa ase cili vilungo si nho mwene? 23Kuli'ne ivinhu vyose visina mwiko, ninga hamba nhavivyo, si vyose vyono vikwiliye. Vinhu vyose visina mwiko ninga si vyose vyono vizengaga. 24Ninga u munhu yalece kwilondolela cambuzi cakwe mweneco, langa i cambuzi co muyagwe. 25Ale, mweze kulya cinhu co cose cono cikuguzwa mu sokoni, ninga mulece kuwuza wuza ku soko ye viselinji vyenyu nyo weneco, 26hambi i Mandiko nha gakutya, “Yinze sunga na vyose vyono vili mumo, yo sawo yo Muwaha Mulungu.” 27Holeka umunhu mono si yehuwiye, hono yamucemelenyi, nanye hono muvumile kubita, ale, mulye du vyose vyono komutenjelenyi, ninga mulece kuwuza wuza ku soko ye viselinji vyenyu. 28Langa hono munhu yunji yamulonjelenyi yatye, “I zindigwa zizino zikumbicilwa vihwani.” Ale hodu mulece kulya ku soko ya yuyo mono yazize kumulonjelenyi, hamonga na ku soko ye ciselinji, holeka mulece kulya. 29Nghutya vyono “Kusoko ye ciselinji, si ciselinji cenyu nyenye, aa ng'o, langa ciselinji ca yuyo mono yazize kumulonjelenyi.” Lunji mowuza mutye, “Kusoko ci welecele wangu wuwe wuli muli ciselinji ca munhu yunji? 30Alu hono ane nghuyilya i ndigwa yiyo na akuno nghumulumba u Mulungu, alu ku soko ci wanji wasume kuhosa ku soko ye ndigwa yono ane nghondizye kumulumbila u Mulungu?” 31Holeka muli yo yose yono mukwituma, hono yiwe kulya zindigwa, hamba kung'wa, ale mwitumaje zose ku soko yo lukumyo lo Mulungu. 32Mulece kuwa cikobazo kuli Wayahudi, hamba kuli wono si Wayahudi, hamba mwi'kanisa lyo Mulungu. 33Ale, wose muweze nha vyono ninha nene, ane nghujela kuwendeza wanhu wose mu zinzila zose, hamba kulondola cambuzi cangu no mweneco, langa nghulondola cambuzi ce wanhu wose, ho waponywe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\