1 WAKOLINTO 11

1Ale munyigaje nene nha vyono ane nane nghumwiga Kilisito. 2Nghumulumbenyi muno muno vyono mukunghumbucila, na vyono kanyhi muzibate muno na zizilya zono nghamulajilizenyi. 3Ninga nhavivilya, nendile mumanye vyono Kilisito yo Muwaha kuli mulume wo wose, na kanyhi vyono u mulume nayo yo muwaha kuli mugolece wakwe nayo Mulungu yo Muwaha kuli Kilisito. 4Holeka u mulume wo wose mono yakuhemba, hamba yakuganula nghani yo Mulungu akuno yagubicize no mutwe wakwe, ale yuyo yakumubedegala Kilisito. 5No mucekulu nayo hono yawe yakuhemba hamba yakuganula inghani yo Mulungu akuno si yagubicize mutwe wakwe, nayo yakumubedegala mulume wakwe, nayo mucekulu mono yakunoza nhavivyo, wali sawa du no mucekulu mono yanyonyoye u mutwe wakwe. 6Nayo u mucekulu mono si yagubice u mutwe wakwe, ale yali yiwe yili ciba hono yali yazinyonyole zimvili zakwe. Ninga co cevu kuli mucekulu hono yanyonyolwe zimvili zakwe, hamba kucetwa, holeka yili ciba hono yawugubicize u mutwe wakwe. 7Si viswanu kuli mulume hono yagubicize u mutwe wakwe, vyono u mwene yo hwani yo Mulungu, kanyhi co cilole co lukumyo lo Mulungu, ninga u mucekulu, co cilole no lukumyo lo mulume. 8U mulume yo si yalawa mo mucekulu, langa u mucekulu yo yalawa muli mulume. 9Kanyhi u mulume yo siyawumbwa ku soko yo mucekulu, langa u mucekulu yo yawumbwa ku soko yo mulume. 10Yo yikuleka u mucekulu kagubicizaga u mutwe wakwe, ho ciwe co citanjilo cono cikulajila vyono u mwene yali hasi yo wulajilize wo mulume wakwe, na kanyhi ku so Wamalayika. 11Hamba nhavivyo hali Muwaha, u mucekulu, si cinji yaye lono hasina mulume, nayo u mulume si cinji yaye lono hasina mucekulu. 12Nha vyono u mucekulu yalawa muli mulume, yo nhavivyo kanyhi u mulume nayo kalelwaga no mucekulu, navyo vyose vilawaga kuli Mulungu. 13Ale mulamule nyo weneco, wulenyi yimunojeye u mucekulu yamulombe Mulungu akuno ho siyavwalile cinji mu mutwe wakwe? 14Hambe miwumbile yeneco du yilajilaga calinze vyono u mulume hono yawe yena mvwili nhali co cevu kuli mwene, 15ninga kuli we cicekulu hono yawe yena mvwili nhali, lo lukumyo kuli mwene, vyono yapegwa zimvwili zakwe ziwe nhali ho ziwe nha vivwalo kuli mwene. 16Na hono munhu wo wose yasace kuleta wiwanganile mu nghani yiyi, ale yamanye vyono ase cisina moto wunji, hamba sunga ne makanisa go Mulungu du nago gasina moto wunji. 17Na lono nghali nghumupelenyi i malajilizo gaga, si nosuma hamba hadodo kumulumbizenyi ku soko vyono u wihangulize wenyu anye nyo Wakilisito, wukuleta wambuce du, si nha cambuzi. 18Mwamulizo wa zose, ane nghuhulika vyono, lono mwehanguliza hamonga, gakwijela matemanuko muli nyenye. Nane kunji nghwihuwila hadodo, 19hambi nha vyo yinojeye mahweso gono gesimajiye gawe gali muli nyenye ho wasume kwijela wono wakamile. 20I mbeka, heya mukwihanguliza hamonga, ninga mukwihanguliza si so wulye we ndigwa yo Muwaha! 21Ku soko lono mukulya, munhu wo wose muli nyenye yakwenda kulya i ndigwa yakwe du mweneco, sunga wanji muli nyenye wakuwa wadabuce du, na akuno wanji wagalile! 22Alu mwene, si mukusuma kulya no kung'wa mu zikaya zenyu? Hamba, ma, mukulibedegala i likanisa lyo Mulungu, no kuwapela cevu wawo wono wasina cinji? Alu mukusaka nimulonjelenyi nitye wule? Nimukumyenyi ku soko ye nghani yiyi? Aa ng'o hamba hadodo! 23Hambi ane nha nabocela kuli Muwaha i malajilizo gagalya gono nghamulecelenyi, vyono mu cilo ci cilya cono u Muwaha yalavizywa, yasola u mukate, 24yakamulumbo Mulungu, yakawubegula yakatya, “Awu wo muwili wangu wono weza kulavywa ku soko yenyu mweze kunoza nhavivi, so wukumbucila nene.” 25Nhavivyo kanyhi wali weza kukondya kulya, yakacisola i cikombe yakatya, “Aci co cikombe ce cilagane cipya, cono cikukangazizwa mu sakami yangu. Mweze noza nhavivi ho hose lono mukung'wa, so wukumbucila nene.” 26Hambi nha ho hose lono mukuwulya u mukate wuwu no kucing'wa i cikombe cici, nha mukwanza ze lifwa lyo Muwaha, sunga kono kolo kuziza. 27Holeka u munhu wo wose mono yakuwulya mukate wuwo, hamba kung'wa i cikombe co Muwaha, na akuno si yanojeye, u munhu yuyo kowa no wuhoswe wuwaha muno, ku soko yo muwili ne sakami yo Muwaha. 28Holeka munhu wo wose, yamule yeyihenje mweneco, ho yalye u mukate wuwo no kung'wa i cikombe cico, 29hambi mono yakulya no kung'wa, akuno si yatanjile nhunizo yo muwili wo Muwaha, yuyo yakwiletela u wuling'anizwe wakwe mweneco. 30Holeka mowali wenji muli nyenye wono wasoceye, kanyhi watamwa sunga na wanji wenji wafwiye. 31Holeka hono cali camule kwiyihenga co weneco viswanu, si cali cituje wulipicizwe wo Mulungu wono winha wuwu. 32Ninga lono cikuling'anizwa no kulipicizwa no Muwaha, ho baho cikwijizwa ho ciwe ne cogopo, ho cilece kuling'anizwa hamonga ne yinze. 33Holeka wandugu zangu, lono mukwihanguliza so wulye ndigwa yo Muwaha, yinojeye mweze kwiyilindila nyenye wose. 34Na hone ho yuli yunji mono yadabuce, ale, yalye ku kaya yakwe, ho wihangulize wenyu, wulece kumuletelenyi wuling'anizwe. Ninga kuli ze zinghani zinji, nomutonjenyi viswanu kolo neza kuwa kuko kwenyu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\