1 WAKOLINTO 14

1Ale muhidimbale kuwa no wendo. Muhidimbale kanyhi nhavivilya, ho muvituje vipegwa vinji vye cimuhe, ko muno cipegwa co kuyiganula nghani yo Mulungu. 2Nayo mono yakulonga mu milonjele mijenzi, yuyo si yakulonga ne wanhu, langa yakulonga no Mulungu, hambi nha hasina mono yakumuhulika. Mwene, kalongaga mu vilungo vyo Muhe, zinghani zono zihundicigwe. 3Ninga ayulya mono yena cipegwa co kuyiganula nghani yo Mulungu, ayo langa kalongaga ne wanhu, ku soko yo kuwazenga, no kuwatuza mitima yawo, kanyhi no kuwasikamya. 4Mono yakulonga mu nonga njenzi, ayo yakwiyizenga mweneco du. Ninga mono yena cipegwa co kuyiganula nghani yo Mulungu, yuyo yakulizenga likanisa. 5Heya, ane nali nyende anye wose mulonje mu milonjele mijenzi, ninga hamba nhavivyo, nali nyende ko muno muweze ne cipegwa co kuyiganula nghani yo Mulungu, hambi u munhu mono yena cipegwa co kuyiganula nghani yo Mulungu, yuyo nha yo muswanu muno, kuciza ayulya mono yakulonga mu milonjele mijenzi, mba langa, sunga hawe ho yuli yunji mono kosuma kuzilolosa zizo zono yakuzilonga, i likanisa nalyo ho lizengwe. 6Alu mwene anye wandugu zangu, hono nimuzizenyi no kulongana nanye mu milonjele mijenzi, alu ho mowa na cambuzici? Si yomupelenyi cambuzi co cose, langa mba, hono nimulolosezenyi zo wugubule wo Mulungu, hamba zo wizuce wunji wo wose, hamba za muli nghani yo Mulungu, hamba za muli mejizo go wutunga. 7Nha vyo yinha nhavivyo na kuli i vinhu vyono visina wumi, vyono navyo vilavyaga mazi gavyo, nha vyono kotya, filimbi, hamba cinanda. Alu munhu kosuma nhawule kulumanya u lwimbo lono lukwimbwa, hono i vinhu vivyo, si vikusuma kulavya mazi gavyo mu milizo yayo lono vikutowa? 8Hamba ne ndulele yono yilalikaga wanhu ho wabite ku wulugu, hono yilile ko mulilo wono si wukutanjika, alu nani 'mbi, mono kosuma kwiwikaniza ho yabite? 9Holeka vyo yinha sunga na kuli nyenye, vyono hono u lulimi lwenyu si lukusuma kulonga cinhu cono cikutanjika, alu nani 'mbi mono kosuma kuzimanya zono mukulonga? Zinghani zenyu zokwajilila caka du. 10Mono yinze, moyili milonjele minji muno muno, ninga hamba nhavivyo, hasina hamba nonga monga yono yisina nhunizo. 11Alu ninga, ane hono niwe si nghuyimanya nhunizo ye nonga yono yunji yakuyilonga, kuli munhu yuyo, ane naweza mujenzi kuli mwene, sunga no mwene nayo nhavivyo yaweza mujenzi kulu bavu lwangu. 12Holeka vyo yinha sunga na kuli'nye, holeka vyono mwina wuhile wo kuvituga vipegwa vyo Muhe, holeka muhidimbale ko muno, ho muvituje avilya vyono vyosuma kulizenga likanisa. 13Holeka mono yakulonga mu milonjele mijenzi, yimunojeye yalombe, ho yasume kuyilolosa. 14Ku soko hono niwe kulombela mu milonjele mijenzi, i nhumbula yangu du yo yikulomba, ninga i mahala gangu gakuwa gali bwete. 15Alu ho noze nhawule lu? Ale, nolombela mu muhe wangu kanyhi nolombela na mu mahala gangu, nokwimbila mu muhe wangu, na kanyhi nokwimbila sunga na mu mahala gangu nha vivyo. 16Na hono wumukumizye u Mulungu mu muhe wako du, alu u munhu mono si yayimanyile nonga yiyo baho mu wihangulize wenyu, ho kosuma nhawule kuvumiza u wulombe wako wo wulumbe, no kutya, “Heya” hono si yakucimanya cono wukulonga? 17Na lunji u wulombe wako wo wulumbe, wudahile kuwa mbeka wuswanu, ninga yuyo yunji hamba si yomutaza cinji yaye. 18Ane nghumulumba u Mulungu vyono nghusuma kulonga mu milonjele mijenzi kuciza nyenye wose. 19Ninga mu wihangulize we Wakilisito, ane nyendile kulonga nawo mu nghani yihano zono zikutanjika ho niwejize na wanji, si nho kulonga makani elufu mu milonjele mijenzi. 20Nye wandugu zangu, mulece kuwa nhe wana wadodo mu mahala genyu. Kuli zo wavu, muweze nhe wana wagalika, ninga mu wihwese wenyu, yinojeye muwe nhe wanhu wono wakangaye. 21Hambi nha yandicigwe mu Wulajilize vyono, “U Muwaha yakutya nhavi, ‘Mu nzila ya mono yakulonga mu milonjele mijenzi na kwe milomo ye wajenzi, ane nolongana ne wanhu wawa, hamba nhavivyo, siwohuliciza yaye.’ ” 22Ale, holeka, i cipegwa co kulonga mu milonjele mijenzi, co citanjilo du, ninga si kuli wanhu wono wena u wihuwilo, langa so kuli awalya wono wakali nehuwila, ninga cipegwa co kuyiganula nghani yo Mulungu, cili so wanhu wono wakondya kwihuwila hamba si so kuli awalya wono wakali nehuwila. 23Holeka i likanisa lyose kolo lyeza kuwa lyehanguliza hamonga, hanyuma ho wose wamule kulonga mu milonjele mijenzi, na kanyhi hono yenjile u munhu mono si yayimanyile nonga yiyo, hamba mono yakali si nehuwila, wulenyi, si womulonjenyi watye vyono anye mwina lukwale lu? 24Ninga hono wose wawe wakuyiganula nghani yo Mulungu, na hono yenjile u munhu mono si yayimanyile nonga yiyo, hamba mono yakali si nehuwila zose zono kozihulika, zomulajila u wubi wakwe mweneco, na zose zono kozihulika baho, mbeka zomuling'aniza. 25Na ze cinyele zono zili mu nhumbula yakwe zogubulwa, nayo kufugama no kumuhemba u Mulungu, akuno yakutya, “Mbeka, u Mulungu yali hamonga nanye.” 26Nye wandugu zangu, alu cilonje ciwe kutya nhawule? Ninga kolo mwehanguliza hamonga, yunji yembe lwimbo, na yunji yejize, na yunji yaweze no wugubulilwe wono wukulawa kuli Mulungu, yunji nayo yetumamilaje cipegwa co kulonga mu milonjele mijenzi na yunji yalolose zono zikulongwa. Na zose zitumwe ku soko yo kulizenga likanisa. 27Hono wawe wali baho wanhu wono wena cipegwa co kulonga milonjele mijenzi, ale, wadahile kulonga, wejete hamba wadatu, ninga walece kuciziliza liwalo lilyo, hamba nhavivyo, yiwanojeye wawe kulonga wakwiwalila monga monga, na kanyhi heze hoyuli munhu mono kosuma kuzilolosa zono zikulongwa. 28Ninga hono hawe hasina u munhu mono kosuma kuzilolosa, hodu du, na yuyo mono yo yali yalonje mu milonjele i mijenzi, hodu yanojeye yanyamale yalece kulonga cinji kanyhi mu wihangulize wenyu, langa yalonje ne nhumbula yakwe yali wene, hamonga no Mulungu. 29Kuli za walya wono wakuyiganula nghani yo Mulungu, nawo wadahile kulonga wejete hamba wadatu du, na wayawo wanji, wawe kuzipima zinghani zawo. 30Ninga yunji lono yakali yali mu wulonje, hanyuma ho yejele yunji muli wono wakuhuliciza, nayo yawe yatuga u wugubulilwe kulawa kuli Mulugu, hodu ayulya mono yakulonga yanyamale. 31Hambi wose nha mudahile kuyiganula nghani yo Mulungu akuno mukwiwalila, ho wose musume kwiyijiza no kusikamywa. 32I cipegwa co kuyiganula nghani yo Mulungu, cinojeye ciwe citemigwe na munhu yuyo mono yapejigwe kanyhi munya cipegwa cico. 33Hambi u Mulungu wetu, nha si Mulungu we mazozo, langa yo Mulungu wo mulamu. 34Nha vyono winho moto wa mu makanisa gose ge wanhu wo Mulungu, yiwanojeye wacekulu, weze kwikala wanyamaye lono wali mu wihangulize we Wakilisito. Si wakukombolwa kulonga yaye, langa weze wena cihuliko nha vyono wukutya Wulajilize. 35Hono wawe wena zinji zo kuwuza, ale, wawawuzaje i walume zawo ku zikaya zawo, hambi nha nghani ya cevu kuli mucekulu kulonga mu wihangulize we wakilisito. 36Alu mukwihwesa lo, inghani yo Mulungu yalawa kwenyu nyenye, hamba lunji yikamuzizenyi nyenye muli wene du? 37Hono hawe hoyuli u munhu wo wose mono yakwiwona vyono mwene yo mutumwa wo Mulungu, hamba lunji yena cipegwa co Muhe, ale yamanye vyono, zizino zono ane nghumwandicilenyi anye, lye 'lajilizo lyo Muwaha. 38Ninga hono yunji si yakuzimanya zizo, hodu, nanye mulece kumutyatilila u munhu yuyo. 39Holeka anye wandugu zangu, yinojeye kuli'nye muwe no wuhile wo kuyiganula nghani yo Mulungu, ninga hamba nhavivyo, mulece kumulemeza yunji ku wulonje milonjele mijenzi. 40Ninga du soko zose zitumilwe mu cogopo na mu wulunji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\