1 WAKOLINTO 3

1Mo wandugu zangu, ane nane, si nasuma kulongana nanye nha wanhu wono mwina u Muhe yuyo. Langa yali yinojeye ane nongane nanye, nhe wanhu we ciyinze-yinze, kotya nha muli wana wadodo mu mikalile ye Cikilisito. 2Kanyhi yikawa yinojeye ane, nimulisenyi mele, hamba si ndigwa inghavu, hambi nha mwali mukali si munewikaniza kuyibocela yaye. Sunga na lulu mukwijela vyono mukali si munewikaniza, 3hambi nha mukali muli wanhu we ciyinze-yinze. Alu wulenyi, nha yili mbeka, vyono muli nyenye mukali mowuli wivu no wugombane? Alu i zinghani zizo zo zikulajilila vyono anye, mukali muli wanhu we ciyinze yinze, kanyhi mwikaliye mu mikalile ye ciyinze yinze. 4Alu yunji muli nyenye hono yakutya, “Ane nili wa Pawulo,” na yunji nayo yakutya, “Ane nane nili wa Apolo,” wulenyi, alu zizo si zo zikulajila vyono anye mukali mwikaliye du mu mikalile ye wanhu we yinze yiyi? 5Alu, Apolo yo nani? Hamba Pawulo yo nani? Hambi ase wose nha cili wetumami du, mono camuletelenyi anye u wihuwilo. Nase wose cikwituma u mulimo wono yacipela u Muwaha. 6Ane no Pawulo, nahadika mbeyu, nayo Apolo, yakayimwajilila malenga, ninga u Mulungu yo yazicindya i zimbeyu. 7Holeka alu mono yakuhadika, ayo si cinji yaye, hamba ayulya mono yakumwajilila i malenga, langa u Mulungu du yo yakwiliye, mono yakuyiwilusa i mbeyu. 8Ayulya mono yayihadika, na ayulya mono yayimwajilile malenga, wose wawo wali sawa du, hamba wawe wolobocela i cihumbilizwa munhu na lwakwe mu nghango yo wuhidimbale wo witume wawo weneco. 9Hambi ase wose nha cili ndugu monga, kanyhi cili wetumami hamonga no Mulungu, na anye nanye, yo nyenye mono muli mugunda wakwe, kanyhi muli zengo lyo Mulungu. 10Na mu witumamile i lihewa lyono u Mulungu yamhela, nho muzenji munghula, we mahala, nasuma kuwika musinji wono u munhu yunji, yakusuma kuzenga mucanyha yawo. Holeka yinojeye u munhu wo wose mono yakuzenga mucanyha yayo, yeze mulanjisi muno. 11Na hasina munhu yunji mono kosuma kuwika musinji wunji kanyhi, si nha wuwo wono wakondya kuwikwa, nha cinji yo Yesu Kilisito. 12Na mucanyha yo musinji wuwo, munhu wo wose yadahile kuzenjela zahabu, hamba fweza, hamba mabwe go wuguzi wukamu, lunji kosuma kwitumamila mabici hamba mahanze. 13Na yiwe vyo vyose du, vyono yowa yinha, ninga u wuswanu wo mulimo wa yumonga yumonga, wolokwijelela Mwizuwa lilyo lya Kilisito, lilawa kuyanzalika i milimo yose. Hambi Lizuwa lilyo nha lyolokuza lina no moto, no moto wuwo nawo, wolowujela u mulimo wo wose, no kusuma kuwulajila u wuswanu wayo. 14Ne cinhu co cose cono u munhu yacitumamila, mu wuzenga mu musinji wuwo, hono cisume kuwukangalila u moto wuwo, u munhu yuyo nayo kolobocela i cihumbilizwa cakwe, 15ninga cinhu cono yacizenjela, hono cize citakamile mu moto, u munhu yuyo nayo si kocituga i cihumbilizwa cakwe yaye, langa u munhu yuyo mweneco, koloponywa nha kotya munhu mono yatijile ku wulawa mu moto. 16Alu, si mumanyile vyono anye, yo nyenye mono muli Nyumba yo Mulungu, na vyono u Muhe wo Mulungu yekaye muli nyenye. 17Holeka u munhu hono yayihodanje Nyumba yo Mulungu, u Mulungu nayo komuhodanga u munhu yuyo, hambi Nyumba yo Mulungu nha yelile, nayo Nyumba yiyo yo Mulungu, yo nyenye mo weneco. 18Mbeka mulece kwikonga! U munhu wo wose wa muli nyenye hono yehwese nha vyono yena mahala, kumbe ho mahala ge ciyinze-yinze du, yili ciba u munhu yuyo hono yewone nha mulele, ho yasume kuwa ne mahala ge mbeka. 19Hambi i mahala ge ciyinze-yinze, nha wulele du ha mwande yo Mulungu. Nha vyono i Mandiko Gono Gelile gakulonga gakutya, “U Muwaha kawebataga we mahala, mu wusugu wawo.” 20Na kanyhi, “U Muwaha yamanyile nha vyono i mahweso ga we mahala, si gakwiliye cinji.” 21Holeka u munhu yalece kwilumbila wanhu. Hambi vyose nha vyenyu. 22Hono Pawulo, hamba Apolo, hamba Kefa, hamba yinze, hamba u wumipe, hamba lifwa, zinghani za lulu, hamba zono zikuza, zizi zose nha zenyu. 23Langa anye nanye muli wa Kilisito, nayo Kilisito yo wo Mulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\