1 WAKOLINTO 6

1Alu nhawule muyenyu wa muli nyenye, yadahile kwijelela kumusitaka u mukilisito muyagwe, kuli mahakama ge wanhu wono si wamumanyile u Mulungu, hamba si yakusuma kumusitaka kuli wanhu wo Mulungu? 2Hamba si mumanyile lo, vyono i wanhu wo Mulungu wo woloyiling'aniza i yinze? Alu hono kumbe yinze yololing'anizwa na nyenye, alu ku soko ci muwe si munojeye kwiyiling'aniza hamba muli izinghani zi ndodo ndodo? 3Alo si mumanyile vyono colowaling'aniza wamalayika? Wulenyi, ho sicosuma kuziling'aniza zinghani ze mikalile ye nhondo zose! 4Alu anye lono mwatuga mazozo nyenye wose, muli ze mikalile ye nhondo zose, hanyuma kanyhi mukuwacema i wahakimu, i wanhu wono si wakulikumya hamba likanisa wo wawe wahakimu wenyu? 5Mbeka yo nghani ya cevu kuli'nye! Alu hongo wo wutya, hasina munhu hamba monga muli nyenye, mono kowa ne mahala go kusuma kuling'aniza muli wawo Wakilisito? 6Alu du mbeka weza nha wuzowele wenyu kuli we ndugu, yakumutegula u nduguye kuli mahakama, kanyhi hamba nhavivyo, kuli wanhu wono si wehuwiye. 7I mbeka du, wuwo u wisitace wenyu wono mukwisitaka nyenye wose, wukulajila vyono anye mwasumilwa lukulu! Alu wulenyi, si yali yiwe yili ciba kuli'nye hono mutendelwe yono si yili ling'ani? Kanyhi si yali yiwe viswanu muno kuli'nye, hono wamubocenyi i zisawo zenyu. 8Alu kanyhi yo nyenye mono mukuwatendela vibi wandugu zenyu nyenye wose, kanyhi no kwihiziza nyenye wose munhu na munhu muyagwe! 9Hamba si mumanyile lo, vyono i wanhu wabi, si wosuma kuwuhala u wutemi wo Mulungu? Ale, mulece kwikonga! Iwanhu wono wekalilaga mu mikalile yo wusenyha, na wono wahembaga vihwani, na wono wakusulumila i walume wayawo no kugona nawo, hamba wono wakwitendya, 10hambe wahizi, hambe i wabuguci, hamba i wagalo'jimbi, na wono wendile kuwaheha i wayawo, ne walambilambi wose, wawo wose si wosuma kwinjila mu wutemi wo Mulungu. 11Nanye wanji muli nyenye vyo mwali, ninga aluno mwahovugwa mu wubi, mukanozwa muwe mwelile, no kusiwanulwa so Mulungu, mukalamulwa no Mulungu, mwi'tagwa lyo Muwaha Yesu Kilisito na ko Muhe wo Mulungu wetu. 12Lunji munhu kosuma kutya, “Kuli'ne vyose viswanu.” Heya, ninga si vyono vyose vyowa vikwiliye, aa ng'o. Ninga nghuvumila vyono kuli'ne hasina cinhu cinji co mwiko, ninga hamba yiwe yili nhavivyo, ane si nendile kutemwa na cinhu co cose. 13Kosuma kutya, “Indigwa yili so yinda, nayo yinda yili so ndigwa.” Heya, ninga u Mulungu, kolovihodanga vyose vyono vyejete. Ninga u muwili wo munhu si wawumbwa ho witumamilwe mu wusenyha, aa ng'o, langa wawumbwa ho wumwitumamile u Muwaha, nayo u Muwaha so muwili. 14Ale u Mulungu mono yamuzukula u Muwaha muli wafu, kocizukula na sese nhavivyo kwe vilungo vyakwe. 15Hamba si mumanyile lu, vyono i miwili yenyu vyo vilunzwa vyo muwili wa Kilisito? Hamba mukwihwesa vyono nosuma kucisola i cilunzwa cimonga co muwili wa Kilisito, no kucinoza cilunze no muwili wo musenyha? Hamba hadodo bwete! 16Hambi nha mumanyile vyono, mono vikwilunza no musenyha, yakuwa muwili monga nayo, nha vyono yandicigwe, “Nawo wawo wejete, wowa muwili monga.” 17Ninga kuli mono vikwilunza no Muwaha yuyo vikuwa muhe monga nayo. 18Holeka muwulecelaje lukulu u wusenyha. U wubi wunji wose wunozezwaga kunze yo muwili, ninga u musenyha, kawunozezaga u wubi wuwo mu muwili wakwe mweneco. 19Wulenyi, si mumanyile vyono i miwili yenyu yo Nyumba yo Muhe Mono Yelile mono yali mugati mwenyu, mono mwamubocela kulawa kuli Mulungu? Holeka alu nanye, si muli wenyu mo weneco. 20Mwagulwa ko wuguzi wukamu. Holeka ku soko yiyo, muyitumamilaje i miwili yenyu ko lukumyo lo Mulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\