1 WAKOLINTO 7

1Ale, alu kuli azilya zono mwandika, Heya yili viswanu hono munhu yekale si yatolile, 2ninga alu ku soko ye zimbali zo wusenyha, holeka yinojeye u mulume wo wose, yaweze no mugolece wakwe mweneco, no mucekulu wo wose yaweze no mulume wakwe mweneco. 3Nayo u mulume yafisilize yono yimunojeye kuli mugolece wakwe, u mugolece nayo nhavivyo, yafisilize yono yimunojeye kuli mulume wakwe. 4U mugolece si kowusuma u muwili wakwe yali wene du, langa u mulume wakwe yo kowusuma, nhavivyo nayo u mulume, si kowusuma u muwili wakwe yali wene, langa mugolece wakwe yo kowusuma. 5Mulece kwiyima kuli yono munojeye, langa hono muwe mulagane kunoza nhavivyo kwa cidaha du, ho mwiwuyile kanyhi lwa kamonga, ho Setani yalece kumuletelenyi majelo ku soko yo wusocele wenyu. 6Zono nghusaka kumulonjelenyi alu, zikuwa nha suguzi du, hamba si nghutemya yilajilizo yaye. 7Ane nali nyende wanhu wose wawe nha vyono ninha nene, ninga alu munhu wo wose yena cipegwa cono cisimajiye no muyagwe kulawa kuli Mulungu, yunji yena cipegwa aci, na yunji acilya. 8Alu, awalya wono wakali si natola, sunga na awalya wono wafwiliywe, ane nghuwalonjela vyono yali yiwe viswanu muno muno kuli wene, hono wali wasume kujendelela kwikala nha vyono ane ninha. 9Ninga hamba nha vivyo, u munhu hono yawone si yakusuma kwiyimila, hodu yatole, hambi nha yili ciba muno kutola, si nho kwaka no wusulumizi. 10Langa kuli awalya wono wetolile, nina yilajilizo kuli wene, kanyhi hamba si yilajilizo lyangu nene, langa lyo Muwaha. U mugolece yalece kwileka no mulume wakwe, 11na hono vilece nayo, hodu yekalaje yalece kutolwa kanyhi, hamba hono si nha vivyo, ciba vilamule no mulume wakwe. No mulume nayo yalecele lukulu kumupela talaka u mugolece wakwe. 12Kuli awalya i wanji, (nene no mweneco hamba si Muwaha) nghutya nhavi, u mulume Mukilisito, hono yawe yena mugolece mono siyanehuwila, ninga yuyo mugolece yawe kuvumila kujendelela du kwikalana nayo, ale hodu yalece kumupela talaka. 13Na hono u mugolece wa cikilisito, nayo yawe yena u mulume mono si yehuwiye, no mulume yuyo yakuvumila kujendelela kwikalana nayo, hodu, yalece kumupela talaka u mulume wakwe. 14Ku soko u mulume yuyo mono si yehuwiye, kosuma kubocelwa kuli Mulungu ku soko yo wilunze no mugolece, no mugolece yuyo nayo mono si yehuwiye kabocelwaga no Mulungu ku soko yo wilunze no mulume wakwe. Yali yiwe si nhavivyo, i wana wawo wali wawe si wo Mulungu, ninga aluno nawo wakuwa wana wo Mulungu. 15Ninga hamba nhavivyo, ayulya mono si yehuwiye, hono yasace kumuleka ayulya u Mukilisito, hodu yadahile kumuleka du. Alu baho langa, yuyo u Mukilisito we cilume hamba yuyo we cicekulu yakuwa si muwopwe kanyhi. Hambi u Mulungu nha yamucemenyi anye, ho mwikale mu mikalile yo mulamu. 16Alu nagwe go we ciyaya we Cikilisito, kosuma nhawule kumanya nha vyono si kosuma kumuponya u mulume wako? Hamba agwe nagwe go mulume Mukilisito, kosuma nhawule kumanya nha vyono si kosuma kumuponya u mugolece wako? 17Munhu wo wose yimunojeye yekale mu mikalile nha vyono vinha vipegwa vyono u Muwaha yamugawila, na kanyhi nha vyono yacemwa no Mulungu. Na lili lye'lajilizo lyangu kuli makanisa gose. 18Na hone munhu yacemwa lono yali yakondya kwalama ale, yalece kwinoza nha kotya munhu mono si yalame, na hono lono yacemelwa yali yakali si nalama, hodu yalece kwalama. 19Hambi kwalama hamba wula kwalama nha si cinji yaye, cinhu ciwaha, kwibata i malajilizo go Mulungu du. 20Holeka munhu wo wose, yekalaje nha vyono yali yenha mu cipango cono yacemelwa. 21Wule, agwe wali wuli muwanda lono wacemelwa? Sawa! Wulece kwihwelela, ninga hono wutuje cilejeho co kuwopolwa, ale wucitumamilaje cilejeho cico. 22Ku soko vyono yuyo mono yacemwa no Muwaha akuno ho muwanda, ayo yuyo kawezaga munhu mwelecele, wo Muwaha. Sunga yuyo nayo nha vivyo, mono yacemwa akuno ho mwelecele ayo kawezaga mwitumami wa Kilisito. 23Anye wose mwagulwa ko wuguzi, holeka mulecele lukulu kuwa muli wawanda we wanhu kanyhi. 24Nye nyo wandugu zangu, ale wose muli nyenye, munhu na lwakwe yekalaje no Mulungu nha vyono yali yenha mwi'pango lono yacemelwa. 25Ale, kuli ze wahinza na kuli wono si wakusaka kutola hamba kutolwa, ane sina lilajilizo lyono likulawa kuli Muwaha, ninga nghulavya lihala lyangu du, ane mono so lusungu lo Muwaha, nghwiliye kuwa mwihuwilwa. 26Ale, ku soko yo wugaye wono wuli baho lulu, ane nali kuwona vyono, yowa viswanu hono munhu yekale nha vyono ninha nene. 27Alu agwe hono wutolile, wulece kusaka kwileka no mugolece wako kanyhi. Nagwe hono wuwe si wutolile, ale hodu wulece kusaka kutola kanyhi. 28Ninga na hono wutole, si kowa wetuma wubi yaye, no muhinza nayo nhavivyo hono yatolwe, si kowa yetuma wubi yaye. Wawo langa wono wetolile, wotuga magaziko ga mono yinze yiyi, ninga ane ku lwangu, si nali nyende zizo zimwaganenyi anye. 29Nye wandugu zangu, ane nghusaka kutya nhavi, i cipango cono cisigaye cidodo du. Holeka awalya wono watolile, wekalaje nha kotya wono si watolile, 30nawo wono wakulila, waweze nha kotya wono wasina wukalale, nawo wono wakusangalala, wawe nha kotya wono si wasangalaye, nawo wono wakugula, wawe nha wono wasina cinji, 31nawo wono wakipiganziza za mono'nze yiyi, ale wawe nha wono si wakwipiganziza muno zizo. Hambi nha vyono cimanyile, yinze yiyino nha yikupuluta. 32Ninga ane nali nyende anye mulece kuwa na mahwele. U munhu mono yasina mugolece, yuyo kepiganzaga ne milimo yo Muwaha, mu nghango vyono kosuma kumwendeza u Muwaha. 33Ninga u munhu mono yatolile, yuyo kepiganzaga ne zinghani za mononze, mu nghango nha vyono kosuma kumwendeza u mugolece wakwe, 34nayo yakuwa yegawile hanhu hejete. Nayo u mucekulu mono siyatoligwe hamba muhinza, keyipiganzaga ne zinghani zo Muwaha du, ho yasume kwiyilavya nhumbula yakwe no muwili wakwe kuli Muwaha. Ninga u mucekulu mutolwa mwene yakuwa kwipiganza ku so za mononze yiyi munghango nha vyono kosuma kumwendeza u mulume wakwe. 35Nane nghumulonjelenyi zizi ku so cambuzi cenyu mo weneco, na si vyono lunji ane nghumuwicilenyi vimizi, aa ng'o. Ane nghuhila ho muwe no wityatye wono wukwiliye, kanyhi ho musume kumwitumamila u Muwaha ko mutima wumonga no wuhile wumonga. 36Na lono munhu yawone nha vyono si kosuma kumutendela viswanu u mucumba wakwe, hono yalece kumutola, na hono u wusulumizi wakwe wakumukwega, ciba yanoze nha vyono yakusaka, wetole du si vyono kowa yetuma wubi yaye. 37Ninga hono yuyo we cilume yawe yalamula mu nhumbula yakwe yalece kutola, na hono yawe yasumile kwiyimila masulumizi gakwe, kanyhi hono yawe yamanya vyono kokwituma, hodu, yakunoza viswanu muno muno, hono yalece kumutola muhinza yuyo. 38Ku lubavu lunji, yuyo mono yakulamula watozwe na yuyo u muhinza, ale, yakunoza viswanu, nayo mono yakulamula, yalece kumutola, yuyo yakunoza viswanu muno muno. 39U mugolece yakuwa muwopwe no mulume wakwe i vilo vyose lono u mulume wakwe yakali mumi. Ninga u mulume lono yafwe, ale u mugolece yuyo yawopolwa, na hono yende mweneco, kosuma kutolwa no munhu wo wose, soko du yiwe mu nzila ye Cikilisito. 40Ninga nane vyono nghuwona ti, yali yiwe yili ciba muno muno hono yali yasume kwikala nha vivyo du nha vyono yenha. Ane vyo nghuwona, nane nghwihwesa nha vyono nina u Muhe wo Mulungu nhavivilya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\