1 WAKOLINTO 9

1Alu ane si nili mwelecele? Hamba lunji si nili mutumwa? Hamba lunji si namuwona Yesu u Muwaha wetu? Alu anye nanye ma, si yo nyenye mono muli mana go mulimo wangu ku soko yo Muwaha? 2Hamba niwe si nili mutumwa kuli wanhu wanji, ninga ane nili mutumwa kuli'nye. Anye nyenye, wo wuhomelezi wo wutumwa wangu, ku soko yo wilunze wenyu no Muwaha. 3Ninga i nghani yangu kuli awalya wono wakumbeza nha yoyi, 4Wulenyi, alu ase cisina i ling'ani yo kupegwa ndigwa ne malenga ku soko yo mulimo wetu wono cikwituma? 5Hamba ase cisina ling'ani yo kujendana mu muhinzo, hamonga no munhu wo wose we cicekulu, nha vyono wanozaga i watumwa wanji ne wanduguze wo Muwaha sunga na Petelo? 6Hamba yo nene du hamonga na Balanaba, mono yicinojeye camule citume milimo, ho cisume kwiyitujila visakwa vyetu lo? 7Hamba alo musilikaleci mono kelipilaga mweneco so witume wakwe? Hamba nani mwene mono kalimaga u mugunda wakwe we mizabibu, kanyhi ho yalece kulya i mikalo yayo? Hamba yo nani mono kadimaga mitugo, kanyhi ho yalece kung'wa i mele gazo? 8Wulenyi, anye mukwihwesa ane nghuzilonjela zizi mu nzila ye cimunhumunhu du? Hamba wulenyi, no Wulajilize nawo, si wukulonga nhavivyo? 9Hambi mu Wulajilize wa Musa nha yikutya nhavi, “Wulece kuyiwopa ng'ombe ku mulomo wayo, mwipango lono yikukutaza kutwanga wuhemba mu cuga.” Alu baho wo wutya u Mulungu yakulonga 'mbi i zing'ombe? 10Hamba yalongaga ku soko yetu, lono yalonjela nhavivyo? Na mbeka azi zandikwa ku soko yetu sese, ku soko vyono ayulya mono yakulima, na ayulya mono yakududula, wose vyono wejete, nha wanojeye ling'ani yo kuwa no witumbilo, vyono wotuga. 11Alu hono ase cahadika mbeyu ye cimuhe muli nyenye, hambi yowa nghani ya wizine, hono cidudule muli nyenye cambuzi ca ze ciyinze-yinze? 12Alu hono wawe wanji wena ling'ani yo kuzilanjilila zizo ku wulawa muli nyenye, wulenyi, ase ma, cisina ling'ani kuciza wene wawo? Ninga hamba nhavivyo, ase si cayitumamila ling'ani yiyo. Langa ase cakangalila du muli vyose, ho cilece kuluwicila cikobazo co cose cilya, u Luganuzi Luswanu lwa Kilisito. 13Alo si mumanyile vyono, wono wetumamaga mu Nyumba yo Mulungu, watugaga ndigwa yawo mu wulawa mu Nyumba yo Mulungu, na vyono kanyhi, nawo wono walavizyaga vilavywa vyawo mu cikumbicilo watugaga nawo lifungu lye vilavywa vivyo? 14Nayo u Muwaha yalajiliza nhavivyo du, vyono nawo i waganula u Luganuzi Luswanu, yiwanojeye watuje indigwa yawo ku wulawa mu Luganuzi Luswanu. 15Ninga alu ane si netumamila hamba monga ya muli zizo. Hamba si nghwandika ho niyituje ling'ani hamba monga ya muli zizo, ninga kuli'ne, yali yiwe yili ciba hono nali nifwe, si nho kumunoza munhu wo wose yawone nha vyono nghwilumba bwete. 16Na hono yiwe ane nghuluganula u Luganuzi Luswanu, ayo yo si nghani yo kwilumbila, langa wo mulimo wangu du, wono napegwa. Holeka, woyi he kuli ne, hono ndece kuluganula Luganuzi Luswanu! 17Na hono nali niwe neyihagulila nene no mweneco u mulimo wuwu, haco nali niwe nanjiliye ho ndipwe musahala, ninga alu vyono nghuwituma u mulimo wuwu nha munhu mono nojeye niwitume, alu baho wo wutya, wo mulimo wangu du wono napegwa niwitume. 18Alu u musahala wangu ma, co cici? U musahala wangu'ne, co cicino cilejeho cono napegwa co kuluganula bwete u Luganuzi Luswanu, hamba kudaya ling'ani yo yose yono yinojeye so kuluganula u Luganuzi Luswanu. 19Holeka hamba ane niwe si nili muwanda wa munhu wo wose, ninga nenoza ho niwe muwanda wa wanhu wose, ho sume kumutujila Kilisito wanhu wenji nha vyono yosumika. 20Ku Wayahudi, nghawa nha Muyahudi ho niwatuje i Wayahudi, hamba yiwe ane no mweneco si nili hasi yo Wulajilize, ninga nghawa nha munhu mono yali hasi yo Wulajilize kuli wene, ho niwatuje wene wono wali hasi yo Wulajilize. 21Na kuli awalya nawo wono wali kunze yo Wulajilize, nako nane nghuwa nhe weneco, kunze yo Wulajilize, ho sume kuwatuga wawo nawo wono wali kunze yo Wulajilize. Ninga si vyono ane no mweneco si niwutyatyaga u Wulajilize wo Mulungu, hambi nha mbopigwe ne lilajilizo lya Kilisito. 22Kuli awalya wono wasoceye, ane nane nghawa nha mono yasoceye, ho niwatuje wawo wene wono wasoceye. Nghuwega wanhu wose vyono wenha, ho sume kuwaponezya mu nzila yoyose wanji wa muli wene. 23Nane nghuzinoza zizi zose ku soko yo Luganuzi Luswanu, ho sume kuhanga u wulugutwe wayo. 24Alu si mumanyile vyono mu ciwanza ce midawalo, hamba wawe wawalya wono wakwisumaniza u lumangho, wose wakumangha, ninga hakuwezaga ho yuli yumonga du mono yakupegwa zawadi? 25I wedawazi wose, wewikanizizaga mu nzila yo wizoweleze, hamonga ne cogopo cose, ninga hamba nhavivyo, wene wanozaga nhavivyo, ho watuje u mukumbo wono wuhodanjikaga! Ninga ase cikunoza nhavivyo, ho cituje u mukumbo wono wikalaga cibitilila. 26Ale, nane nhavivyo vyo manghaga, akuno nina no wuhile wo wusume, holeka nane nihwanile nho mutowa zingumi, mono si katowaga zingumi mu mbeho caka du. 27Nane nghuwuzowelezeza u muwili wangu mu nzila ye magayo, no kuwunoza ho wuwe wuceye, nene no mweneco ho nize ndece kulemwa, lono kumbe nakondya kuwaganulila wanji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\