1 YOHANA 2

1Mo wanangu nghumwandicilenyi zizi, ho mulece kwituma wubi. Ninga yisolaga munhu ketuma wubi, cina nayo yumonga mono kacilombelaga kuli Baba, yo Yesu Kilisito, mono yali ling'ani. 2Kilisito lye kumbiko lyono likuwuwusa u wubi wetu, hamba si wubi wetu sese du, langa u wubi we yinze yose. 3Hono cigakamise i malajilizo go Mulungu, ale ho cosuma kumanyila lukulu vyono cimumanyile. 4Na munhu hono yatye yamumanyile Mulungu, ninga kuno ho siyakugakamisa i malajilizo gakwe, u munhu yuyo mulambi, hamba ne mbeka yose yili musina muli mwene. 5Ninga u munhu wo wose mono yakuyibate i nghani yo Mulungu, yuyo langa yo yena u wendo wo Mulungu muli mwene. Na mu nzila yiyo mo cikusuma kumanyila lukulu vyono cili muli mwene, 6u munhu wo wose mono yakutya yali muli Mulungu, yimunojeye yawe yena i mikalile, nhe mikalile ya Yesu Kilisito. 7Nyo wendece wangu, i lilajilizo lili lyono nghumwandicilenyi, si yilajilizo yipya yaye, langa lye lajilizo lililya lye katali du, lyono mwali mwina nalyo ku wulawa mwamulizo. Ne lilajilizo lilyo lye katali, yo nghani yi yilya yono mwayihulika. 8Hamba nhavivyo i lilajilizo lili lyono nghumwandicilenyi, lye 'lajilizo lipya, ne mbeka yalyo, yikwijelela muli Kilisito na muli nyenye nhavivyo. Hambi u wutitu nha weza kuwuka, no wuzelu we mbeka weza kwamula kubulila. 9Holeka mono yakutya yali mu wuzelu, akuno ho yamusulile u nduguye, munhu yuyo yakali yali mu wutitu. 10Na mono yamwendile u nduguye, yuyo yali mu wuzelu, na muli mwene musina cinhu cinji co cose cono cosuma kumukobaza munhu yunji. 11Ninga mono yamusulile u nduguye, yuyo yakali mu wutitu, kanyhi yakujendela mu wutitu, hamba siyamanyile na kono yakubita, hambi u wutitu nha wumubofuze i meso. 12Nghumwandicilenyi nanye mo wana, vyono u wubi wenyu wakondya kuwusizwa mwitagwa lya Kilisito. 13Nghumwandicilenyi nanye mo wasogo za munhu, hambi nha mumumanyile u mwene mono yali ho yuli, ku wulawa ha mwamulizo. Nghumwandicilenyi nanye mo wazelelo, vyono mumusumile ayulya u mubi. 14Nghumwandicilenyi nanye mo wadodo, vyono mumumanyile u Sogo yo munhu. Nghumwandicilenyi nanye mo wa sogo zo munhu, vyono mumumanyile u mwene mono yali ho yuli ku wulawa ha mwamulizo. Nghumwandicilenyi nanye mo wazelelo, vyono muli vilungo, ne nghani yo Mulungu yikwikala muli nyenye, kanyhi mumusumile ayulya u Mubi. 15Mulece kuzenda ze yinze, hamba zono zili mononze. U munhu mono yazendile za mononze, u wendo wo Mulungu siwosuma kwikala muli mwene. 16I vinhu vyose vya mononze, wusulumizi wo muwili, i vinhu vyono i wanhu wakuviwona, wawa kuvisulumila, hamonga no wiwoni wono wukuletwa so sawo, vyose vivyo sivikulawa muli Baba, langa vikulawa mononze. 17I yinze nayo yimalikaga hamonga ne vinhu vyayo vyono vikuleta masulumizi, langa mono ketumaga u wuhile wo Mulungu, yo yakwikala cibitilila. 18Mo wanangu, alu ilipango lyo mudumo lyasejelela! Nanye mwali mwakondya kuhulika vyono u mulugu wa Kilisito yakuza, ne walugu wa Kilisito aluno wenji wakondya kuza, ku soko yiyo, holeka cikumanya vyono lipango lyo mudumo lyeza lili behi. 19Ne wanhu wawo wakulawilila muli sese, ninga i mbeka, si wali wayetu, na ku soko yiyo holeka wakawuka, hambi mhali wawe mbeka wayetu, wali wawe wali hamonga na sese. Ninga alu wawuka, wakabita kono wakusaka, ho yijele calinze vyono si wali wayetu. 20Anye mwina u Muhe Mono Yelile mono mwajidilwa na Kilisito, holeka muyimanyile i mbeka. 21Ninga nghumwandicilenyi si vyono lunji simuyimanyile i mbeka, aa, ng'o, langa ku soko vyono muyimanyile, na kanyhi mumanyile vyono wulambi wo wose siwulawaga mu mbeka. 22Alu u mulambi yo nani? Yo yuyo mono si yakuvumila vyono Yesu yo Kilisito. No munhu we nhavivyo, yo mulugu wa Kilisito, si yakuwavumila wose, u Sogo yo munhu no Mwana. 23Hambi muli wose mono si yakumuvumila u Mwana, siyakumuvumila sunga no Sogo yo munhu, na muli wose mono yakumuvumila u Mwana, yo yena no Sogo yo Munhu. 24Holeka i nghani yiyilya yono mwayihulika ku wulawa mwamulizo, yikalaje mu zinhumbula zenyu. Ne nghani yiyilya yono mwayihulika, hono yikale muli nyenye, mokwikala nhondo zose muli mu wumonga no Mwana no Sogo yo Munhu. 25No wihuwizo wono yacihuwiziza ase, nha wowu, u wumi we cibitilila. 26Nimwandicilenyi zi zino ku soko ya awalya wono wakuhila kumwajilizenyi nyenye. 27Ninga ku lubavu lwenyu anye, Kilisito nha yamupelenyi u Muhe wakwe. Holeka hono yajendelele kwikala muli nyenye, mowa musina wuhile wa yunji wo wose kanyhi ho yamwijizenyi. Vyono u Muhe wakwe yo yakumwijizenyi zose, ne mejizo gakwe go ge mbeka, hamba si ga wulambi. Holeka mugebataje i mejizo go Muhe yuyo no kwikala muli Kilisito. 28Holeka mo wanangu mwikalaje muli mwene, ne lidaha lilaza kuwa lyaza, ciwe cikamile, ho cilece kuwa na soko yo kwihundika so cevu, mwizuwa lyo wuze wakwe. 29Mumanyile nha vyono Kilisito yo we ling'ani muno, holeka yinojeye munhu wo wose yamanye vyono mono yakwituma zo wiling'ano, yuyo yo mwana wo Mulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\