1 YOHANA 3

1Alu lanjenyi ta, vyono u Sogo yo munhu yacenda muno muno, sunga citegwe cili wana wo Mulungu! Na mbeka vyo cinha. Na co cikuleka i yinze siyikucimanya, hambi nha si yimumanyile u Mulungu. 2Mo wendece wangu, alu ase cili wana wo Mulungu, ninga yikali sinejela calinze vyono colowa. Ninga cimanyile du vyono i cipango Kilisito kolo yakwijela, colokwihwana nayo, hambi nha colomuwona vyono yenha. 3Na muli wose mono yena u witumbilo wuwu muli Kilisito yakwiyeza, nha vyono u mwene Kilisito yelile muno. 4Munhu wo wose mono yakwituma wubi, yakuwubena u wulajilize wo Mulungu, hambi u wubi nha wo wubena u wulajilize. 5Kanyhi mumanyile nha vyono Kilisito yaza ho yawuwuse u wubi wetu, na vyono, kanyhi muli mwene musina wubi wo wose. 6Holeka muli wose mono yali muli Kilisito, siketumaga wubi, ninga u munhu wo wose mono yakwituma wubi, yakali si namuwona Kilisito, hamba kumumanya kose. 7Anye wanangu, mulece kuvumila munhu yunji yamwajilizenyi. Na munhu wo wose mono yakwituma ze ling'ani, yuyo yo we ling'ani nha vyono Kilisito yali ling'ani muno. 8Ninga mono yakwituma wubi, yuyo yo wa Setani, hambi Setani nha ketumaga zo wubi ku wulawa mwamulizo. Ninga u Mwana wo Mulungu yakaza mononze ho yayihodanje i milimo ya Setani. 9Munhu wo wose mono yaleleywe muli Mulungu, siketumaga wubi, vyono yakondya kuwa no wuwe wa cinya Mulungu muli mwene, nayo sikosuma kwituma wubi vyono u mwene yawa mwana wo Mulungu. 10Ninga muli wose mono siketumaga ze ling'ani, hamba mono siyamwendile u nduguye, yuyo yo si mwana wo Mulungu. Na wuwo wo wisimajile wa muli wana wo Mulungu ne wana wa Setani. 11Ne nghani yono mwayihulika ku wulawa mwamulizo nha yoyi. Yicinojeye ciyendaje! 12Cilece kuwa nha Kayini mono yatongwa na ayulya u Mubi, yakawa kumuwulaga u mwanakwawe. Na ku sokoci yamuwulaga? Ku soko i metumo gakwe gali mabi, ninga i metumo go mwanakwawe gali maswanu! 13Holeka wandugu zangu, mulece kwizina lono i yinze yikumusulenyi. 14Ase cimanyile vyono cakondya kuwuka mwifwa, cenjila mu wumi vyono ciwendile wandugu zetu. No munhu mono yasina wendo, kekalaga mwifwa. 15Na mono yamusulile u nduguye, yuyo muwulaji, nanye mumanyile vyono u muwulaji wo wose, musina wumi we cibitilila muli mwene. 16Ase cakondya kuwumanya wendo vyono co cici, hambi Kilisito nha yelavya u wumi wakwe ku soko yetu. Holeka nase yicinojeye ciwulavye u wumi wetu ku soko ye wandugu zetu. 17Holeka munhu hono yawe yena zisawo za baha mononze, na hanyuma yamuwone nduguye yali mu wugaye, ninga ho yawe na nhumbula nghamu hamba kumuwonela lusungu ng'o, alu kosuma nhawule kutya yamwendile Mulungu? 18Nye wanangu, wendo wetu wulece kuwa wa nonga du, langa wuweze wendo wa mu mbeka na mu witume. 19Nhavivi vyo comanyila vyono ase cili wanhu wa mu mbeka, kanyhi cowa cisina mahwele hali Mulungu. 20Ku soko hamba yiwe ciselinji cetu cikucihosa, ninga cimanyile vyono u Mulungu yo muwaha yacizize ciselinji, na vyono u mwene yazimanyile zose. 21Nye mo wendece wangu, i ciselinji cetu hono ciwe sicikucihosa cinji, ho ceza cina u wuluwuce hali Mulungu, 22nase cosuma kubocela co cose cono colomba, hambi nha cigebate malajilizo gakwe, no kwituma zono zikumwendeza. 23Ne lilajilizo lyakwe nha lyoli, Cimwihuwile u Mwanagwe Kilisito, no kwiyenda sese wose, nha vyono yacilajiliza. 24Mono yakugebata malajilizo go Mulungu, yo kekalaga muli Mulungu, nayo Mulungu yakwikala muli mwene. Mu nzila yo Muhe mono Mulungu yacipela, nase mo cikumanyila vyono Mulungu yakwikala muli sese.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\