1 YOHANA 4

1Mo wendece wangu, mulece kumwihuwila munhu wo wose mono yakwiyitya yena Muhe wo Mulungu, langa mwamulaje mumulanjilile muno muno, ho muwone hono u munhu yuyo yakutongwa no Muhe wo Mulungu, hamba ng'o. Hambi i wawizi wenji wo wulambi nha wakwijela mononze. 2Na ayi yo nzila yo kumumanyila u munhu hono yakutongwa no Muhe wo Mulungu, muli wose mono yakuvumila vyono Kilisito yaza, yakawa munhu, u munhu yuyo yena Muhe wo Mulungu. 3Ninga munhu wo wose mono si yakumuvumila Kilisito mu nzila yiyo, yuyo yasina u Muhe mulawa kuli Mulungu. U munhu yuyo yena u muhe mono yakulawa kuli ayulya u mulugu wa Kilisito, nanye mwakondya kumanya vyono yakuza, na aluno yakondya kuza yali mononze. 4Ninga anye mo wana, muli wo Mulungu, kanyhi mwakondya kuwasuma wawo wawizi wo wulambi, hambi Muhe mono yali muli nyenye, nha yali vilungo muno muno, kuciza muhe mono yali muli wene, vyono wene wawo wo wanhu wa kononze. 5I wene walongaga za mononze, nayo yinze yikuwa huliciza vyono wene wo wa mononze. 6Ninga ase cili wo Mulungu. No munhu mono yamumanyile Mulungu, yuyo langa kacihulikaga, no munhu mono si wo Mulungu, ase si kacihulikaga. Holeka mumo mo cikusuma kumanyila u wisimajile wo Muhe we mbeka, no muhe wo wulambi. 7Mo wendece wangu, ciyendaje, hambi u wendo nha wulawaga kuli Mulungu. Muli wose mono yena wendo, yuyo yo mwana wo Mulungu, kanyhi yamumanyile u Mulungu. 8U munhu mono yawusina u wendo, yuyo siyamumanyile no Mulungu, hambi u Mulungu nha wo wendo. 9Nayo Mulungu yawulajila u wendo wakwe kuli sese, vyono yamutuma mwanagwe we ciwene kononze, ho ciwutujile wumi muli mwene. 10No wendo vyo winha nhavivi, si vyono ase camula kumwenda Mulungu, langa u mwene Mulungu yo yacenda, sunga yakawa kumutuma u Mwanagwe ho yawe yikumbiko lyo kuciwusiza wubi wetu. 11Nye mo wendece wangu, hono Mulungu yawe yacenda nha vivyo, yicinojeye nase ciyendaje. 12Hasina hamba hadodo u munhu mono yakondya kumuwona Mulungu, ninga hono ciyende, Mulungu yakwikala muli sese, no wendo wakwe wukuwa wukwilaniciye muli sese. 13Cimanyile nha vyono, cikaye cili mu wumonga no Mulungu, nayo u Mulungu yakwikala yali mu wumonga nase, hambi u mwene nha yacipela u Muhe wakwe. 14Ase cakondya kumuwona no kuwalonjela i wanji vyono u Sogo yo munhu, yamutuma yawe Mukomboza yinze. 15Munhu wo wose mono yakuvumila vyono Yesu yo Mwana wo Mulungu, u Mulungu yakwikala muli munhu yuyo, nayo yakwikala muli Mulungu. 16Holeka ase cimanyile, kanyhi cihuwiye u wendo wono Mulungu yena kuli sese. U Mulungu wo wendo, no munhu wo wose mono yakwikala mu wendo, yakwikala muli Mulungu, no Mulungu nayo yakwikala muli mwene. 17U wendo wukwilaniciye muli sese, ho cisume kuwa cisina woga kwi'zuwa alilya lyo wuling'anizi, vyono mikalile yetu ya baha hono'nze, nha yihwanile na ayilya ya Kilisito. 18Na hono howuli wendo, hasina woga, heya, vyono u wendo wono wukwilaniciye wukuwa wusina woga wo wose. Holeka u munhu mono yakali yena woga, yuyo yakali siyanakwilanicila mu wendo, vyono woga nha vihanjile no wulipicizwe. 19Ase cina wendo, vyono Mulungu yamula kucenda. 20No munhu hono yatye vyono yamwendile Mulungu, akuno ho yamusulile nduguye, ayo yuyo mulambi. Vyono munhu mono si yamwendile nduguye mono yakumuwona ne meso, si kosuma kumwenda Mulungu mono si yakumuwona kwe meso. 21Holeka ali lye lajilizo lyono Kilisito yacipela; Mono yamwendile Mulungu, yimunojeye yamwende no nduguye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\