1 YOHANA 5

1U munhu wo wose mono yehuwiye vyono Yesu yo Kilisito, yuyo yo mwana wo Mulungu, na mono yamwendile u mulezi, yakuwa kumwenda no mwana wa yuyo mulezi. 2Mumo mo cikumanyila vyono ciwendile wana wo Mulungu, ko kumwenda u Mulungu no kugebata malajilizo gakwe, 3vyono kumwenda Mulungu, wo wibate we malajilizo gakwe. Ne malajilizo gakwe si mazito. 4Hambi muli wose mono yawa mwana wo Mulungu nha kosuma kuyisuma i yinze. Mumo mo cikuyisumila i yinze, u wihuwilo wetu. 5Alu nani 'mbi mono kosuma kuyisuma i yinze? Yo yuyo mono yehuwiye vyono Yesu yo Mwana wo Mulungu. 6Yesu Kilisito mono yaziza mu malenga go wubaputizo wakwe na mu sakami yo wufwe wakwe. Siyaziza mu malenga du, langa mu malenga ne sakami. No Muhe nayo yakuhomelela vyono yili mbeka, hambi u Muhe nha yo mbeka. 7Holeka wali baho wahomelezi wadatu. 8U Muhe, ne malenga, ne sakami, no wuhomelezi wa wawa wadatu wukilumba. 9Holeka hono ciwe cikuwulumba u wuhomelezi we wanhu, u wuhomelezi wo Mulungu wo wucizize muno muno, na awuno wo wuhomelezi wono Mulungu yawulavya mweneco muli Mwanagwe. 10Mono yakumwihuwila u Mwana wo Mulungu, u wuhomelezi wuwo muli mwene yena nawo, ninga mono siyamwihuwiye Mulungu, yakumunoza u Mulungu mulambi vyono siyehuwiye u wuhomelezi wono u Mulungu yawulavya muli Mwanagwe. 11No wuhomelezi weneco nha wowu: U Mulungu yacipela wumi we cibitilila, no wumi wuwo wuli muli Mwanagwe. 12Muli wose mono yena u Mwana wo Mulungu, yo yena u wumi wuwo, na mono yamusina u Mwana wo Mulungu, no wumi yawusina. 13Nghumwandicilenyi ho mumanye vyono mwina wumi we cibitilila, anye mono mwihuwiye mwitagwa lyo Mwana wo Mulungu, 14Nase cina wuluwuce hali Mulungu, hambi nha cimanyiye lukulu vyono hono cimulombe cinji ca mu wuhile wakwe, u Mwene yakuwa kucihulika. 15Mwene yakuwa kucihulika lono cikumulomba, na kanyhi cimanyile vyono u mwene kacihulikaga lono cikumulomba, kanyhi cimanyile vyono kacipelaga vyose vyono cimulombaga. 16U munhu hono yamuwone nduguye yakwituma wubi wono siwomufisa ku wufwe, yimunojeye yamulombele kuli Mulungu, nayo Mulungu komupela wumi. Nghulonga yiyi kuli awalya wono wetumile wubi wono si wo wufwe. Ninga ho wuli u wubi wono wudahile kumufisa munhu ku wufwe, nane singhutya vyono munojeye mumulombe Mulungu ku so wuwo. 17I litumo lyo lyose lyono si lili mu ling'ani, wo wubi, ninga ko wuli wubi wono siwomufisa munhu ku wufwe. 18Ninga cimanyile vyono muli wose mono yakondya kuwa mwana wo Mulungu, siketumaga wubi, ku soko u Mwana wo Mulungu yakumukamisa. Na yuyo u Mubi si kosuma kumutamisa yaye. 19Cimanyile vyono ase cili wo Mulungu, hamba yiwe i yinze yose yili mu vilungo vya ayulya u Mubi. 20Cimanyile kanyhi, vyono Mwana wo Mulungu yakondya kuza, yakacipela ne mahala ho cimumanye Mulungu we mbeka, kanyhi cikale muli Mulungu we mbeka, muli Mwanagwe Yesu Kilisito. Na yuyu yo Mulungu we mbeka, na wuwu wo wumi we cibitilila. 21Mo wanangu, mwilegaje ne milungu yo wulambi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\