1 PETELO 1

1Nene Petelo, umutumwa wa Yesu Kilisito. Nghumwandicilenyi nyenye nyo wahagulwa wo Mulungu Sogo yo munhu, mono mwiyagaye no kwikala kuko ku Pontiyo, Galatiya, Kapadokiya, Asiya na Bituniya kotya muli watizizi. 2Nayo Mulungu u Sogo yo munhu yakamuhagulenyi nyenye ko wuhile wakwe, no kwezwa no Muhe Mono Yelile, ho mumuhulice Yesu Kilisito no kukwemwa ne sakami yakwe. Lihewa no mulamu vyonjelecele kuli'nye. 3Yalumbwe Mulungu, u Sogo yo Mutwa wetu Yesu Kilisito! Ko lusungu lwakwe luwaha, yacinoza cilelwe wupya, ko kumuzukula Yesu muli wafu. Yakondya kucipela u witumbilo wo wumi, 4holeka cilindiye kuwutuga wumoti awulya wono Mulungu yawawiciye wanhu wakwe. No Mulungu yakondya kumuwicilenyi wumoti wuwo ku wulanga, kono siwuwolaga, hamba kuhodanjika, hamba kufwifwiza. 5Zizo zolowa zenyu nyenye mono ko wihuwilo, mukudimwa viswanu telele, kwe vilungo vyo Mulungu, so mhonelo yono yikondizye kugubulwa ku ndumo ye vilo. 6Ale, musangalale, so nghani yiyo, hambe yiwe alu mu cidaha cidodo vivi, simoleka kukalazwa so majelo ganji ganji gono mukugazika ngo. 7Ne nhunizo yayo, anye ho musume kukangazwa mu wihuwilo wenyu. Hambe zizahabu zeneco, zono zihodanjikaga, zijelwaga no moto, nhavivyo sunga no wihuwilo wenyu, wono yo sawo kuciza zizahabu, siwoleka kujelwa ho wuwe wuli vilungo. Hanyuma ho mubocele lilumbo no lukumyo no wutogoze, lizuwa lilyo kolo Yesu Kilisito yakugubulwa. 8Anye mumwendile, hamba muwe simunamuwona, na kanyhi mumwihuwiye hamba muwe simukumuwona lulu. Holeka, mukusecelela muno ne nyemo yo lukumyo siyakulonga. 9So wubocela uwukombozwe we zinhumbula zenyu, wono wo wulunji wo wihuwilo wenyu. 10Iwawizi walondola londola muno, no kutikula zo wukombozwe wuwo, wakawila ze lihewa lilyo, lyono anye mwali mupegwe. 11Wakajela kumanya ivilo ne ndawililo ye litumo lilyo, nha cinji vilo vyono yalonga u Muhe wa Kilisito mono yali yali muli wene, lono yawilaga ze magazo gono gomuziza Kilisito, no lukumyo lono lotyatya. 12Nayo Mulungu yakawagubulila mu vilo vyono walongaga ze zinghani zizo, zono anye, alu mwakondya kuzihulika, kulawa kuli wawalya watumwa wono wakamuganulilenyi u Luganuzi Luswanu, lwe vilungo vyo Muhe Mono Yelile, mono yatumwa ku wulawa ku wulanga, vyono wuwo mulimo wawo, si wali so cambuzi cawo weneco, langa ku soko yenyu. Zizo zo nghani zono hamba wamalayika wali wende kuzimanya. 13Ale, holeka mwiwikanizizaje lukulu ko wuhile no kwikala meso. Wicenyi witumbilo wenyu wose mu wumoti wulya wono molopegwa mwi'daha lono Yesu Kilisito yakwijela! 14Kanyhi nha vyono yinha nhe wana wo Mulungu we cihuliko, holeka mulece kugatyatya kanyhi imasulumizi mabi, gono mwali mwina nago lono mwali mukali walele. 15Langa munojeye mweze mwelile mu mikalile yenyu yose, nha vyono yelile yu yulya mono yamucemenyi 16Hambi i Mandiko nha gakutya, “Mweze mwelile, nha vyono ane nyelile.” 17Lono mukumutambula u Mulungu, anye Mumucemaga mukutya Baba. Ale, manyenyi vyono mwene kowaling'aniza i wanhu wose mu metumo gawo yasina wuhijila-mbejele. Holeka muvitumamilaje ivilo vyenyu vyono visigaye mu mikalile yenyu, mu wogopo Mulungu. 18Hambi nha mumanyile vyono, anye mwakombozwa mu mikalile yenyu mibi, yono mwalecezwa kulawa ku wasenyu, si ne vinhu vyono vihodanjikaga, zipesa ne zizahabu, 19langa mwakombozwa kwe sakami yo lukumyo ya Kilisito, mono yali yenha nyana ye ngholo yono yisine'lema hamba ma namha. 20Umwene yali yahaguywe no Mulungu lono yinze yali yikali nawumbwa, yakagubulwa mu vilo vivi vye ndumo ku soko ya nyenye. 21Na mu nzila yakwe, anye mukumwihuwilo Mulungu mono yamuzukula muli wafu no kumupela lukumyo, holeka uwihuwilo no witumbilo wenyu wuli kuli Mulungu. 22Alu vyono mu wuhulika mbeka, anye mwakondya kweza i zinhumbula zenyu, no kuwenda iwayenyu musina wukoci, ale, mwiyendaje yendi yendi kwe nhumbula yose. 23Hambi nha mu nzila ye nghani nyumi yo Mulungu, inghani ye cibitilila, anye mwalelwa wupya, si mwinha i wana wo sogo ya munhu mono yadahile kufwa, langa usogo yo munhu mono siyadahile kufwa cibitilila. 24Nha vyono i Mandiko gatezaga: “U munhu wo wose nha yenha mahanze no lukumyo lwakwe lose nha lwinha maluwa ga mu mbago. Imahanze ganyalaga ne maluwa gakung'unhikaga. 25Ninga inghani yo Muwaha yikalaga cibitilila.” Inghani yiyo, yo nghani yo Luganuzi Luswanu lono lwaganulwa kuli'nye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\