1 PETELO 2

1Holeka, lecenyi wubi wose: no wulambi, no wukoci, ne zinghani zose ze nhovu, vivyo vyose viwucile lukulu muli nyenye. 2Nha vyono iwana wadodo wasulumilaga mele, na nyenye nhavivyo munojeye muwe no wusulumizi we mele geneco ge cimuhe, na mu vilungo vyago, ho musume kuwiluka no kukombozwa. 3Hambi i Mandiko Gono Gelile, nha gakutya, “Mwezuka vyono Muwaha yali lusungu.” 4Ale, mubitilenyi Muwaha! Umwene lyo libwe lyumi lyono lyalemwa ne wanhu, ninga hali Mulungu, lyo libwe lyono lihaguywe, lyono lina wuguzi wukamu. 5Ale mubitilenyi mwene nha mabwe momi, mukazenjece, no kuwa nyumba ye cimuhe, mono mosuma kwitumama nhe wakohani wono welile, ku wulavya i makumbiko ge cimuhe gono gakumwendeza Mulungu mu nzila ya Yesu Kilisito. 6Hambi i Mandiko Gono Gelile nha gakutya, “Langa ta! Nghuwika kuko ku Sayuni libwe liwaha lyo musinji. Ilibwe lyo wuguzi wukamu, lyono nilihaguye. Umunhu mono komwihuwila umwene mono yo lilyo libwe, sikolokozwa soni ng'o.” 7Ale kuli'nye mono mwihuwiye, ilibwe lilyo lyo lyo wuguzi wukamu, ninga kuli walya wono siwehuwiye, “I libwe lyono walilema iwazenji, ninga alu lyo lyeza libwe liwaha lyo musinji.” 8Kanyhi i Mandiko gakutya, “Libwe lilyo lyo libwe lyo wikobale, litalawe lyo kuwagwisa wanhu.” Ne wanhu wekobalaga vyono siwehuwila inghani yiyilya. Ku soko vyo watemezezwa ku wulawa mwamulizo. 9Ninga anye muli ndelwa hagulwa, iwakohani wo Mutemi, inghungugo yono yelile, i wanhu wo Mulungu mweneco, mono muhaguywe ho mwanze ze metumo mawaha go Mulungu mono yamucemenyi kulawa ku wutitu, yakamwinjizenyi mu wuzelu wakwe wo kwizina. 10Mu mapango ganji, anye mwali si muli wanhu wo Mulungu, ninga'lu anye mweza muli wanhu wakwe, kanyhi mwali si muwoneywe lusungu lo Mulungu, alu ninga mwawonelwa lusungu. 11Nye nyo wendece wangu, nghumunenenyi nyenye nha wajenzi kanyhi wakola nzila mononze! Mwiyilegaje mu masulumizi go muwili gono vikulewana ne nhumbula. 12I mijendele yenyu muli wanhu wono siwamumanyile Mulungu, yinojeye yiwe miswanu muno muno, na kolo wakumuvilenyi nha muli wetuma vibi, wasume kugawona i metumo genyu maswanu, ho wamulumbile Mulungu mwizuwa lyo wuze wakwe. 13Ale, mweze muli cihuliko kuli zose zono zikutemywa ne wanhu ku soko yo Muwaha. Cihuliko kuli mutemi u munya wutemi, 14cihuliko kuli wawaha we'zisi wono wahaguywe nayo, ho wawalipicize i wahodanji no kuwalumba i wetuma viswanu. 15Hambi u Mulungu nha vyo yakuhila, ho musume kuzinyamaziza i zinghani zo wulele, ze wanhu wono wasina mahala mu metumo genyu maswanu gono mukwituma. 16Mwikalaje nhe wanhu welecele, ninga mulece kuwitumamila u welecele wenyu wuwe nha cigubicizo co wubi, langa i mikalile yenyu yeze nhe wetumami wo Mulungu. 17Mweze na cogopo kuli wanhu wose, mu wendaje i wandugu zenyu wono wehuwiye, mumogopaje Mulungu, mumupelaje lilumbo mutemi. 18Nye nyo wetumami wa mu zikaya, mweze na cihuliko kuli wawaha wenyu hamonga ne cogopo cose, kuli i waswanu ne wapolo, hamba na kuli wono wali caka. 19Hambi hono muwe mukukangalila mawine ge magazo gono simuganojeye gamutujenyi, akuno mumanyile vyono u Mulungu yakusaka muwe nha vivyo, ale Mulungu kumutazenyi. 20Hambi, motuga cambuzici kolo mukukangalila so wutowe wono mukutowa ku soko ye masutya genyu? Ninga hono muwe mukukangalila i magazo, hamba muwe nha mwetuma ziswanu, ale, nayo Mulungu komulugutenyi ku soko yiyo. 21Na zizo zo mwacemelwa, hambi Kilisito mweneco nha yagazwa ku soko yenyu, yakamulecelenyi musambo, ho muyityatye i mikalile yakwe. 22Umwene siyetuma wubi, hamba nghani yo wulambi, siyahulikwa mu mulomo wakwe. 23Na lono wamuligaga, mwene siyawapitula ne'ligo, lono yagazizwa, mwene siyawapinjicila langa yamuwicila u Mulungu u witumbilo wakwe wose, u muling'anizi we ling'ani. 24U mwene yawudinghulila u wubi wetu mu muwili wakwe mu musalaba, ho cisume kufwa ku lubavu lo wubi, no kuwumipila ku wiling'ano. Na muzinghomele zakwe, anye mo mwaponyezwa. 25Nanye mwali mwinha zingholo zono zali zajiliye, ninga lu mumuwuyila Mudimi no mulanjilizi we zinhumbula zenyu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\