1 PETELO 3

1Nanye nyo wacekulu, mweze ne cihuliko kuli walume zenyu, ho yiwe, hono hawe howali i walume wono si wayihuwiye i nghani yo Mulungu, ho wasume nawo kwihuwila, kolo wakuyiwona i mikalile yenyu. Hambi nha kowa kusina soko yo kulonga kuli'nye, nghani yo yose, 2hambi nha woyiwona weneco i mikalile yenyu vyono yelile, yono yimogopile Mulungu. 3Na mu wihambe wenyu, mulece kucelelela muno izinghani za munze du, nha zo wutawa zimvili, nazo wuvwala i vinhu vye zizahabu, ne myenda ye cimalidadi. 4Langa wuswanu wenyu wunojeye wulawe mu wuwe wa mugati wo wunhu we mbeka, wono siwusakalaga, wo wuswanu no watuvu we nhumbula, wono wina wuguzi wukamu hali Mulungu. 5Nhavivyo i katali, vyo wehambaga iwacekulu we ling'ani, wono wali wamwitumbiye Mulungu, wakawa wali cihuliko kuli walume zawo. 6Nha vyono Sala nayo, yamuhulikaga Abulahamu, sunga yamutezaga mutwawe. Nalu nanye mweza wanagwe we cicekulu, hono mwitume viswanu hamba kugofywa na cinhu cinji co cose. 7Nhavivyo nanye nyo walume, mu wikalana ne wacekulu zenyu, munojeye mumanye vyono, wene wasocele, holeka munojeye muwatendele kwe cogopo, no kuwanemya, hambi nawo nha wolohalana hamonga nanye i lihewa lyo wumi, wono yakumupelenyi Mulungu. U wulombe wenyu, ho wulece kwimilwa. 8Ale, ze ndumilizo nghutya nhavi: yiwanojeye muwe na nhumbula monga, ne 'hweso limonga, yiwanojeye kwiyenda nha ndugu, mweze wapolo kanyhi muli wenenenyhezi nyenye wose. 9Mulece kuwagomolezeza wanhu wubi na wubi, hamba yiligo ne 'ligo, langa muwalombele wumoteswe, hambi anye nha mwacemwa no Mulungu ho muwubocele wumoti. 10Hambi i Mandiko Gono Gelile nha gatezaga, “Mono yakusaka yawumipe no wusangalale, sunga yawone ne cambuzi ce vilo vyakwe, yimunojeye yalece kulonga zimbi, kanyhi yalece kulonga wulambi. 11Kanyhi yeleje ne zimbi, yetume ziswanu, yawulondole mulamu no kuwukamisa, 12Hambi Muwaha nha kawalangaga viswanu i wanhu we ling'ani no kuwuhuliciza u wulombe wawo. Ninga Mulungu kawatumbilaga mugongo iwetuma zimbi.” 13Nani 'mbi mono komutendelenyi anye vibi, hono muzikamise zo wituma ziswanu? 14Ninga, hamba yiwe yimunojelenyi kugazika ku soko yo wituma ziswanu, ale, mowa wamoti. Kanyhi mulece kumogopa munhu wo wose, hamba mulece kuvumila kwinjizwa mu mahwele. 15Langa mumukumyaje Kilisito nho Muwaha mu zinhumbula zenyu. Kanyhi mweze mwiwikanize nhondo zose kumupitula yunji wo wose mono komuwuzenyi zo witumbilo wono wuli muli nyenye, 16ninga nozenyi nhavivyo ko wupolo ne cogopo. Mweze ne ciselinji ciswanu, hono mukuligwa ho wakozwe soni wa walya wono wakuyilonga vibi i mikalile yenyu miswanu ye Cikilisito. 17Hambi nha viswanu kugazika ku soko yo wituma ziswanu, hono Mulungu yende. Si nha kugazika ku soko yo wituma zimbi. 18Hambi Kilisito mweneco nha yafwa ku soko yo wubi wetu, yafwa kamonga du yikakwila, u munhu we ling'ani ku soko ye wabi, ho yamutegulenyi anye kuli Mulungu. Yawulagwa mu muwili ninga yakanozwa mumi mu Muhe, 19na mu mikalile yakwe ye cimuhe yakabita kuwaganulila yiyilya myuhe yono yali mu cifungo. 20Wawo wo wa walya wono wakalema kumuhulika Mulungu, lono yawalindilila ne ngola mu cipango lono Noha yawikanizaga yiyilya safina. Na mugati ye ciya cico wanhu wacefu du, wo wanhu munana du, wono wakaponywa mwilenga. 21I lilenga lyono lyali yo hwani yo wubaputizo wono wukumuponyenyi nyenye'lu. Wubaputizo si nghani yo wuwusa makwe mu muwili, langa co cilagane kuli Mulungu cono cinozezwaga mu ciselinji ciswanu. Cikumuponyenyi mu nzila yo wuzuce wa Yesu Kilisito, 22mono yabita ku wulanga, nalu yekaye ku lubavu lo kulume lo Mulungu, yawatemile wamalayika, ne wawaha, na wono walawiliciye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\