1 PETELO 4

1Ku soko lu vyono Kilisito yagazicila mu muwili, holeka nanye yimunojelenyi mwisikamizizye mu wuhile wakwe wuwo, hambi mono yakugazicila mu muwili, nha vyakondya kwileka no wubi. 2Holeka ku wulawa lulu, imikalile yenyu yono yisigaye kwikala kukuno kono'nze, yinojeye muwe kutongwa no wuhile wo Mulungu, hamba si ne masulumizi ge cimunhu-munhu. 3Hambi i vilo vyono vyakondya kupuluta, nha mwali mwina cilejeho ciwaha, co kwituma zono wanozaga wanhu wono siwamumanyile Mulungu. Mukekala mu mikalile yo wiyendeza nyo weneco, yo wiwoni, yo wukolwa, yo wisonji, wung'wela, na yo wuhemba vihwani. 4Ninga'lu, iwanhu wawo wono siwamumanyile u Mulungu, wakwizina kolo wakuwona vyono simukuwezana kanyhi na wene mu mikalile mibi, na holeka wakumulijenyi. 5Ninga siwololeka kwibombola ze nghani yiyi hali Mulungu mono yewikanize kuwaling'aniza i womi ne wafu! 6Ku soko yiyo, wawo wono wafwa wono wali wakondya kuling'anizwa muli ze mikalile yawo ye cimunhu-munhu nha vyono waling'anizwaga wanhu wose, waganulilwa u Luganuzi Luswanu, ho wasume kwikala mu mikalile yawo ye cimuhe, nha vyono kekalaga Mulungu. 7Ale, u mudumo we vinhu vyose wasejelela. Holeka munojeye muwe no wiyimile no kwikala meso, ho musume kulomba. 8Ne nghani mbaha muno muno, mwiyendaje yendi-yendi kwe nhumbula yose, hambi uwendo nha wuhiliwizaga wubi winji. 9Mwiyicemelaje viswanu nyenye wose akuno musina wung'ung'ulice. 10Kanyhi anye wose munojeye mwitumamile cipegwa cono mwapegwa no Mulungu so cambuzi ca wanji, nha vyono u mukozwa muswanu we vipegwa hayo hayo vyo Mulungu. 11Na mono yakulonga nghani yo yose, u wulonje wakwe, weze nho wulonje we zinghani zo Mulungu, na mono yakuwetumamila wanji, yimunojeye yawetumamile ne vilungo nha vyono yakupegwa no Mulungu. U Mulungu ho yakumizwe muli vyose, mwitagwa lya Yesu Kilisito, mono ulukumyo ne vilungo nha vyakwe cibitilila na cibitilila! Heya. 12Nye wandugu zangu wendece, mulece kwizina ze majelo mawaha gono gakumuzizenyi yiwe nha mukuzizwa na cinhu cijenzi. 13Langa musangalale vyono mukuhanga imagazo ga Kilisito, ho musume kuwa na nyemo mbaha muno muno mwidaha lono ulukumyo lwakwe lukugubulwa. 14Hambi nha muli wamoti, hono muli'gwe ku soko ye litagwa lya Kilisito, ne nghani yiyo, yikulajila vyono Muhe Mono Yelile, yuyo Muhe wo Mulungu kekalaga muli'nye. 15Ninga halece kuwa na munhu wo wose muli nyenye mono kogazwa so wuwulaji, hamba so wuhizi, hamba so wuhodanji, hamba so wituma zimbi. 16Ninga hono munhu yagazwe vyono mwene Mukilisito, ale, yalece kuwona soni, langa yamukumyaje Mulungu vyono mwene yakucemwa mwitagwa lya Kilisito. 17I cidaha co wuling'anizwe nha cakondya kuza, no wuling'anizwe wuwo, wukwamulila kuli wanhu wo Mulungu mweneco. Na hono wulinga'nizwe wuwo wamulile kuli sese, co weneco, alu ma, i ndumo ya wawalya wono siwehuwilaga u Luganuzi Luswanu lo Mulungu, ho yolowa wule? 18Nha vyono i Mandiko Gono Gelile gakutya, “Hono vikamu kuli wanhu we ling'ani kuponywa, yolowa wule lu, kuli wanhu wono siwamogopaga Mulungu ne Wanyo wubi?” 19Holeka, wawo wono wakugazika ku so wuhile wo Mulungu, yiwanojeye, wamukoze u Muwumbi mwihuwilwa nhumbula zawo, mu wituma ziswanu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\