1 PETELO 5

1Nyo wanyamhala! Ane no munyamhala muyenyu, nghumulombenyi nghani yi monga du, nyo wanyamhala wayangu. Hambi nene no mweneco nha newonelela ne meso gangu, imagazo ga Kilisito kanyhi nitumbiye kuhanga lululya u lukumyo lono lologubulwa. Ale, ane nghumunenenyi, 2muyidimaje yiyilya imhuga yo Mulungu yono mwapegwa, muyilanjilile, si ne dindimiza langa kwe nhumbula, nha vyono kasakaga Mulungu. Muwitumaje u mulimo wuwo si kwe masulumizi ge zipesa, langa kwe nhumbula zenyu zose. 3Mulece kuwatema kwe vilungo wawo wono wawicigwe mu wulanjilizi wenyu, langa mweze nha musambo kuli mhuga yiyo. 4Na mu cidaha kolo u Mudimi Muwaha yakwijela, nanye molobocela u mukumbo wo lukumyo wono siwunyalaga. 5Nanye nhavivyo mo wadodo, munojeye mwiwice mu wulajilize we wanyamhala. Nanye wose munojeye muwe no winenenyhezi ho musume kwiyitumila nyenye wose, hambi i Mandiko Gono Gelile nha gakutya, “U Mulungu sikawasakaga wono wena widunhumuzi, langa kawapelaga lihewa iwenenenyhezi.” 6Holeka mwinenenyheze mu muwoko wo Mulungu wono wuli vilungo, ho yamunyasulenyi mu cidaha cono cinojeye. 7Mumulecelaje u Mulungu zose zono zikumugazenyi mu zinhumbula zenyu. Hambi mwene nha yo yakumudimenyi. 8Mwikalaje meso, kanyhi mweze musujile. Hambi umulugu wenyu Setani, yakupilima pilima nha simba yikukoloma, yikulondola yunji yimuhawanje. 9Holeka mumwimilaje, kanyhi mweze mukamile mu wihuwilo wenyu, kuno mumanyile vyono i wandugu zenyu wono wali kono'nze, nawo wakugatuga i magazo gono genha gaga. 10Ninga kolo mukugazika cidaha cidodo vivi, Mulungu mono yo ndawililo ye lihewa lyose na mono yakumucemenyi muwuhanje ulukumyo lwakwe we cibitilila muwilunza na Kilisito, umweneco komukwilanicizenyi no kumukangazenyi, kanyhi komupelenyi vilungo no musinji wono wukamile. 11Kuli mwene wuwe wuwaha cibitilila! Heya. 12Nimwandicilenyi i baluwa yiyi fupi, ko wutazi wa Silivano u ndugu yetu mono nimumanyile kanyhi mono nimwitumbiye. Nghusaka kumusikamyenyi no kuhomelela vyono ali lye'hewa lyo Mulungu lye mbeka. Holeka mwikalaje mukamile mwihewa lilyo. 13Ne mhuga ye wayenyu i wahagulwa wo Mulungu wono wali mwi'kanisa lya ku Babiloni wakumulamusenyi. No mwanangu Maluko nhavivyo nayo yakumulamusenyi. 14Mwiyilamusaje mu citanjilo co wendo wa Kilisito. U mulamu kuli'nye wose mono muli wakwe Kilisito.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\